СДЕЛ­КИ & ПРО­ЕК­ТИ

Capital - - СЕДМИЦАТА -

P АПИ е под­пи­са­ла до­го­вор с „ПСТ груп“да строи 1.4 км от „Ст­ру­ма“за 18 млн. лв., след ка­то не се по­я­ви­ха жал­би от дру­ги фир­ми. От­сеч­ка­та е след ту­нел „Же­лез­ни­ца“в по­со­ка Гър­ция. „ПСТ груп“спе­че­ли със сво­я­та най-нис­ка це­на. За учас­тъ­ка пър­во­на­чал­но се със­те­за­ва­ха осем учас­т­ни­ка, ка­то до от­ва­ря­не на тех­ни­чес­ки офер­ти стиг­на­ха са­мо пет. Учас­тъ­кът тряб­ва да се пос­т­рои за 660 дни.

P Бри­тан­с­ки­ят фонд BFG ще ин­вес­ти­ра 2 млн. па­ун­да в бъл­гар­с­ко-ан­г­лийс­ка­та ком­па­ния HeleCloud. Цел­та на ин­вес­ти­ци­я­та на British Growth Fund е ус­ко­ре­ние на рас­те­жа на ком­па­ни­я­та и раз­ши­ре­ние към ев­ро­пейс­кия па­зар. Ком­па­ни­я­та за уп­рав­ле­ние на об­лач­ни ус­лу­ги HeleCloud е ос­но­ва­на през 2016 г. и раз­по­ла­га с офи­си в Мей­дън­хед, Ве­ли­коб­ри­та­ния, и Со­фия. Об­що за ком­па­ни­я­та ра­бо­тят 50 ду­ши.

P Про­из­вод­с­т­во­то на ав­то­час­ти до Ло­веч за­поч­ва през май до­го­ди­на, съ­об­щи­ха от гер­ман­с­ка­та VOSS Automotive. Пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца ком­па­ни­я­та нае ха­ле­та­та и ад­ми­нис­т­ра­тив­на­та сгра­да на фа­ли­ра­ла­та „Ли­текс мо­торс“в Ба­хо­ви­ца. Ком­па­ни­я­та ве­че на­е­ма хо­ра, ка­то бро­ят на слу­жи­те­ли­те тряб­ва да дос­тиг­не 1000 до края на 2020 г. От тях 80% ще бъ­дат ан­га­жи­ра­ни в про­из­вод­с­т­во­то, а ос­та­на­ли­те 20% - в ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та и уп­рав­ле­ни­е­то. Ин­вес­ти­ци­я­та в обо­руд­ва­не ще бъ­де 15 млн. ев­ро.

P Соф­ту­ер­на­та ком­па­ния „Сир­ма груп хол­динг“прик­лю­чи сдел­ка­та за де­ла на NEVEQ в дъ­щер­на­та й „Он­то­текст“. Це­на­та е 4.2 млн. ев­ро за 26% от ка­пи­та­ла, ка­то един транш от 2 млн. е бил пла­тен на 5 ок­том­в­ри, а друг от 2.2 млн. ев­ро тряб­ва да бъ­де пре­ве­ден не по-къс­но от 15 март 2019 г. Но­ви­на­та, че фон­дът за рис­ков ка­пи­тал NEVEQ ще из­ле­зе от „Он­то­текст“, бе обя­ве­на през март.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.