Пе­ев­с­ки: No Image

P Де­лян Пе­ев­с­ки се от­ка­за да про­да­ва по­ло­ви­на­та от вес­т­ни­кар­с­кия си биз­нес на фил­мо­ва­та ком­па­ния "Ню ими­дж". P Де­пу­та­тът се обя­ви­за реп­ре­си­ран от Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та и обя­ви, че прех­вър­ля ме­ди­и­те си във фон­да­ция. P То­ва из­г­леж­да ка­то по

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #41 - ав­тор Ни­ко­лай Сто­я­нов | nikolay.stoyanov@capital.bg

Дe­пу­та­тът се от­ка­за да про­да­ва 50% от вес­т­ни­кар­с­кия си биз­нес на фил­мо­ва­та ком­па­ния „Ню ими­дж“

ППо всич­ки пра­ви­ла до­се­га в Бъл­га­рия не тряб­ва­ше да е ос­та­нал и грам Пе­ев­с­ки. С поч­ти ас­т­ро­но­ми­чес­ка точ­ност през го­ди­на нап­ро­лет той уж се от­тег­ля от не­що (или от всич­ко), а пос­ле до есен­та се от­каз­ва.

Се­га гле­да­ме нов се­зон от съ­щия филм, ма­кар и с до­ба­вен ко­ме­ди­ен мо­мент в сце­на­рия.

Де­пу­та­тът от ДПС обя­ви, че се от­каз­ва от обя­ве­на­та през ап­рил сделка, чрез ко­я­то тряб- ва­ше да про­да­де на фил­мо­ва­та ком­па­ния “Ню ими­дж” 50% от “Те­лег­раф ме­диа”. А при­чи­на­та е, че по­ве­че от пет ме­се­ца Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та не се е про­из­нес­ла по сдел­ка­та, ко­е­то той обяс­ня­ва с дво­ен стан­дарт за­ра­ди соб­с­т­ве­на­та му пер­со­на.

То­ва е дос­та стра­нен ар­гу­мент най-мал­ко­то за­що­то нес­паз­ва­не­то от ре­гу­ла­то­ра на за­ко­но­ви сро­ко­ве мо­же да се об­жал­ва.

Се­га вмес­то аме­ри­кан­с­ки съд­руж­ник но­ви­ят план ста­ва вес­т­ни­ци­те да се озо­ват в но­во­съз­да­де­на от по­ли­ти­ка ед­но­и­мен­на фон­да­ция, в ко­я­то той пла­ни­ра да прех­вър­ли “соб­с­т­ве­ност­та на „Те­лег­раф ме­диа“, а с то­ва и от­го­вор­ност­та за из­да­ва­ни­те от съ­що­то дру­жес­т­во пе­чат­ни ме­дии – „Те­лег­раф“, „Мо­ни­тор“, „По­ли­ти­ка“и „Ме­ри­ди­ан мач“.

Най-от­тег­ля­щи­ят се по­ли­тик

Са­га­та с от­тег­ля­ни­я­та за­поч­на мал­ко пре­ди кра­ха на КТБ през 2014 г., ко­га­то то­га­ваш­но­то дру­жес­т­во, из­да­тел на се­мей­ни­те вес­т­ни­ци (по то­ва вре­ме соб­с­т­ве­ност на май­ка­та на де­пу­та­та Ире­на Кръс­те­ва), обя­ви, че ги про­да­ва на ир­лан­д­с­ка­та Мedia Maker Limited, пред­с­тав­ля­ва­но от соб­с­т­ве­ни­ка и ди­рек- то­ра Пат­рик Хал­пе­ни, кой­то в Бъл­га­рия е уп­рав­ля­вал ра­ди­а­та на Communicorp. То­га­ва от­но­во се ча­ка­ше одоб­ре­ние от КЗК, та­ко­ва дой­де, но до сделка та­ка и не се стиг­на въп­ре­ки обяс­не­ни­я­та, че има рам­ков до­го­вор и са­мо се ча­ка ре­гу­ла­тор­но­то раз­ре­ше­ние. Та­ка вмес­то от­тег­ля­не през 2015 г. пос­лед­ва из­с­вет­ля­ва­не за Пе­ев­с­ки, кой­то за пръв път дек­ла­ри­ра офи­ци­ал­но соб­с­т­ве­ност, ка­то по­лу­чи чрез да­ре­ние от май­ка си учас­тия в ме­дии и дру­ги ком­па­нии. Пос­те­пен­но в дек­ла­ра­ци­и­те на по­ли­ти­ка се по­я­ви­ха съв­сем офи­ци­ал­ни

мес­т­ни и оф­шор­ни ком­па­нии, сред ко­и­то ми­но­ри­тар­ни дя­ло­ве в “Бул­гар­та­бак” и “Юрий Га­га­рин” (и без то­ва счи­та­ни за не­го­ви) и кон­т­ро­лен па­кет ак­ции в “Тех­но­мар­кет”.

