От па­ве на па­ве - гра­нит ли си, бе­тон ли си?

Ма­те­ри­а­ли­те за ре­мон­ти­тев цен­тъ­ра на Со­фия са най-скъ­пи­те от го­ди­ни на­сам, но то­ва не е дос­та­тъч­но, за да ста­не про­ек­тът до­бър. Лип­са­та на ква­ли­фи­ци­ра­ни ра­бот­ни­ци и ком­п­ро­ме­ти­ра­ни­ят над­зор са в ос­но­ва­та на ло­шо­то из­пъл­не­ние.

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #41 - Ивай­ло Стан­чев | ivaylo.stanchev@capital.bg

Лип­са­та на ква­ли­фи­ци­ра­ни ра­бот­ни­ци и ком­п­ро­ме­ти­ра­ни­ят над­зор са в ос­но­ва­та на ло­шо­то из­пъл­не­ние.

ав­то­р­КК­о­га­то през май та­зи го­ди­на “Джи Пи Груп” е из­б­ра­на за из­пъл­ни­тел на ре­мон­та в сър­це­то на Со­фия - ул. “Граф Иг­на­ти­ев”, гра­дин­ка­та “Св. Сед­мо­чис­ле­ни­ци”, ул.

“Шиш­ман” и окол­ни­те прос­т­ран­с­т­ва, фир­ма­та пе­че­ли не с це­на, не със сро­ко­ве, а с обе­ща­ния за ка­чес­т­во.

Ка­чес­т­во­то на ма­те­ри­а­ли­те, кон­т­ро­лът при стро­и­тел­ни­те дей­нос­ти и ан­га­жи­мен­тът за от­с­т­ра­ня­ва­не на не­съ­от­вет­с­т­ви­я­та са по­ка­за­те­ли­те, ко­и­то оце­ни­тел­на­та ко­ми­сия към Сто­лич­на об­щи­на е от­ли­чи­ла, из­би­рай­ки про­ек­та на “Джи Пи груп” на стой­ност 24 млн. лв. вмес­то то­зи на дру­гия пре­тен­дент - обе­ди­не­ние с во­дещ пар­т­ньор “Трейс”, пред­ло­жи­ло с 1.6 млн. лв. по-мал­ко.

Точ­но ка­чес­т­во­то на ра­бо­та­та се ока­за то­ва, ко­е­то пре­диз­ви­ка гне­ва на со­фи­ян­ци в мо­мен­та, в кой­то зад стро­и­тел­ни­те па­на, ог­раж­да­щи “Гра­фа” ме­се­ци на­ред, се раз­к­ри ре­зул­та­тът.

Ин­вес­ти­ци­я­та - на­ли­це То­ва, ко­е­то от­ли­ча­ва се­гаш-

ни­те ре­мон­ти в цен­тъ­ра на Со­фия от пре­диш­ни, не е са­мо ма­ща­бът. За пър­ви път не се след­ва мо­де­лът с оп­ре­де­ле­ния бю­джет да се об­но­ви мак­си­мал­но го­ля­ма площ, а се за­ла­га на по-скъ­пи и ка­чес­т­ве­ни ма­те­ри­а­ли - об­ща­та ин­вес­ти­ция в две­те зо­ни (виж­те ин­фог­ра­фи­ка­та), по ко­и­то се ра­бо­ти се­га, е 45.6 млн. ле­ва. За раз­ли­ка от по­ли­ти­ка­та за сто­лич­ни­те квар­та­ли през пос­лед­ни­те го­ди­ни, къ­де­то се вла­гат въз­мож­но най-ев­ти­ни­те ма­те­ри­а­ли - ас­фалт и си­ви бе­тон­ни па­ве­та тип “ко­кал­че”.

