Ра­бот­ни­ят ден на ро­бо­ти­те

Все още го­во­рим за тях ка­то за бъ­де­ще, до­ка­то в бъл­гар­с­ко­то про­из­вод­с­т­во те са нас­то­я­ще

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #41 -

Все още го­во­рим за тях ка­то за бъ­де­ще, до­ка­то в бъл­гар­с­ко­то про­из­вод­с­т­во те са нас­то­я­ще

Ако ви е страх от ро­бо­ти­те, сте за­къс­не­ли. Те ве­че ра­бо­тят на мно­го мес­та в Бъл­га­рия. И спо­кой­но, ня­ма да ви из­мес­тят. Ако, раз­би­ра се, за­поч­не­те да се са­мо­о­бу­ча­ва­те нав­ре­ме.

Спо­ред Све­тов­ния ико­но­ми­чес­ки фо­рум ро­бо­ти­те ще за­ме­нят 75 млн. ра­бот­ни мес­та до 2022 г., но ще до­ве­дат до от­к­ри­ва­не­то на 133 млн. но­ви. На све­тов­но ни­во 54% от всич­ки слу­жи­те­ли ще имат нуж­да от до­пъл­ни­тел­но обу­че­ние, за да мо­гат да над­г­ра­дят уме­ни­я­та си и да из­пъл­нят пъл­но­цен­но изис­к­ва­ни­я­та на но­ва­та ико­но­ми­ка. От тях 35% ще имат нуж­да от под 6 ме­се­ца за прек­ва­ли­фи­ка­ция.

А се­га се за­поз­най­те с два­ма но­ви ко­ле­ги, ко­и­то ня­мат нуж­да от прек­ва­ли­фи­ка­ция. Имат нуж­да са­мо от нов кон­т­ро­лер.

01

03

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.