Мер­кел

Ако нас­лед­ни­кът на Мер­кел не спо­де­ля ней­ния фо­кус вър­ху ЕС, иде­и­те на Ор­бан за „Ев­ро­па на на­ци­и­те“и по-хла­бав съ­юз мо­же да на­бе­рат си­ла. След 13 го­ди­ни, в ко­и­то кан­ц­ле­рът Мер­кел бе­ше сил­но и ста­би­ли­зи­ра­що при­със­т­вие, пос­те­пен­но­то й от­тег­ля­не ще бъ­де во­до

Capital - - Front page - ав­тор Свет­ло­ми­ра Гю­ро­ва | svetlomira.gyurova@capital.bg

Н„Не съм ро­де­на кан­ц­лер. И ни­ко­га не съм заб­ра­вя­ла то­ва . . . Днес е вре­ме да от­во­рим но­ва стра­ни­ца. “Изяв­ле­ни­е­то, с ко­е­то Ан­ге­ла Мер­кел опо­вес­ти, че ня­ма да се кан­ди­да­ти­ра от­но­во за ли­дер на своя Хрис­ти­ян­де­мок­ра­ти­чен съ­юз (ХДС) и из­ли­за от по­ли­ти­ка­та след края на кан­ц­лер­с­кия си ман­дат, бе­ше в ней­ния ти­пи­чен стил—уме­ре­но, без из­лиш­на емо­ция, так­ти­чес­ки пре­це­не­но и пос­та­вя­що я в сил­на по­зи­ция въп­ре­ки ви­ди­ма­та сла­бост.

Ма­кар и не не­о­чак­ван, пред­вид на­рас­т­ва­щия ро­пот в ХДС и теж­кия удар на ре­ги­о­нал­ни­те избори в Хе­сен през уи­кен­да, анон­сът на Мер­кел бе­ше шо­ки­ращ как­то за гер­ман­с­ки­те, та­ка и за ев­ро­пейс­ки­те по­ли­ти­ци.

След 13 го­ди­ни, в ко­и­то Мер­кел бе­ше сил­но и ста­би­ли­зи­ра­що при­със­т­вие, пос­те­пен­но­то ù от­тег­ля­не ще бъ­де во­до­дел как­то за Гер­ма­ния, та­ка и за ЕС.

Гер­ман­с­ка­та по­ли­ти­ка спи­ра да бъ­де из­к­лю­че­ние от тен­ден­ци­я­та за раз­пад на цен­тъ­ра и въз­ход на край­ни пар­тии. А ЕС нав­ли­за в клю­чов по­ли­ти­чес­ки ци­къл до­го­ди­на с раз­дя­ла­та с Ве­ли­коб­ри­та­ния, во­та за Ев­ро­пейс­ки пар­ла­мент, из­бо­ра на но­ва Ев­ро­пейс­ка ко­ми­сия и нов гу­вер­ньор на Ев­ро­пейс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка (ЕЦБ).

Рис­кът е точ­но в те­зи важ­ни ме­се­ци стра­на­та, без ко­я­то ни­що зна­чи­мо в ЕС не мо­же да бъ­де ре­ше­но, да бъ­де по­гъл­на­та ос­нов­но от се­бе си. И ако нас­лед­ни­кът на Мер­кел не спо­де­ля след­ва­но­то от нея мо­то, че „как­во­то е доб­ро за Ев­ро­па, е доб­ро за Гер­ма­ния“, ле­ле­я­на­та от ун­гар­с­кия пре­ми­ер Вик­тор Ор­бан идея за „Ев­ро­па на на­ци­и­те“и по-хла­бав ЕС мо­же да на­бе­рат си­ла.

От­тег­ля­не с на­деж­да за ос­та­ва­не

Доп­ре­ди ня­кол­ко дни из­г­леж­да­ше си­гур­но, че Мер­кел ще се бо­ри за пре­из­би­ра­не ка­то ли­дер на ХДС през де­кем­в­ри и ще за­поч­не да под­гот­вя от­тег­ля­не­то си на по-къ­сен етап. Но на 28 ок­том­в­ри в Хе­сен дой­де вто­ра­та в рам­ки­те на ме­сец теж­ка за­гу­ба за пар­ти­и­те от уп­рав- ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция на мес­т­ни избори. Пър­во Хрис­ти­ян­со­ци­ал­ни­ят съ­юз—ба­вар­с­ки­ят пар­т­ньор на ХДС—пре­тър­пя про­вал в род­на­та си про­вин­ция с най-ло­шо­то си пред­с­та­вя­не от шест де­се­ти­ле­тия на­сам.

След то­ва в Хе­сен пар­ти­я­та на Мер­кел от­бе­ля­за спад от 11% в срав­не­ние с пре­диш­ни­те избори—дра­ма­ти­чен срив по гер­ман­с­ки­те стан­дар­ти.

