Още един пик­сел в кар­ти­на­та

Google пред­с­та­ви тре­то­то по­ко­ле­ние те­ле­фо­ни Pixel в по­ре­ден опит да про­бие на па­за­ра

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #41 - ав­тор Йо­ан Зап­ря­нов | yoan.zapryanov@capital.bg

Google пред­с­та­ви тре­то­то по­ко­ле­ние те­ле­фо­ни Pixel в по­ре­ден опит да про­бие на па­за­ра

GGoogle е нав­ляз­ла до­тол­ко­ва в мо­дер­ния свят, че по­ня­ко­га до­ри се из­пол­з­ва ка­то си­но­ним на ин­тер­нет. Има оба­че и сфе­ри, в ко­и­то ги­ган­тът не е тол­ко­ва ус­пе­шен.

През та­зи сед­ми­ца ком­па­ни­я­та ро­ди две но­ви­ни – сло­жи край на про­ва­ли­ла­та се со­ци­ал­на мре­жа Google+, но по-важ­но­то е, че пред­с­та­ви тре­то­то по­ко­ле­ние те­ле­фо­ни Pixel. Труд­но е да се ка­же, че про­ек­тът Pixel е про­вал – те­ле­фо­ни­те са поч­ти ви­на­ги сред най-доб­ри­те за го­ди­на­та, но в съ­що­то вре­ме, ако пог­лед­нем про­даж­би­те им, Google ед­ва ли би ис­ка­ла да е в по­ло­же­ни­е­то, в ко­е­то е се­га – с по-мал­ко от 1% па­за­рен дял на гло­бал­но ни­во.

С два мо­де­ла – Pixel 3 и Pixel

3 XL, с на­чал­на це­на съ­от­вет­но 800 и 900 до­ла­ра, ком­па­ни­я­та ще нап­ра­ви по­ре­ден опит да про­бие на па­за­ра, до­ми­ни­ран от Samsung, Apple и Huawei. През из­ми­на­ли­те 9 ме­се­ца на го­ди­на­та Google са про­да­ли 2.53 млн. брой­ки от пре­диш­на­та си се­рия те­ле­фо­ни – Pixel 2 и Pixel 2 XL. По­доб­но чис­ло оба­че е край­но не­за­до­во­ли­тел­но за тех­но­ло­гич­ния ги­гант.

Как­во пред­ла­га Pixel 3

С раз­ме­ри от съ­от­вет­но 5.5 и 6.3 ин­ча, Pixel 3 и XL вер­си­я­та му пред­ла­гат на прак­ти­ка всич­ко, ко­е­то мо­же да се очак­ва от един флаг­ман Android те­ле­фон през 2018 г.

До­ба­ве­на­та стой­ност сп­ря­мо ос­та­на­ли­те во­де­щи мо­де­ли на па­за­ра ид­ва под фор­ма­та на из­кус­т­ве­ния интелект, на

кой­то Google за­ла­га. “Ед­на от най-въл­ну­ва­щи­те ис­то­рии за нас та­зи го­ди­на е кол­ко мно­го ма­шин­но са­мо­о­бу­че­ние и изкуствен интелект сме вка­ра­ли в про­дук­та си”, ко­мен­ти­ра при пред­с­та­вя­не­то Си­енг Чау, ви­цеп­ре­зи­дент на Pixel Software. “То­ва е ед­но от не­ща­та, ко­и­то от­ли­ча­ват Google.”

Pixel 3 ид­ва със соф­ту­ер, раз­чи­тащ на изкуствен интелект, кой­то не се за­реж­да от об­ла­ка, а е в са­мо­то ус­т­ройс­т­во. То­ва оз­на­ча­ва, че ком­па­ни­я­та мо­же да пус­ка по-лес­но на кли­ен­ти­те си но­ви об­нов­ле­ния и фун­к­ции, ка­то те­ле­фо­ни­те съ­що та­ка тряб­ва да бъ­дат и по-си­гур­ни от кон­ку­рен­ти­те им на па­за­ра. Pixel 3 раз­по­ла­га и със соф­ту­ер, кой­то със си­гур­ност ще вдиг­не шум око­ло се­бе си – той поз­во­ля­ва те­ле­фо­нът сам да от­го­ва­ря на обаж­да­ния, да ис­ка ос­нов­на ин­фор­ма­ция от дру­га­та стра­на, след ко­е­то да я прех­вър­ли в пис­мен ва­ри­ант.

