Кое не вяр­но?

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

„Бъл­га­рия е кла­си­ра­на 111-а от 180 дър­жа­ви в све­тов­ния ин­декс за ме­дий­на сво­бо­да на „Ре­пор­те­ри без гра­ни­ци“та­зи го­ди­на, по-нис­ко от вся­ка дру­га стра­на-член­ка на ЕС.“

CNN, Reuters

„До­ка­то все още ня­ма връз­ка с ра­бо­та­та [на Вик­то­рия Ма­ри­но­ва], убийс­т­во­то е раз­с­т­ро­и­ло и раз­г­не­ви­ло мно­го хо­ра в дър­жа­ва, къ­де­то хо­ра­та са ра­зо­ча­ро­ва­ни от не­кон­т­ро­ли­ру­е­ма ко­руп­ция и не­е­фек­тив­на и под­куп­на съ­деб­на сис­те­ма, за ко­е­то Со­фия мно­гок­рат­но е кри­ти­ку­ва­на от Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия.“

New York Times

„Бъл­га­рия се смя­та за най-ло­ша­та дър­жа­ва в ЕС, ко­га­то ста­ва ду­ма за сво­бо­да на ме­ди­и­те, спо­ред „Ре­пор­те­ри без гра­ни­ци“. Ор­га­ни­за­ци­я­та до­ба­вя, че раз­с­лед­ва­щи­те жур­на­лис­ти в дър­жа­ва­та чес­то би­ват под­ла­га­ни на на­тиск – от прос­ти пре­дуп­реж­де­ния до зап­ла­хи и фи­зи­чес­ки ата­ки над тях или соб­с­т­ве­ност­та им.“

BBC

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.