Ис­тан­бул

Тур­ция от­к­ри но­вия ае­ро­порт в ме­га­по­ли­са, кой­то тряб­ва да се пре­вър­не в най-го­ле­мия в све­та

Capital - - Front page - ав­тор Йо­ан Зап­ря­нов

ТТ­ур­ция е във ва­лут­на кри­за, ико­но­ми­ка­та на стра­на­та е зас­т­ра­ше­на за­ра­ди по­ли­ти­ки­те на пре­зи­ден­та Ре­джеп Та­йип Ер­до­ган и раз­ши­ре­ни­те му пра­во­мо­щия, но въп­ре­ки то­ва гран­ди­оз­ни­те проекти про­дъл­жа­ват по план. Един от тях е над всич­ки. На 29 ок­том­в­ри Ер­до­ган офи­ци­ал­но от­к­ри, ма­кар и час­тич­но, но­во­то ис­тан­бул­с­ко ле­ти­ще, ко­е­то при окон­ча­тел­но­то за­вър­ш­ва­не тряб­ва да се пре­вър­не в най-го­ля­мо­то в све­та. На­ри­ча­но прос­то Но­во­то ле­ти­ще на Ис­тан­бул, про­ек­тът е част от го­ле­мия план на Ер­до­ган Тур­ция да ста­не по-кон­ку­рен­тос­по­соб­на ико­но­ми­ка.

Ня­кои проб­ле­ми оба­че са на­ли­це. Проф­съ­ю­зи­те сиг­на­ли­зи­рат за ло­ши ус­ло­вия на труд и мно­жес­т­во смър­т­ни слу­чаи по вре­ме на из­г­раж­да­не­то. Ед­на от при­чи­ни­те е бър­за­не­то, за да се пок­рие пър­ви­ят кра­ен срок през ок­том­в­ри. И ма­кар стро­и­тел­ни­те фир­ми да ус­пя­ха и ле­ти­ще­то да бе от­к­ри­то, в мо­мен­та от не­го все още ле­тят ог­ра­ни­чен брой по­ле­ти. Бро­ят на пре­во­зе­ни­те път­ни­ци тряб­ва да дос­тиг­не 90 млн. го­диш­но, а след де­сет го­ди­ни – 200 млн. го­диш­но. То­ва е два пъ­ти по-го­лям път­ни­ко­по­ток спря­мо най-го­ля­мо­то ле­ти­ще в све­та в мо­мен­та – "Хар­т­с­фийлд-Джак­сън" в Ат­лан­та. С об­ща площ от бли­зо 19 хил. ак­ра, но­ва­та ае­ро­га­ра ще бъ­де впе­чат­ля­ва­ща глед­ка.

Меж­ду Азия и Ев­ро­па

„То­ва ле­ти­ще ще бъ­де най­важ­ни­ят хъб меж­ду Азия и Ев­ро­па“, ко­мен­ти­ра пред жур­на­лис­ти при пред­с­та­вя­не­то Кад­ри Сам­сун­лу, кой­то ог­ла­вя­ва кон­сор­ци­у­ма от пет ком­па­нии Istanbul Grand Airport. Ле­ти­ще­то е сме­си­ца меж­ду тра­ди­ция и мо­дер­ни тех­но­ло­гии, ка­то ин­те­ри­о­рът е с ори­ен­тал­с­ки и ис­лям­с­ки еле­мен­ти, как­то и ку­ли за въз­ду­шен кон­т­рол във фор­ма­та на

ла­ле­та, спе­че­ли­ли през 2016 г. меж­ду­на­род­на­та наг­ра­да за ар­хи­тек­ту­ра. В съ­що­то вре­ме ае­ро­га­ра­та раз­по­ла­га с мо­бил­ни при­ло­же­ния за кли­ен­ти, из­пол­з­ва из­кус­т­вен ин­те­лект, енер­гий­но ефек­тив­на е и раз­по­ла­га с ви­со­ко­тех­но­ло­гич­на система за си­гур­ност.

Но­во­то ле­ти­ще ще за­мес­ти до­се­гаш­ния ос­но­вен ае­ро­порт на Ис­тан­бул, кръс­тен на ос­но­ва­те­ля на тур­с­ка­та ре­пуб­ли- ка Мус­та­фа Ке­мал Ата­тюрк. В мо­мен­та ста­ро­то ле­ти­ще об­с­луж­ва 64 млн. път­ни­ци го­диш­но и през де­кем­в­ри це­ли­ят път­ни­ко­по­ток ще бъ­де на­со­чен към но­во­то. В ази­ат­с­ка­та част на гра­да пък се на­ми­ра Sabiha Gökçen Airport, ко­е­то об­с­луж­ва 31 млн. път­ни­ци на го­ди­на и ще ос­та­не от­во­ре­но.

