„Уол­с­т­рийт“

P По­ред­ни­ят срив на бор­си­те от­но­во пов­диг­на въп­ро­са за края на бли­зо 10-го­диш­ния би­чи пазар. P Па­за­ри­те бър­зо се въз­с­та­но­ви­ха, но ок­том­в­ри се очер­та­ва ка­то един от най-ло­ши­те ме­се­ци за ин­вес­ти­то­ри­те от го­ди­ни. P Во­ла­тил­ност­та е но­ва­та ре­ал­ност и по­каз­ва к

Capital - - Front page - Reuters 60 | K3 То­дор То­до­ров | todor.todorov@capital.bg

А Аме­ри­кан­с­ки­ят фондов пазар в мо­мен­та се на­ми­ра в най-дъл­гия би­чи пазар в ис­то­ри­я­та си. И ло­гич­но все по-чес­то се за­да­ва въп­ро­сът ко­га ще дой­де кра­ят на бли­зо 10-го­диш­ния пе­ри­од без ре­гис­т­ри­ра­ни спа­до­ве от над 20%.

Пър­ва­та чер­ве­на лам­пич­ка свет­на в края на яну­а­ри, пос­ле през ля­то­то, а се­га пре­ди сед­ми­ца, ко­га­то са­мо за ден во­де­щи­те ин­дек­си на Уол­с­т­рийт из­т­ри­ха це­лия плюс за го­ди­на. Ес­тес­т­ве­но въл­на­та за­сег­на

Азия и Ев­ро­па.

И как­то и пре­диш­ни­те пъ­ти, след­ва­щи­те дни си­ту­а­ци­я­та бър­зо се ус­по­кои. Но пог­лед­на­то по-гло­бал­но, за стра­хо­ве­те има мно­го дру­ги при­чи­ни ос­вен про­дъл­жи­тел­ност­та на въз­хо­да. Мно­го от во­де­щи­те ин­дек­си на раз­ви­ти­те па­за­ри ве­че са в ко­рек­ция – ко­е­то оз­на­ча­ва, че са 10% под пос­лед­ни­те им вър­хо­ве. За да се нав­ле­зе в (по жи­во­тин­с­кия жар­гон на Уол­с­т­рийт) ме­чи пазар, то­зи про­цент тряб­ва да дос­тиг­не 20. По всич­ко ли­чи, че и

ок­том­в­ри 2018 ще се впи­ше в бро­кер­с­ко­то кли­ше, че той е про­къл­нат за бор­си­те. За фа­та­лис­ти­те ис­то­ри­чес­ки ок­том­в­ри е из­пъс­т­рен с чер­ни дни, ка­то се поч­не от на­ча­ло­то на Го­ля­ма­та деп­ре­сия през 1929 г. и се стиг­не до Чер­ния по­не­дел­ник на 19 ок­том­в­ри 1987 г., ко­га­то па­за­рът па­да с 22% за ден. А се­га са­мо меж­ду 18-и и 24-и S&P500 пад­на в шест по­ред­ни се­сии, ка­то прик­лю­чи пос­лед­на­та с 3.10% на­до­лу. По­доб­на се­рия има­ше и меж­ду 4-и и 11-и съ­щия ме­сец.

За­що се слу­чи

Микс от фак­то­ри те­жи на па­за­ри­те в мо­мен­та – очак­ва­ни­я­та за за­ба­вя­не на гло­бал­ния рас­теж, тър­гов­с­ка­та вой­на меж­ду САЩ и Ки­тай и на­ла­га­не­то на но­ви ми­та, ве­че за­поч­на­ли­ят про­цес на за­тя­га­не на мо­не­тар­на­та по­ли­ти­ка и по­ви­ше­ни­е­то на лих­ви­те. Кор­по­ра­тив­ни­ят се­зон в мо­мен­та съ­що е в раз­га­ра си, ка­то ком­па­ни­и­те пуб­ли­ку­ват сво­и­те от­че­ти за тре­то­то три­ме­се­чие на го­ди­на­та. Ня­кои от тях са дос­та про­ти­во­ре­чи­ви, ко­е­то до­пъл­ни­тел­но опъ­ва нер­ви­те на ин­вес­ти­то­ри­те.

