Ве­че и под нов бранд

Capital - - КОМПАНИИ -

Об­но­вя­ва­не­то на реб­ран­ди­ра­ния 5-звез­ден хо­тел, кой­то по­па­да във ви­со­ка­та це­но­ва ка­те­го­рия (180 - 200 ев­ро), бе­ше офи­ци­ал­но пред­с­та­ве­но през ля­то­то. Той има 10-го­ди­шен до­го­вор с меж­ду­на­род­на­та ве­ри­га InterContinental с оп­ции да бъ­де удъл­жен, ка­то хо­те­лът се ме­на­жи­ра от Ан­дже­ло Зу­ка­ла, ра­бо­тил за ве­ри­га­та във Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Еги­пет, Мал­та, Ру­мъ­ния. Сг­ра­да­та уве­ли­чи ка­па­ци­те­та си от 142 на 194 стаи, след ка­то бе­ше до­ба­ве­на но­ва 7-етаж­на прис­т­рой­ка, ко­я­то е с един етаж по-ви­со­ка от ос­нов­на­та, гле­да­ща към пл. "На­род­но съб­ра­ние". Бро­ят на кон­фе­рен­т­ни­те за­ли е 5, а вмес­то бар-рес­то­рант на пок­ри­ва той бе­ше за­па­зен съ­що за стаи.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.