КАПИТАЛНО

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

„Виж­те, ак­ции - мно­го, но при­съ­ди - мал­ко в Бъл­га­рия. Оцен­ки мо­жем да нап­ра­вим, след ка­то об­ви­не­ни­е­то бъ­де ус­пеш­но за­щи­те­но в съ­да. При всич­ки по­ло­же­ния раз­с­лед­ва­не­то и пре­си­ча­не­то на зло­у­пот­ре­би в из­пъл­ни­тел­на­та власт, ко­я­то раз­п­ре­де­ля и хар­чи пуб­лич­ния ре­сурс, е за­дъл­жи­тел­но ус­ло­вие за оз­д­ра­вя­ва­не на дър­жав­ност­та.“

пре­зи­ден­тът Ру­мен Ра­дев пред жур­на­лис­ти

„Вто­ро, бла­го­да­ря на те­зи мла­ди де­ца, за­що­то имен­но та­ки­ва ка­то вас тряб­ва да ста­нат при­мер за всич­ки ос­та­на­ли, ка­то има ня­кой по-бу­ен и аг­ре­си­вен, да оти­де в за­ла­та по бор­ба, по щан­ги, за да ви­ди, че не е лес­но. Вие сте при­мер за мла­до­то по­ко­ле­ние. Чест е за нас, че ви има.“ ми­нис­тър-пред­се­да­те­лят Бой­ко Бо­ри­сов на сре­ща с мла­де­жи­те олим­пий­ци, ци­ти­ран от „Днев­ник“

Аз имам мно­го греш­ки, пра­вил съм ко­нюн­к­тур­ни ко­а­ли­ции, но ни­ко­га не съм пра­вил греш­ки спря­мо Ма­ке­до­ния. От­как­то аз съм пред­се­да­тел на ВМРО, ед­на сто­тин­ка от Ма­ке­до­ния не е при­до­би­та в на­ша пол­за. И ако ня­кой до­ка­же про­тив­но­то, го­тов съм вед­на­га да на­пус­на пос­та, да се от­ка­жа от по­ли­ти­ка­та и да се гръм­на със за­кон­но при­те­жа­ва­ния си пис­то­лет на пло­ща­да в Со­фия.“

Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов, ви­цеп­ре­ми­ер и ли­дер на ВМРО, по по­вод арес­ти­те в Аген­ци­я­та за бъл­га­ри­те в чуж­би­на, пред „Епи­цен­тър“

„...Но въп­ро­сът е ка­къв об­раз на стра­на­та го­ним, за­що­то „Под прик­ри­тие“, кой­то е един мно­го ху­бав се­ри­ал за гле­да­не, ако бе­ше про­из­ве­ден от час­т­на ме­дия, бих го при­вет­с­т­вал, но про­из­ве­ден от об­щес­т­ве­на­та те­ле­ви­зия с дър­жав­ни па­ри и рек­ла­ми­ращ стра­на­та ка­то дес­ти­на­ция за нар­ко­ти­ци, прос­ти­ту­ция и ал­ко­хол, ми се стру­ва мал­ко не­доб­ра ин­вес­ти­ция от стра­на на дър­жа­ва­та...“

де­пу­та­тът от ГЕРБ То­ма Би­ков, от сте­ног­ра­ма­та на за­се­да­ни­е­то на Ко­ми­си­я­та по кул­ту­ра

„Ев­ро­па не е су­пер­мар­кет... Има­ме об­що изис­к­ва­не за един­с­т­во и со­ли­дар­ност. Не мо­же да из­в­ли­чаш пол­зи от ев­ро­пейс­кия бю­джет, без да приз­на­ваш со­ли­дар­ност­та нап­ри­мер по миг­ран­т­с­ки­те въп­ро­си.“

френ­с­ки­ят пре­зи­дент Ема­ню­ел Мак­рон в ин­тер­вю за пол­с­ко, чеш­ко, ун­гар­с­ко и сло­ваш­ко из­да­ние

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.