С мно­го го­ля­ма те­жест на па­за­ри­те са ак­ци­и­те на тех­но­ло­гич­ни­те ком­па­нии и най-ве­че от FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), част от ко­и­то не ус­пя­ха да пок­ри­ят па­зар­ни­те очак­ва­ния с фи­нан­со­ви­те си ре­зул­та­ти за тре­то­то три­ме­се­чие. А имен­но тех­ни­те кни­жа бя­ха в ос­но­ва­та на ис­то­ри­чес­ки­те ре­кор­ди през пос­лед­ни­те го­ди­ни (Apple и Amazon ми­на­ха па­зар­на ка­пи­та­ли­за­ция от 1 тр­лн. вся­ка), до­ка­то се­га те мо­же да се ока­жат и ос­но­ва­та на се­ри­оз­ния спад. Amazon ве­че за­гу­би 250 мл­рд. до­ла­ра ка­пи­та­ли­за­ция за 8 сед­ми­ци и е на ни­во 748 мл­рд. Ос­вен

то­ва те за­е­мат и най-го­лям дял в пор­т­фей­ли­те на ре­ди­ца го­ле­ми ин­с­ти­ту­ци­о­нал­ни ин­вес­ти­то­ри ка­то вза­им­ни, пен­си­он­ни и су­ве­рен­ни фон­до­ве.

S&P 500 е за­гу­бил 8% са­мо за ме­сец до 30 ок­том­в­ри, ко­е­то не се бе­ше случ­ва­ло от фи­нан­со­ва­та кри­за през 2009 г. Ак­ци­и­те на FANG (без Apple) са за­гу­би­ли меж­ду 13 и 24% за ме­се­ца и под пос­лед­ни­те им вър­хо­ве, ко­е­то ре­ал­но вкар­ва ня­кои от тях в ме­чия пазар. От бор­си­те през ок­том­в­ри са из­т­ри­ти 2.8 тр­лн. до­ла­ра, ка­то 600 мл­рд. от тях се дъл­жат са­мо на ка­пи­та­лиз­ци­я­та на FANG, по­соч­ва Reuters (виж гра­фи­ка­та).

Оп­рав­дан ли е спа­дът

Па­за­ри­те и ин­вес­ти­то­ри­те са все по-из­нер­ве­ни на­пос­ле­дък, тъй ка­то ин­дек­си­те в САЩ пер­ма­нен­т­но дос­ти­га­ха ис­то­ри­чес­ки ре­кор­ди през та­зи и пре­диш­ни­те го­ди­ни, а и все по-чес­то се го­во­ре­ше за ко­рек­ция или до­ри за нов срив и нав­ли­за­не в ме­чи пазар. В съ­що­то вре­ме ком­пю­тър­ни­те мо­де­ли и прог­ра­ми за уп­рав­ле­ние на пор­т­фей­ли пра­вят спа­до­ве­те все по-бо­лез­не­ни, тъй ка­то са ба­зи­ра­ни на слож­ни ал­го­рит­ми, ели­ми­ни­ра­щи чо­веш­кия фак­тор в тър­се­не на мак­си­мал­ни пе­чал­би и ми­ни­ми­зи­ра­не на за­гу­би­те. То­ва до го­ля­ма сте­пен е при­чи­на и за но­ва­та нор­мал­ност – во­ла­тил­ност­та. Нап­ри­мер ак­ци­и­те на Amazon се по­ви­ша­ва­ха и па­да­ха в ня­кол­ко по­ред­ни дни с меж­ду 5 и 7% в края на ок­том­в­ри.

Спо­ред ана­лиз на Goldman Sachs, ци­ти­ран от Financial Times, през пос­лед­ни­те дни на ок­том­в­ри сме ста­на­ли сви­де­те­ли на свръх­ре­ак­ция на па­за­ри­те. При­чи­на­та е, че ре­ал­но ня­ма мно­го фун­да­мен­тал­ни при­чи­ни за тол­ко­ва ряз­ко на­тис­ка­не на па­ник бу­то­на

– ико­но­ми­чес­ки­те дан­ни за САЩ и дру­ги­те раз­ви­ти дър­жа­ви са доб­ри, кор­по­ра­тив­ни­те ре­зул­та­ти въп­ре­ки ня­кои про­ти­во­ре­чи­ви дан­ни съ­що се впис­ват в очак­ва­ни­я­та.

Ко­га ще дой­дат меч­ки­те

Прог­но­зи­те са дос­та про­ти­во­ре­чи­ви. Оп­ти­мис­ти­те са на мне­ние, че ръс­тът на кор­по­ра­тив­ни­те пе­чал­би и доб­ри­те ико­но­ми­чес­ки дан­ни ще про­дъл­жа­ват да да­ват сти­мул за ръст на ин­дек­си­те и ак­ци­и­те.

И ко­рек­ци­я­та е са­мо въз­мож­ност за вли­за­не на но­ви ни­ва и ре­а­ли­зи­ра­не на пе­чал­би. То­ва си ли­чи и от ак­тив­ност­та на т.нар. bargain hunters – ин­вес­ти­то­ри, ко­и­то ку­пу­ват след ря­зък спад в тър­се­не на доб­ри ни­ва и ре­а­ли­зи­ра­не на пе­чал­ба.

Пе­си­мис­ти­те пък смя­тат, че би­чи­ят пазар е към своя край и че ак­ци­и­те на ня­кои

ком­па­нии ве­че са твър­де над­це­не­ни и е вре­ме це­ни­те им да нав­ля­зат на ме­ча те­ри­то­рия.

