Как­во ка­за Бо­ри­сов

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

[към ме­ди­и­те] Вие не сте чет­вър­та­та, вие сте пър­ва­та власт в мо­мен­та… Та­ка­ва сво­бо­да да пи­ше­те, да го­во­ри­те, да пре­да­ва­те на вся­ка те­ма е факт. Бъл­га­ри нап­ра­ви­ха та­ка, че през те­зи ня­кол­ко дни за Бъл­га­рия да се го­во­ри ка­то за Мал­та или за Сло­ва­кия. Са­мо в рам­ки­те на три дни про­че­тох чу­до­вищ­ни не­ща за Бъл­га­рия и ни­то ед­но вяр­но.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.