През про­лет­та на 2016 г. въл­на­та от­но­во при­вид­но се обър­на - пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов обя­ви, че Пе­ев­с­ки на­пус­ка стра­на­та, а са­ми­ят де­пу­тат съ­що раз­г­ла­си, че на­пус­ка биз­не­са в стра­на­та за­ра­ди по­ли­ти­чес­ки и ме­ди­ен на­тиск. По­ве­че­то от та­зи за­яв­ка оба­че се ока­за чис­то ми­мик­ри­ра­не. Дя­ло­ве­те в “Бул­гар­та­бак” и “Юрий Га­га­рин” се озо­ва­ха в оф­шор­ки, свър­з­ва­ни и пре­ди с Пе­ев­с­ки. А “Тех­но­мар­кет”, след ка­то пре­ми­на през ед­на от съ­щи­те оф­шор­ки, се озо­ва под шап­ка­та на “Бул­гар­та­бак”.

Един­с­т­ве­на­та до­ка­за­но ре­ал­на сделка по из­ли­за­не (ма­кар и не сред офи­ци­ал­ни­те вла­де­ния на Пе­ев­с­ки) бе­ше през 2017 г., ко­га­то “Бул­гар­та­бак” про­да­де мар­ки­те и дис­т­ри­бу­ци­я­та си на BAT.

Та­зи зла КЗК

Обяс­не­ни­я­та на Пе­ев­с­ки за кор­по­ра­тив­ния пи­ру­ет от аме­ри­кан­с­ки пар­т­ньор към фон­да­ция са стран­ни. Оп­лак­ва­не­то на де­пу­та­та от двой­ния стан­дарт на КЗК зву­чат бук­вал­но смеш­но на фо­на на прак­ти­ка­та на ре­гу­ла­то­ра до­се­га да пус­ка всич­ко, свър­за­но с не­го, по най-бър­за­та пис­та.

КЗК дъл­ги го­ди­ни от­каз­ва­ше да за­бе­ле­жи проб­лем и в гра­де­на­та око­ло ме­дий­на­та гру­па на де­пу­та­та до­ми­на­ция на вес­т­ни­кар­с­кия па­зар чрез ов­ла­дя­ва­не по вер­ти­ка­ла­та. По­е­тап­но под не­гов кон­т­рол се ока­за зна­чи­те­лен дял във всич­ко - от пе­ча­та, през най-ти­раж­ния все­кид­нев­ник до дис­т­ри­бу­ци­я­та и про­даж­би­те на дреб­но. Въп­ре­ки то­ва ко­ми­си­я­та не на­ме­ри ос­но­ва­ние да спре (или за­ба­ви с пет ме­се­ца) ни­коя от сдел­ки­те по та­зи ли­ния.

От “Ню ими­дж” съ­що обяс­ни­ха пред “Ка­пи­тал” раз­па­да­не­то на сдел­ка­та със за­ба­вя­не­то и от­ка­за­ха да ко­мен­ти­рат дру­ги ас­пек­ти.

Бе­зиз­хо­ди­ца­та на Пе­ев­с­ки Обяс­не­ни­е­то оба­че ед­ва ли мо­же да е тол­ко­ва на­ив­но. По­куп­ка на вес­т­ни­ци в Бъл­га­рия от аме­ри­кан­с­ка фил­мо­ва ком­па­ния без опит в то­зи бранш не от­го­ва­ря­ше на ни­как­ва ло­ги­ка от са­мо­то на­ча­ло. За­то­ва и за­поч­на­ха да цир­ку­ли­рат раз­лич­ни хи­по­те­зи - от опит

на Пе­ев­с­ки да си ку­пи ими­дж до по­ис­ка­на от не­го ус­лу­га в за­мя­на на “уме­ни­я­та” му да про­кар­ва из­год­ни за­ко­но­ви поп­рав­ки. В пет­ме­сеч­но­то без­в­ре­мие на сдел­ка­та фил­мо­ви­те про­ду­цен­ти, сред ко­и­то и “Ню ими­дж”, стиг­на­ха мак­си­мал­но бли­зо до дъл­го­го­диш­ни­те си ис­ка­ния за дър­жав­ни сти­му­ли за ин­дус­т­ри­я­та си, ко­и­то за пръв път ре­ал­но се об­мис­лят от уп­рав­ля­ва­щи­те.