Бе­тон­ни­те пло­чи в гра­дин­ка­та “Св. Сед­мо­чис­ле­ни­ци” нап­ри­мер са про­из­ве­де­ни от бъл­гар­с­ко­то по­де­ле­ние на ав­с­т­рийс­ка­та фир­ма Semmelrock - „Зе­мел­рок Щайн+Ди­зайн” в про­из­вод­с­т­ве­на­та ба­за в Елин Пе­лин. Вк­лю­че­ни са в ка­та­ло­га им под на­и­ме­но­ва­ни­е­то Umbriano. Из­пол­з­ва­ни­ят в кон­к­рет­ния слу­чай раз­мер не се пред­ла­га от бъл­гар­с­ко­то пред­с­та­ви­тел­с­т­во на фир­ма­та, но в Че­хия съ­щи­те бе­тон­ни пло­чи се про­да­ват на дреб­но за око­ло 50 лв. на кв.м. Кол­ко точ­но е пла­ти­ла “Джи Пи груп” за по­куп­ка­та им труд­но мо­же да се

ка­же - при го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва се пра­вят от­с­тъп­ки. Но обя­ве­на­та от стро­и­тел­на­та фир­ма це­на за дос­тав­ка­та и по­ла­га­не­то им е 68.28 лв. на кв.м без ДДС. Об­що за тях са пла­те­ни 335 хил. ле­ва, или око­ло 1.4% от об­ща­та стой­ност на це­лия про­ект за ре­кон­с­т­рук­ция на ул. “Граф Иг­на­ти­ев” и при­ле­жа­щи­те зо­ни, кой­то е бли­зо 24 млн. лв.

Спо­ред сай­та на “Зе­мел­рок” въп­рос­на­та нас­тил­ка е пред­наз­на­че­на за те­ра­си, пло­щад­ки, ба­сей­ни, зим­ни гра­ди­ни, гра­дин­с­ки алеи и пъ­те­ки. По пре­цен­ка на про­ек­тан­та арх. Иво Пан­те­ле­ев, кой­то е по­лу­чил 127 хил. лв., за да осъ­щес­т­вя­ва ав­тор­с­ки над­зор на соб­с­т­ве­ния си про­ект, из­г­леж­да е под­хо­дя­ща и за цен­т­ра­лен град­с­ки пло­щад. “Със ста­ре­е­не­то по­вър­х­ност­та на бе­тон­ни­те пло­чи ще се хо­мо­ге­ни­зи­ра и те ще се доб­ли­жат до въз­дейс­т­ви­е­то на ес­тес­т­ве­ния гра­нит, как­во­то е и на­и­ме­но­ва­ни­е­то на из­б­ра­ния мо­дел”, ка­за той за “Ка­пи­тал”.

“Ние ра­бо­тим по одоб­рен и съг­ла­су­ван ра­бо­тен про­ект. В не­го яс­но е на­чер­тан рас­те­рът, кой­то след­ва да из­пъл­ним, та­ка че мо­жем да твър­дим, че нас­тил­ка­та е по­ло­же­на пра­вил­но сп­ря­мо про­ек­та”, обяс­ни­ха и от “Джи Пи груп”.

Раз­би­ра се, вън­ш­ни­ят вид на пло­чи­те и ком­би­на­ци­я­та с окол­ни­те прос­т­ран­с­т­ва е су­бек­тив­но въз­п­ри­я­тие, до­ка­то ка­чес­т­ве­ни­те по­ка­за­те­ли са из­ме­ри­ми - и те са мно­го по-ви­со­ки от за­ло­же­ни­те от об­щи­на­та в кон­кур­с­на­та до­ку­мен­та­ция. Срав­ни­те­лен ана­лиз меж­ду ба­зо­ви­те по­ка­за­те­ли, за­лож­ни от об­щи­на­та, и те­зи на по­ла­га­ни­те из­де­лия от бе­тон по­каз­ват по-ви­со­ка стой­ност на якост, аб­ра­зив­но из­нос­ва­не и мра­зо­ус­той­чи­вост, как­то и по-нис­ка стой- ност на во­до­пог­лъ­ща­не.

Го­ля­ма част от бе­тон­ни­те пло­чи и па­ве­та, ко­и­то се по­ла­гат как­то по ул. “Граф Иг­на­ти­ев” и окол­ни­те прос­т­ран­с­т­ва, та­ка и в гра­дин­ка­та “Крис­тал”, съ­що са про­из­ве­де­ни от бъл­гар­с­ко­то по­де­ле­ние на “Зе­мел­рок”. Дос­тав­ки оба­че има и от дру­ги бъл­гар­с­ки фаб­ри­ки “Лео - Бе­то­но­ви из­де­лия” и “Тех­но­сим”, чи­и­то из­де­лия съ­що са по­ка­за­ли по-доб­ри стой­нос­ти при из­пит­ва­ни­я­та.

