Ун­гар­с­ка­та аван­тю­ра на Кра­си­мир Гер­гов

Рек­лам­ни­ят кон­сул­тант ве­че дър­жи 75% от ба­зи­ра­на­та в Бу­да­пе­ща аген­ция 1080p

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #41 - ав­тор Ве­сис­ла­ва Ан­то­но­ва | vesislava.antonova@capital.bg

Рек­лам­ни­ят кон­сул­тант ве­че дър­жи 75% от ба­зи­ра­на­та в Бу­да­пе­ща аген­ция 1080p

През го­ди­ни­те Кра­си­мир Гер­гов е имал ин­те­ре­си в най-раз­лич­ни сек­то­ри - ме­дии, рек­ла­ма, голф, имо­ти, га­ле­рии, ка­то биз­не­сът му бе­ше фо­ку­си­ран ос­нов­но в Бъл­га­рия.

Пос­лед­на­та му сделка оба­че раз­к­ри­ва, че ам­би­ци­и­те му се прос­ти­рат и в Цен­т­рал­на Ев­ро­па. През юли ме­дий­ни­ят и рек­ла­мен кон­сул­тант е при­до­бил ком­па­ния на ун­гар­с­кия па­зар - 1080p, ко­я­то е сред по­пу­ляр­ни­те твор­чес­ки и ме­дий­ни аген­ции в сек­то­ра и има от­ли­чия от мес­т­ни рек­лам­ни фес­ти­ва­ли.

Как­во включ­ва сдел­ка­та

Пред спе­ци­а­ли­зи­ра­но­то ун­гар­с­ко спи­са­ние Marketing & Media уп­рав­ля­ва­щи­ят съд­руж­ник в 1080p Золт Ур­бан пот­вър­ж­да­ва тран­зак­ци­я­та и ко­мен­ти­ра: „Цел­та на при­до­би­ва­не­то е же­ла­ни­е­то да бъ­де из­г­ра­де­на гру­па от аген­ции, ко­и­то да пред­ла­гат ино­ва­тив­но мис­ле­не и ин­тег­ри­ра­ни ус­лу­ги.“В ин­тер­вю­то той спо­ме­на­ва, че Гер­гов при­със­т­ва и на чеш­кия рек­ла­мен па­зар.

В ун­гар­с­ки­те ме­дии ня­ма ин­фор­ма­ция за це­на на сдел­ка­та. Ин­те­ре­си­те на Кра­си­мир Гер­гов за ек­с­пан­зия в ре­ги­о­на не са ко­мен­ти­ра­ни в бъл­гар­с­ки ме­дии и биз­нес­ме­нът дър­жи в тай­на дейс­т­ви­я­та си. До ре­дак­ци­он­но­то прик­люч­ва­не на то­зи брой на „Ка­пи­тал“Гер­гов не от­го­ва­ря­ше на мо­бил­ния си те­ле­фон.

Пре­ди нав­ли­за­не­то на но­вия ак­ци­о­нер рек­лам­на­та аген­ция 1080p има два­ма соб­с­т­ве­ни­ци: ком­па­ни­я­та с ши­ро­ко рек­лам­но и ко­му­ни­ка­ци­он­но пор­т­фо­лио Dynamo Kommunikáció (в ко­я­то дя­ло­ве дър­жат два­ма - Ба­лаш Де­ве­ни и Та­маш Ка­дар, кой­то пък е из-

пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на из­вес­т­ния Sziget Festival) и Золт Ур­бан. Гер­гов при­до­би­ва пър­во де­ла на Dynamo Kommunikáció, а пос­ле и по­ло­ви­на­та от учас­ти­е­то на Ур­бан и с днеш­на да­та при­те­жа­ва 75% от 1080p. Уп­ра­ви­тел на ком­па­ни­я­та ос­та­ва Ур­бан, кой­то пък за­паз­ва 25%.