От са­мо­то на­ча­ло сдел­ка­та не из­г­леж­да­ше да ин­те­ре­су­ва осо­бе­но ку­пу­ва­ча. Как­то и при пре­диш­ния опит за про­даж­ба на ме­ди­и­те на Пе­ев­с­ки/ Кръс­те­ва сдел­ка­та бе­ше обя­ве­на са­мо от про­да­ва­ча. Не­що по­ве­че - то­зи път и ис­ка­не­то до КЗК за раз­ре­ша­ва­не бе­ше про­да­де­но не от ку­пу­ва­ча “Ню

ими­дж”, как­ва­то е прак­ти­ка­та, а от ед­но­лич­на­та фир­ма на де­пу­та­та “Ин­т­ръст”. През ця­ло­то вре­ме сдел­ка­та бе­ше ко­мен­ти­ра­на с не­о­хо­та от из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на фил­мо­ва­та ком­па­ния Ярив Лер­нер и ня­ма­ше ни­как­ви ин­ди­ка­ции ба­ве­не­то на КЗК да го при­тес­ня­ва.

За­то­ва и ве­ро­ят­но сдел­ка­та от са­мо­то на­ча­ло не е би­ла за­мис­ле­на да стиг­не до фи­на­ли­зи­ра­не, а да ку­пи вре­ме.

Се­га Пе­ев­с­ки ми­на­ва в след­ва­ща­та ме­та­мор­фо­за на от­тег­ля­не­то си. Ме­ди­и­те ще бъ­дат прех­вър­ле­ни във фон­да­ция, тя ще се уп­рав­ля­ва от “из­тък­на­ти жур­на­лис­ти”, а де­пу­та­тът биз­нес­мен са­мо ще я фи­нан­си­ра в бит­ка с “оли­гар­хич­ни ме­дий­ни кръ­го­ве”, ко­и­то го

От са­мо­то на­ча­ло сдел­ка­та не из­г­леж­да­ше да ин­те­ре­су­ва осо­бе­но ку­пу­ва­ча - „Ню ими­дж“, ка­то из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на фил­мо­ва­та ком­па­ния Ярив Лер­нер я ко­мен­ти­ра­ше с не­о­хо­та.

кле­ве­тят от го­ди­ни.

Пос­лед­на­та про­мя­на (или по-точ­но под­мя­на) на Пе­ев­с­ки вър­ви за ръ­ка с про­кар­ва­не­то на нов за­кон за ме­ди­и­те, кой­то уж це­ли да из­с­вет­ли соб­с­т­ве­ност­та им. Де­пу­та­тът, без да е стъп­вал по­ве­че от го­ди­на в пар­ла­мен­та, а спо­ред ня­кои и в стра­на­та, пи­ше нор­ма­тив­ни тек­с­то­ве в об­лас­ти, къ­де­то има пряк ин­те­рес и опит - ме­дии и бан­ко­ва не­със­то­я­тел­ност. И два­та спор­ни за­ко­ноп­ро­ек­та бя­ха при­е­ти без­ро­пот­но от пар­ла­мен­та (ме­дий­ни­ят са­мо на пър­во че­те­не за­се­га) въп­ре­ки кри­ти­ки­те, под бо­ту­ша на ман­т­ра­та “Кой­то е про­тив, зна­чи крие не­що”. И два­та - с яс­на­та про­зи­ра­ща цел да лъс­кат ими­джа на за­ко­но­да­те­ля Пе­ев­с­ки ка­то

бо­рец за проз­рач­ност и за­щит­ник сре­щу раз­г­раб­ва­не­то на ос­тан­ки­те от КТБ.

Всич­ки те­зи тран­с­фор­ма­ции ста­ват и до­ка­то Пе­ев­с­ки ня­как, без да е на­пус­кал пуб­лич­ния сек­тор от по­ве­че от 13 го­ди­ни, се пре­вър­на в най-бо­га­тия по­ли­тик в стра­на­та. Не са­мо спо­ред все­об­що­то усе­ща­не, а и по-соб­с­т­ве­ни­те му дек­ла­ра­ции, спо­ред ко­и­то има 37 млн. лв. до­ход са­мо за 2017 г. Но за раз­ли­ка от оне­зи цер­бе­ри от КЗК Ко­ми­си­я­та за про­ти­во­дейс­т­вие на ко­руп­ци­я­та и не­за­кон­но при­до­би­то иму­щес­т­во, про­ку­ра­ту­ра­та и дру­ги ин­с­ти­ту­ции по­не не са вп­рег­на­ти сп­ря­мо онеп­рав­да­ния из­да­тел и до­ри дек­ла­ри­рат охот­но, че при не­го ня­ма ни­то един ред за не­що не­за­кон­но.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.