От­къ­де ид­ва гра­ни­тът

В до­ку­мен­та­ци­я­та на “Джи Пи груп” е по­со­че­но, че за поч­ти всич­ки гра­нит­ни еле­мен­ти по нас­тил­ка­та на „Гра­фа“ще пол­з­ва внос от Ки­тай, ка­то за кон­к­ре­тен дос­тав­чик е пред­с­та­ве­на плов­див­с­ка­та фир­ма “Жа­кот”. Соб­с­т­ве­нич­ка­та на дру­жес­т­во­то Сне­жа­на Ко­ва­че­ва не по­же­ла да го­во­ри пред “Ка­пи­тал”, но спо­ред хо­ра от стро­и­тел­ния бранш ки­тайс­ки­ят гра­нит с ни­що не е по­лош от все­ки друг гра­нит. В съ­що­то вре­ме той е бли­зо два пъ­ти по-ев­тин от ев­ро­пейс­кия. Спо­ред уп­ра­ви­те­ля на “Лео - Бе­то­но­ви из­де­лия” Иван Ди­мит­ров поч­ти нав­ся­къ­де в Бъл­га­рия се по­ла­га имен­но гра­нит от Ки­тай, тъй ка­то съ­от­но­ше­ни­е­то це­на-ка­чес­т­во при не­го е най-доб­ро.

Про­ек­тан­тът арх. Пан­те­ле­ев оба­че обяс­ни за “Ка­пи­тал”, че гра­ни­тът е на ма­ке­дон­с­ка­та фир­ма “КРИН КГ” от соб­с­т­ве­ни­те им ка­ри­е­ри в При­леп. “За мен е важ­но, че из­точ­ни­кът е ре­ги­о­на­лен, ма­кар и не бъл­гар­с­ки”, за­я­ви той. Лю­бо­пит­но­то тук е, че в ни­то един от пуб­лич­ни­те до­ку­мен­ти “Джи Пи груп” не са за­я­ви­ли, че ще пол­з­ват гра­нит от “КРИН КГ”. “Със стар­ти­ра­не­то на обек­та ни бе въз­ло­же­но да пре­дос­та­вим мос­т­ри на гра­нит­ни пло­чи и

па­ве­та. Те бя­ха от Ма­ке­до­ния, Ук­рай­на и Ки­тай. След прег­лед на прид­ру­жа­ва­ща­та ги до­ку­мен­та­ция и из­гот­вя­не на мос­т­рен учас­тък бе­ше взе­то ре­ше­ние дос­тав­ка­та на гра­нит­ни­те нас­тил­ки да бъ­де въз­ло­же­на на про­из­во­ди­те­ля от Ма­ке­до­ния”, обяс­ни­ха от стро­и­тел­на­та ком­па­ния за “Ка­пи­тал”.

За раз­ли­ка от “Джи Пи груп”,

“ПСТ груп”, ко­я­то ра­бо­ти по гра­дин­ка­та “Крис­тал”, “Св.

Кли­мент Ох­рид­с­ки” и пло­ща­да “Алек­сан­дър Нев­с­ки” (Зо­на 4), е по­со­чи­ла още в до­ку­мен­ти­те си, че ще пол­з­ва ма­ке­дон­с­ки гра­нит. То­ва, че две­те фир­ми из­пол­з­ват ед­ни и съ­щи дос­тав­чи­ци, не е неп­ре­мен­но не­що ло­шо - по­не ви­дът на па­ве­та­та и пло­чи­те ще е ед­на­къв.

От пре­дос­та­ве­на­та от “ПСТ груп” до­ку­мен­та­ция е вид­но, че вно­сът на ма­ке­дон­с­кия гра­нит е осъ­щес­т­вен от “Ев­ро строй 2016”. То­ва е но­во­то име на ве­ли­ко­тър­нов­с­ко­то дру­жес­т­во “Йо­ва­на лес”, чий­то соб­с­т­ве­ник от съз­да­ва­не­то й през 2015 г. е Ире­на Ива­но­ва. Със смя­на­та на на­и­ме­но­ва­ни­е­то през 2016 г. е про­ме­нен и ад­ре­сът по ре­гис­т­ра- > 32

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.