Със­та­вът на жу­ри­то, из­б­рал по­бе­ди­те­ли­те в кон­кур­са:

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Пред­се­да­тел еахр. Ге­ор­ги Ба­ка­лов (Съ­юз на ар­хи­тек­ти­те в Бъл­га­рия), ач­ле­но­ве­те му са арх. Ве­се­ла Ге­ор­ги­е­ва (КАБ), инж. Кра­си­мир Ве­ли­нов (Ка­ма­ра на ин­же­не­ри­тев ин­вес­ти­ци­он­но­то про­ек­ти­ра- не), ланд. арх. Та­чо Пе­ев (Съ­юз на лан­д­шаф­т­ни­те ар­хи­тек­ти), арх. Ва­лен­ти­на Ед­ре­ва (НИНКН), об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци Ло­ри­та Ра­де­ва (ГЕРБ), Бо­рис­лав Бо­ри­сов (БСП), Ма­ли­на Ед­ре­ва (ГЕРБ), Ви­ли Лил­ков (ДСБ), Ни­ко­лай Стой­нев (ГЕРБ), плюс че­ти­ри­ма пред­с­та­ви­те­ли на ди­рек­ции в ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на Сто­лич­на об­щи­на: арх. Ге­ор­ги Гуж­гу­лов, юрис­кон­султ Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, тран­с­пор­тен ин­же­нер Ад­ри­а­на Ко­е­ва и арх. Га­ли­на Иван­че­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.