Ос­та­на­ли­те по­доб­ре­ния са ло­гич­ни – Pixel 3 е с ви­ди­мо по­го­лям ек­ран от пред­шес­т­ве­ни­ци­те си, ма­кар ком­па­ни­я­та да се за­ба­ви с нав­ли­за­не­то в тен­ден­ци­я­та за все по-го­ле­ми ек­ра­ни и все по-мал­ки рам­ки. Ка­ме­ра­та съ­що е по­доб­ре­на, ка­то е ин­те­рес­но да се от­бе­ле­жи, че Google ос­та­ва ед­на от мно­го мал­ко­то ком­па­нии на па­за­ра, ко­я­то не раз­чи­та на двой­ни (или трой­ни) зад­ни ка­ме­ри и Pixel 3, а как­то и пре­диш­ни­те мо­де­ли на фир­ма­та, ще раз­по­ла­га са­мо с един обек­тив.

С но­ви­те си те­ле­фо­ни Google ще се бо­ри на па­зар, кой­то на прак­ти­ка са­ма пос­т­рои – всич­ки го­ле­ми кон­ку­рен­ти с из­к­лю­че­ние на Apple из­пол­з­ват опе­ра­ци­он­на­та сис­те­ма Android, раз­ра­бо­те­на от ком­па­ни­я­та. Въп­ре­ки че и пре­диш­ни­те Pixel те­ле­фо­ни се сла­вят ка­то ед­ни от най­доб­ри­те ус­т­ройс­т­ва за опе­ра­ци­он­на­та сис­те­ма, те все още не мо­гат да се на­ло­жат на па­за­ра.

Сла­бо от­ра­же­ние вър­ху биз­не­са

Google пред­с­та­ви но­ви­те си те­ле­фо­ни в 10 стра­ни - с че­ти­ри по­ве­че, от­кол­ко­то при де­бю­та на Pixel 2 през ми­на­ла­та го­ди­на. Пус­ка­не­то на Pixel не пов­лия на ак­ци­и­те на Alphabet, ком­па­ни­я­та-май­ка на Google. При­чи­на­та е, че хар­ду­ер­но­то зве­но на фир­ма­та все още от­го­ва­ря за пре­ка­ле­но мал­ка част от при­хо­ди­те на ком­па­ни­я­та, до­ми­ни­ра­ни от те­зи от рек­ла­ми.

През сеп­тем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на Google прив­ле­че част от ин­же­нер­ния екип на ко­рейс­кия про­из­во­ди­тел на смар­т­фо­ни HТC сре­щу 1.1 мл­рд. до­ла­ра. То­ва ще бъ­де пър­ви­ят Pixel те­ле­фон, про­из­ве­ден с ди­рек­т­на по­мощ от ве­че бив­шия екип на HTC. Google пред­с­та­ви и но­вия си умен дис­п­лей Home Hub, кой­то ще се про­да­ва на це­на от 150 до­ла­ра. Пър­во­на­чал­но Home Hub ще бъ­де дос­тъ­пен в САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния и Ав­с­т­ра­лия. За­ра­ди съм­не­ния от­нос­но си­гур­ност­та на ус­т­ройс­т­ва­та Home Hub ня­ма да има ка­ме­ра. Спо­ред дан­ни­те на Canalys през из­ми­на­ла­та го­ди­на (от юни 2017 до юни 2018) Google е про­да­ла 18.3 млн. ум­ни ви­со­ко­го­во­ри­те­ля сп­ря­мо 21.5 млн. брой­ки на про­дук­ти­те на Amazon.

Reuters

>

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.