На пръв пог­лед ре­ше­ни­е­то на Мер­кел да жер­т­ва ръ­ко­вод­с­т­во­то на ХДС, е бо­лез­не­но по­ра­же­ние за нея, след ка­то ви­на­ги е твър­дя­ла, че пос­то­ве­те на ли­дер на пар­ти­я­та и на дър­жа­ва­та тряб­ва да вър­вят за­ед­но. Но всъщ­ност ней­ни­ят ход е так­ти­чес­ко от­с­тъп­ле­ние, ко­е­то да ù поз­во­ли да ту­ши­ра наз­ря­ва­щия вът­реш­но­пар­ти­ен прев­рат, да се зак­ре­пи в кан­ц­лер­с­т­во­то до края на ман­да­та си през 2021 г. и да кон­т­ро­ли­ра про­це­са по пре­да­ва­не на власт­та към своя нас­лед­ник.

„В мо­мен­та е не­въз­мож­но да се пред­ви­ди как­ва е ве­ро­ят­ност­та Мер­кел да из­ка­ра пъл­ния си ман­дат ка­то кан­ц­лер“, каз­ва пред „Ка­пи­тал“Гун­т­рам Волф, ди­рек­тор на брюк­сел­с­кия ана­ли­ти­чен цен­тър Bruegel. Да­ли рис­ко­ва­ни­ят ù за­лог ще се ока­же ус­пе­шен, за­ви­си от две не­ща.

Пър­во­то е по­ве­де­ни­е­то на Гер­ман­с­ка­та со­ци­ал­де­мок­ра­ти­чес­ка пар­тия (ГСДП), по­мал­кия пар­т­ньор в раз­мир­на­та „го­ля­ма ко­а­ли­ция“в Бер­лин. Сла­бост­та на ГСДП мо­же да се ока­же по-се­ри­о­зен проб­лем за Мер­кел от та­зи на соб­с­т­ве­ния ù ХДС. В Хе­сен, ня­ко­га­шен бас­ти­он на со­ци­ал­де­мок­ра­ти­те, ре­зул­та­тът им се сви с ед­на тре­та до 20%. На на­ци­о­нал­но ни­во спо­ред пос­лед­ни­те про­уч­ва­ния те се дви­жат око­ло ка­тас­т­ро­фал­ни­те 14%. То­ва за­сил­ва гла­со­ве­те в по-ля­во­то

По­зи­ци­я­та на Мер­кел в ЕС ще ста­не по-труд­на, ако но­ви­ят ли­дер на ХДС има съв­сем раз­лич­ни въз­г­ле­ди от ней­ни­те. Гун­т­рам Волф, ди­рек­тор на ана­ли­тич­ния цен­тър Bruegel

кри­ло на ГСДП за от­тег­ля­не от от­ров­на­та прег­ръд­ка на „го­ля­ма­та ко­а­ли­ция“и ми­на­ва­не в опо­зи­ция с на­деж­да­та за прег­ру­пи­ра­не и пре­раж­да­не.

За мо­мен­та все още над­де­ля­ва по-праг­ма­тич­ни­ят ла­гер, кой­то твър­ди, че на­пус­ка­не­то на власт­та ще се ока­же до­ри още по-са­мо­раз­ру­ши­тел­но за пар­ти­я­та. Но след­ва­що по­ра­же­ние мо­же да нак­ло­ни вез­ни­те в дру­га­та по­со­ка. „Най-ве­ро­ят­на­та при­чи­на Мер­кел да тряб­ва да си тръг­не пред­с­роч­но е ГСДП да ре­ши да на­пус­не пра­ви­тел­с­т­во­то и да бъ­де сфор­ми­ра­на ко­а­ли­ция „Ямай­ка“(ХДС + ли­бе­ра­ли + Зе­ле­ни­те – бел. ред.), ко­я­то да из­бе­ре нов кан­ц­лер“, по­соч­ва Гун­т­рам Волф.

Вто­ри­ят фак­тор, кой­то мо­же да до­ве­де до пред­с­роч­но сли­за­не от власт, е въп­ро­сът кой ще спе­че­ли над­п­ре­ва­ра­та за при­ем­ник на Мер­кел на­че­ло на ХДС (виж ка­ре­то). Ако то­ва е со­че­на­та за иде­о­ло­ги­чес­ки нас­лед­ник на кан­ц­ле­ра Анег­рет Крамп-Ка­рен­ба­у­ер, Мер­кел ве­ро­ят­но ще има ком­фор­та да раз­чи­та на пар­ти­я­та си до края на своя ман­дат. Ако оба­че по­бе­ди­тел през де­кем­в­ри ста­не здрав­ни­ят ми­нис­тър Йенс Шпан или ста­ри­ят съ­пер­ник на Мер­кел Фрид­рих Мерц, ней­но­то бъ­де­ще ще ста­не не­си­гур­но.