Но­ва­та ае­ро­га­ра ще уве­ли­чи кон­ку­рен­ци­я­та в ави­о­сек­то­ра в За­пад­на Азия, Из­точ­на Ев­ро­па и Близ­кия из­ток, къ­де­то ави­о­ком­па­ни­и­те от тъй на­ре­че­на­та Го­ля­ма трой­ка от Близ­кия из­ток (MEB3) - Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways, и съ­от­вет­ни­те им ле­ти­ща в Ду­бай, Абу Да­би и До­ха дър­жат ли­дер­с­т­во­то, ко­мен­ти­ра в свой ана­лиз сек­тор­на­та кон­сул­тан­т­с­ка ор­га­ни­за­ция CAPA - Centre for Aviation. В съ­що­то вре­ме ка­па­ци­те­тът на ле­ти­ще "Ата­тюрк" бе­ше ог­ра­ни­чен, ко­е­то пък го ка­ра­ше да спо­де­ля меж­ду­на­род­ния тра­фик със Sabiha Gökçen Airport.

Име­то на но­во­то ле­ти­ще ско­ро ще бъ­де обя­ве­но, най­ве­ро­ят­но от са­мия Ер­до­ган, кой­то раз­г­леж­да про­ек­та ка­то един от най-важ­ни­те за раз­ви­ти­е­то на Тур­ция. Пър­ви­те по­ле­ти от не­го ве­че бя­ха осъ­щес­т­ве­ни от Turkish Airlines, ко­я­то в мо­мен­та ле­ти до пет дес­ти­на­ции: Ан­ка­ра, Ан­та­лия, Из­мир, Ба­ку и Ки­пър.

Ле­ти­ще град

Пет­те тур­с­ки ком­па­нии, ко­и­то са част от кон­сор­ци­у­ма, кой­то строи ле­ти­ще­то и впос­лед­с­т­вие ще го уп­рав­ля­ва, са спе­че­ли­ли об­щес­т­ве­на­та по­ръч­ка за 29 мл­рд. до­ла­ра през 2013 г. След то­ва те ще ра­бо­тят по мо­де­ла “пос­т­рой - опе­ри­рай - прех­вър­ли". Са­ми­ят проект се фи­нан­си­ра чрез бан­ко­ви и ка­пи­та­ло­ви за­е­ми, а кон­сор­ци­у­мът ще има кон­т­рол вър­ху ле­ти­ще­то за след­ва­щи­те 25 го­ди­ни. Спо­ред Кад­ри Сам­сун­лу ле­ти­ще­то ще се пре­вър­не в “ле­ти­ще-град”, ка­то там ще бъ­дат внед­ря­ва­ни най-но­ви­те ино­ва­ции и тех­но­ло­гии. Ра­йо­нът ще вк­люч­ва биз­нес цен­тър, хо­те­ли, офис сгра­ди и бол­ни­ца.

Са­мо­то из­г­раж­да­не стру­ва об­що 10.3 мл­рд. ев­ро във всич- ки­те че­ти­ри фа­зи, а спо­ред Ер­до­ган ще до­не­се 22.2 мл­рд. ев­ро при­хо­ди на дър­жа­ва­та. При окон­ча­тел­но­то му за­вър­ш­ва­не ме­гап­ро­ек­тът ще да­ва ра­бо­та ди­рек­т­но на 100 000 ду­ши. От 2023 г. над 150 ави­о­ком­па­нии ще ле­тят от ае­ро­га­ра­та до над 350 дес­ти­на­ции. Са­мо­ле­ти­те ще из­ли­тат и ка­цат на шест пис­ти (за срав­не­ние - "Хийт­роу" в Лон­дон има две пис­ти).

Ико­но­мис­ти­те об­ръ­щат вни­ма­ние, че про­ек­тът е ос­нов­на при­чи­на за фи­нан­со­вия бум в стро­и­тел­ния сек­тор в стра­на­та. Той оба­че ид­ва и с го­ле­ми рис­ко­ве, ка­то в мо­мен­та час­т­ни­ят сек­тор се за­дъх­ва под за­е­ми от 200 мл­рд. до­ла­ра. В съ­що­то вре­ме без­ра­бо­ти­ца­та в стра­на­та рас­те, а ин­ф­ла­ци­я­та ве­че е дву­циф­ре­на. От на­ча­ло­то на го­ди­на­та тур­с­ка­та ли­ра е за­гу­би­ла бли­зо 40% от стой­ност­та си спря­мо до­ла­ра и ико­но­мис­ти­те са еди­но­душ­ни в мне­ни­е­то си, че стра­на­та е пред ре­це­сия – ед­ва ли то­ва е мне­ни­е­то, ко­е­то Ер­до­ган би ис­кал да чуе пред­вид ви­зи­я­та си за раз­ви­тие.

На­деж­ди­те как­то на пре­зи­ден­та, та­ка и на кон­сор­ци­у­ма са, че въп­ре­ки ико­но­ми­чес­ки­те труд­нос­ти гло­бал­ни­ят ави­о­сек­тор про­дъл­жа­ва да рас­те и в край­на смет­ка ин­вес­ти­ци­я­та ще се из­п­ла­ти за всич­ки. Ако в край­на смет­ка всич­ко вър­ви по план, то­ва ще до­ве­де до от­к­ри­ва­не­то на мно­го но­ви ра­бот­ни по­зи­ции, до­ри и на не­о­чак­ва­ни мес­та – ка­то нап­ри­мер бъл­гар­с­ко­то "Ръ­ко­вод­с­т­во въз­душ­но дви­же­ние" (РВД). То обя­ви, че очак­ва 20% по­ве­че тра­фик за­ра­ди но­во­то ле­ти­ще, ко­е­то ще до­ве­де до раз­ши­ре­ние на еки­па.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.