Аген­ция 1080p е от сред­но­го­ле­ми­те иг­ра­чи на ун­гар­с­кия па­зар. Тя е кла­си­чес­ка рек­лам­на и ме­дий­на аген­ция, но по­ня­ко­га пред­ла­га и твор­чес­ки ре­ше­ния на кли­ен­ти­те си. В мо­мен­та офи­ци­ал­ни­ят сайт на аген­ци­я­та е в про­цес на под­но­вя­ва­не, но от ста­рия се виж­да, че сред до­се­гаш­ни­те й кли­ен­ти са бран­до­ве ка­то

Metro, Royal Vodka, National Geographic, Elle, Marie Claire и др.

Уп­ра­ви­те­лят Золт Ур­бан е пре­зи­дент на Ун­гар­с­ка­та рек­лам­на асо­ци­а­ция (MRSZ). Вто­ри­ят му ман­дат из­ти­ча

та­зи есен, но спо­ред ун­гар­с­ки­те ме­дии, ако не се на­ме­ри друг, по-до­бър кан­ди­дат за пре­зи­дент, той мо­же да за­па­зи пос­та.

Кра­си­мир Гер­гов пък е ос­но­ва­тел на ек­ви­ва­лен­та на MRSZ тук - Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на рек­лам­ни­те аген­ции. Днес е за­мес­т­ник-пред­се­да­тел на асо­ци­а­ци­я­та на ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те аген­ции (БАКА), нас­лед­ник на асо­ци­а­ци­я­та на рек­лам­ни­те аген­ции.

За­що се пра­ви при­до­би­ва­не­то Же­ла­ни­е­то на Гер­гов да нав­ле­зе на по-го­лям и по-раз­вит па­зар от бъл­гар­с­кия е ло­гич­но. По дан­ни на Ун­гар­с­ка­та рек­лам­на асо­ци­а­ция (MRSZ) раз­хо­ди­те за рек­ла­ма в Ун­га­рия през 2017 г. са на­рас­на­ли с 11.5% в срав­не­ние с ми­на­ла­та го­ди­на до 241 мл­рд. фо­рин­та (740 млн. ев­ро). Ин­вес­ти­ци­те в он­лайн рек­ла­ма са на­рас­на­ли с 16.4% през го­ди­на­та и са 76.8 мл­рд. фо­рин­та (236 млн. ев­ро), а раз­хо­ди­те за те­ле­ви­зи­он­ни рек­ла­ми са се уве­ли­чи­ли със 7.5% до 60.2 мл­рд. фо­рин­та (185 млн. ев­ро). Рек­лам­ни­те раз­хо­ди в пе­чат­ни ме­дии съ­що рас­тат - с 18.5% на 38.3 мл­рд. фо­рин­та (118 млн. ев­ро).

Ур­бан ко­мен­ти­ра не­от­дав­на, че дър­жав­ни­те раз­хо­ди за рек­ла­ма през ми­на­ла­та го­ди­на са над 40 мл­рд. HUF (123 млн. ев­ро).

За срав­не­ние - рек­лам­ни­ят па­зар в Бъл­га­рия през 2017 г. е на­рас­нал с 8% и дос­ти­га бли­зо 370.3 млн. лв. (189.2 млн. ев­ро) нет­ни ин­вес­ти­ции по дан­ни на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те аген­ции.

Най-го­лям дял от ме­диа мик­са про­дъл­жа­ва да дър­жи те­ле­ви­зи­я­та, ко­я­то прив­ли­ча бли­зо 60% от рек­лам­ни­те ин­вес­ти­ции, ко­е­то се рав­ня­ва на 220.2 млн. лв. (112.5 млн. ев­ро) нет­ни

вло­же­ния.

Ед­на от ве­ро­ят­ни­те при­чи­ни за при­до­би­ва­не­то на ун­гар­с­ка­та 1080p е и же­ла­ни­е­то на Гер­гов да се опи­та да из­г­ра­ди кла­си­чес­ка мре­жа от аген­ции в ре­ги­о­на. През есен­та на 2013 г. той ку­пи рек­лам­на­та аген­ция на ве­че бив­шия кмет на Бел­г­рад и ли­дер на сръб­с­ка­та Де­мок­ра­ти­чес­ка пар­тия Дра­ган Джи­лас - Direct media. То­га­ва ком­па­ни­я­та бе ли­дер на па­за­ра с го­диш­ни при­хо­ди от 67 млн. ев­ро. След сдел­ка­та под бран­да Direct media фун­к­ци­о­ни­ра аген­ция и на бъл­гар­с­кия па­зар - „Ди­рект ме­дия Крес“.