По­ло­жи­тел­но нас­т­ро­е­ни са от Goldman Sachs. Oт ед­на стра­на, бан­ка­та очак­ва за­ба­вя­не на ико­но­ми­чес­кия рас­теж в САЩ до 1.6% през пос­лед­но­то три­ме­се­чие на го­ди­на­та спря­мо 3.5% през тре­то­то, ко­и­то бя­ха от­че­те­ни в пе­тък. Бан­ка­та прог­но­зи­ра и ръст на кор­по­ра­тив­ни­те пе­чал­би до­го­ди­на, но с по-ба­вен темп – 7%, при очак­ван 19% за та­зи го­ди­на. На ба­за на то­ва оба­че ана­ли­за­то­ри­те прог­но­зи­рат ръст на S&P500 със 7.2% до края на го­ди­на­та, ко­е­то би вър­на­ло ин­дек­са на ни­ва от на­ча­ло­то на ме­се­ца, но все още под ис­то­ри­чес­кия ре­корд, пос­тиг­нат през сеп­тем­в­ри.

“Раз­п­ро­даж­би­те ид­ват на фо­на на си­лен рас­теж на аме­ри­кан­с­ка­та ико­но­ми­ка, а пе­чал-

би­те на ком­па­ни­и­те рас­тат за тре­то по­ред­но три­ме­се­чие с над 20% на го­диш­на ба­за. То­ва оз­на­ча­ва, че все още има­ме доб­ри но­ви­ни, ко­и­то са ре­зул­тат от да­нъч­на­та ре­фор­ма и ще се от­ра­зя­ват в це­ни­те на ак­ци­и­те”, смя­та Ха­у­ърд Голд, ко­лум­нист на Marketwatch.

При­тес­ни­тел­но­то спо­ред не­го е, че ня­кои от най-пе­че­лив­ши­те ак­ции пре­ди се пред­с­та­вят мно­го ло­шо днес (нап­ри­мер от IT сек­то­ра). Кни­жа­та на ком­па­ни­и­те от ико­но­ми­чес­ки чув­с­т­ви­тел­ни­те сек­то­ри съ­що са раз­п­ро­да­ва­ни се­ри­оз­но – нап­ри­мер имот­ни­те ком­па­нии са дъл­бо­ко в ме­ча­та дуп­ка.

Спа­дът на цик­лич­ни­те ак­ции до­ня­къ­де е по­ка­за­те­лен, че ин­вес­ти­то­ри­те се гот­вят за ико­но­ми­чес­ко за­ба­вя­не. А та­ко­ва очак­ват поч­ти всич­ки меж­ду­на­род­ни фи­нан­со­ви ин­с­ти­ту­ции. Меж­ду­на­род­ни­ят ва­лу­тен фонд ве­че по­ни­жи очак­ва­ни­я­та си за гло­бал­ния рас­теж с 0.2 пр.п. до 3.7% за та­зи и след­ва­ща­та го­ди­на. Ко­рек­ци­я­та на­до­лу е спря­мо про­лет­на­та прог­но­за и ос­но­ва за нея са имен­но тър­гов­с­ки­те вой­ни и про­цик­лич­ни­те по­ли­ти­ки на САЩ по вре­ме на рас­теж. Все по­ве­че ана­ли­за­то­ри са на мне­ние, че ефек­ти­те от то­ва пред­с­тои да се прев­ръ­щат в не­га­тив­ни фак­то­ри и да вли­я­ят вър­ху па­за­ри­те.

Дру­ги­ят клю­чов проб­лем за па­за­ри­те и пот­реб­ле­ни­е­то мо­же да са лих­ви­те - по­ви­ше­ни­е­то ще уве­ли­чи раз­хо­ди­те на до­ма­кин­с­т­ва­та и ком­па­ни­и­те и от­там мо­же да свие пот­реб­ле­ни­е­то и ин­вес­ти­ци­и­те.

Пред Fox Business из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на Euro Pacific Capital Пи­тър Шиф ко­мен­ти­ра, че по­ви­ше­ни­е­то им ще е глав­на при­чи­на за нав­ли­за­не в ме­чи пазар. „И то­ва ще е ме­чи пазар, кой­то ня­ма да прик­лю­чи бър­зо“, каз­ва той.

Из­точ­ник: Investing.com, Ка­пи­тал

На Amazon й тряб­ва­ха 18 го­ди­ни след IPO-то й през 1997 г., за да стиг­не ка­пи­та­ли­за­ция 250 мл­рд. до­ла­ра. Се­га ком­па­ни­я­та на Джеф Бе­зос из­т­ри тол­ко­ва са­мо за 8 сед­ми­ци, по­соч­ва Fortune.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.