БЮ­ДЖЕТ И ДЪЛГ

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

Бю­джет­ни­ят из­ли­шък про­дъл­жа­ва да рас­те. През сеп­тем­в­ри ни­во­то над­ви­ша­ва ми­на­ло­го­диш­ни­те 2.4 мл­рд. лв. с над 250 млн. спо­ред пред­ва­ри­тел­ни­те оцен­ки на Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те. Как­то при­хо­ди­те, та­ка и раз­хо­ди­те се уве­ли­ча­ват на го­диш­на ба­за с тем­по­ве над 10%. По план та­зи го­ди­на тряб­ва да за­вър­ши на де­фи­цит от 1% от прог­но­зи­ра­ния БВП, но през сеп­тем­в­ри фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Вла­дис­лав Го­ра­нов от­бе­ля­за, че очак­ва 2018 г. да за­вър­ши с из­ли­шък или ну­ле­во сал­до. Ве­ро­ят­но през след­ва­щи­те ме­се­ци пре­ви­ше­ни­е­то на при­хо­ди­те над раз­хо­ди­те ще за­поч­не да се то­пи – през но­ем­в­ри и де­кем­в­ри пла­ща­ни­я­та на пра­ви­тел­с­т­во­то са зна­чи­тел­но по-ви­со­ки.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.