Та­зи го­ди­на в кон­курс, обя­вен от бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва, за ту­рис­ти­чес­ка рек­ла­ма на стра­на­та на стой­ност 7 млн. лв. бя­ха кла­си­ра­ни пет аген­ции. Ед­на от тях е имен­но „Ди­рект ме­дия Крес“. Тя ще про­ве­де кам­па­ни­я­та на ре­ги­о­нал­ни­те па­за­ри - Гър­ция, Сър­бия, Тур­ция, Ма­ке­до­ния и Ру­мъ­ния, при це­на от 1.73 млн. лв. Ком­па­ни­я­та е част от гру­па­та Direct Media Group - Бъл­га­рия, соб­с­т­ве­ност на Кра­си­мир Пет­ков, но ин­ди­рек­т­но свър­за­на с Кра­си­мир Гер­гов.

Кра­си­мир Гер­гов е пре­зи­дент на рек­лам­на аген­ция „Крес“– ед­на от пър­ви­те бъл­гар­с­ки ком­па­нии за пъл­но рек­лам­но об­с­луж­ва­не. Свър­з­ван е още с ме­ди­а­шо­па „Пи­е­ро 97“, а до не­от­дав­на има­ше вли­я­ние и в още ня­кол­ко рек­лам­ни аген­ции на бъл­гар­с­кия па­зар.

Гер­гов е пар­т­ньор в JCDecaux, ед­на от го­ле­ми­те мре­жи за вън­ш­на рек­ла­ма в Бъл­га­рия, спо­ред лич­ния му сайт www. guergov.com, ма­кар че офи­ци­ал­но той про­да­де дру­жес­т­ва­та си „Вал Со­фия“и „Ка­ут ов хо­ум“през 2011 г. на френ­с­ка­та гру­па. Гер­гов е ми­но­ри­та­рен соб­с­т­ве­ник в най-гле­да­на­та бъл­гар­с­ка те­ле­ви­зия bTV,

соб­с­т­ве­ност на аме­ри­кан­с­ка­та ком­па­ния Central European Media Enterprises (CME).

Пос­лед­но име­то на Гер­гов бе­ше спо­ме­на­то в две сдел­ки на ме­дий­ния па­зар. В на­ча­ло­то на го­ди­на­та, ко­га­то съз­да­те­ли­те на „Би Ай те­ле­ви­зия“(Bulgarian International Television - BiT), бра­тя­та Па­вел и Ру­мен Въл­не­ви, съ­об­щи­ха, че ве­че не са соб­с­т­ве­ни­ци на ка­на­ла, ня­кол­ко дни по къс­но ста­на яс­но, че са про­да­ли те­ле­ви­зи­я­та на свър­з­ва­на с Гер­гов ком­па­ния - „Ин­те­рак­тив ТВ сис­темс Бъл­га­рия“. Ме­сец по къс­но пък „Те­ле­ви­зия Ев­ро­па“при­до­би ра­дио „Но­ви­ни­те се­га“, соб­с­т­ве­ност на близ­ка­та до ме­дий­ния кон­сул­тант Кра­си­мир Гер­гов „Обе­рон Ра­дио Макс“.

Ед­на от ве­ро­ят­ни­те при­чи­ни за при­до­би­ва­не­то на ун­гар­с­ка­та 1080p е и же­ла­ни­е­то на Гер­гов да се опи­та да из­г­ра­ди мре­жа от аген­ции в ре­ги­о­на.

Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва

Q Ам­би­ци­и­те на Кре­си­мир Гер­гов над­с­ка­чат бъл­гар­с­кия рек­ла­мен па­зар | сним­ка

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.