Един ЕС без кра­ли­ца

До­ри и с наб­ли­жа­ва­щия за­лез на ка­ри­е­ра Мер­кел ще про­дъл­жа­ва да има зна­чи­тел­но вли­я­ние в ЕС най-мал­ко­то за­що­то е най­дъл­го­го­диш­ни­ят ев­ро­пейс­ки ли­дер и е на­че­ло на най-го­ля­ма­та ико­но­ми­ка. Ос­вен то­ва има и ли­чен ав­то­ри­тет, с кой­то ус­пя­ва да рес­пек­ти­ра до­ри рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Пу­тин. Най-го­ле­ми­те ù кри­ти­ци в ЕС съ­що са под­в­лас­т­ни на ней­на­та „ме­ка си­ла“. „Тя бу­ди ува­же­ние до­ри у оне­зи, ко­и­то не са съг­лас­ни с нея“, каз­ва пред Politico пре­ми­ер от ЕС, наб­лю­да­вал Мер­кел по вре­ме на мно­жес­т­во сре­щи на вър­ха през го­ди­ни­те. „Ат­мос­фе­ра­та в ста­я­та е раз­лич­на, ко­га­то нея я ня­ма. След ка­то тя си е тръг­на­ла, Ор­бан по­е­ма не­ща­та“, до­ба­вя не­на­зо­ва­ни­ят ев­ро­пейс­ки ли­дер.

Ня­ма га­ран­ция, че при­ем­ни­кът на Мер­кел ще се рад­ва на съ­щия рес­пект в Брюк­сел. „Кой­то и да я нас­ле­ди, ще тряб­ва да кон­со­ли­ди­ра сво­я­та по­зи­ция в пар­ти­я­та, в пра­ви­тел­с­т­во­то и в стра­на­та, пре­ди да вдиг­не пог­лед към хо­ри­зон­та“, от­бе­ляз­ва пред в. Financial Times То­мас Ви­зер, ви­со­ко­пос­та­вен ек­с­перт към Ев­рог­ру­па­та по вре­ме на кри­за­та с Гър­ция.

Ко­е­то оз­на­ча­ва, че за из­вес­т­но вре­ме Гер­ма­ния ня­ма да бъ­де поз­на­ти­ят на всич­ки сто­жер на ста­бил­ност в ЕС. „В след­ва­щи­те ме­се­ци ХДС ще се за­ни­ма­ва ос­нов­но с вът­ре­шен де­бат как­во ис­ка в Гер­ма­ния, в ЕС и в све­та. По­не за ня­кол­ко ме­се­ца стра­на­та ще гле­да пре­дим­но на­вът­ре към се­бе си“, каз­ва Гун­т­рам Волф. А ко­га­то се стиг­не и до смя­на в кан­ц­лер­с­т­во­то, то­зи са­мов­г­лъ­бен пе­ри­од мо­же да се удъл­жи още мно­го.

Очак­ва­не­то е, че вът­реш­ни­те неп­ри­ят­нос­ти на Мер­кел ня­ма да от­во­рят па­ра­ли­зи­ращ ва­ку­ум в ЕС по те­ми ка­то Brexit и наз­на­че­ни­я­та в Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия и ЕЦБ, по ко­и­то мо­же да се пос­тиг­не ши­рок кон­сен­сус. Но по фун­да­мен­тал­ни и раз­де­ля­щи въп­ро­си ка­то миг­ра­ци­я­та, как­во да се пра­ви с от­да­ле­ча­ва­щи­те се от ос­но­во­по­ла­га­щи цен­нос­ти на ЕС Ун­га­рия и Пол­ша и как да се ре­фор­ми­ра ев­ро­зо­на­та, из­г­ле­ди­те са по-не­яс­ни.

Оп­ти­мис­тич­на­та те­о­рия е, че Мер­кел, ос­во­бо­де­на от око­ви­те на вът­реш­но­пар­тий­на­та си опо­зи­ция и же­ла­е­ща да ци­мен­ти­ра ев­ро­пейс­ко­то си нас­лед­с­т­во, ще е по-гъв­ка­ва да склю­чи сдел­ка с френ­с­кия пре­зи­дент Ема­ню­ел Мак­рон.

Два­ма­та с мно­го фан­фа­ри до­го­во­ри­ха об­ща дек­ла­ра­ция в Ме­се­берг през юни, ко­я­то спо­ме­на­ва без осо­бе­ни де­тай­ли за общ бю­джет на ев­ро­зо­на­та и пла­хо от­бе­ляз­ва, че ще за­поч­нат раз­го­во­ри за евен­ту­ал­но до­го­ва­ря­не на об­ща схе­ма за га­ран­ти­ра­не на бан­ко­ви­те де­по­зи­ти—две от клю­чо­ви- те ис­ка­ния на Мак­рон. От юни на­сам оба­че поч­ти ни­що не е пом­ръд­на­ло.

И по-ре­а­лис­тич­на­та те­о­рия е, че Мер­кел ве­че ня­ма да е спо­соб­на да про­ка­ра ни­що по­ам­би­ци­оз­но. „По­зи­ци­я­та на Мер­кел в ЕС, вклю­чи­тел­но по дек­ла­ра­ци­я­та от Ме­се­берг, ще ста­не по-труд­на, ако но­ви­ят ли­дер на ХДС има съв­сем раз­лич­ни въз­г­ле­ди от ней­ни­те“, смя­та Гун­т­рам Волф. Та­ка но­ва­та стра­ни­ца за Гер­ма­ния и ЕС ще за­поч­не да се пи­ше през де­кем­в­ри.

Q Гер­ма­ния и ЕС тряб­ва да се гот­вят за ера­та след Мер­кел | Reuters

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.