Stephen George International

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

е меж­ду­на­род­ни­ят фи­ли­ал на Stephen George and Partners – ед­на от во­де­щи­те ар­хи­тек­тур­ни прак­ти­ки във Ве­ли­коб­ри­та­ния. Съз­да­ден през 2009 г. в Со­фия, той раз­по­ла­га с екип от над 40 ар­хи­тек­ти, ин­же­не­ри и ди­зай­не­ри и соб­с­т­ве­но пор­т­фо­лио от раз­но­об­раз­ни проекти - от ло­гис­тич­ни ба­зи, през жи­лищ­но стро­и­тел­с­т­во, до го­ле­ми офис цен­т­ро­ве и гра­до­ус­т­ройс­т­во в Ев­ро­па, Ру­сия, Близ­кия и Да­леч­ния из­ток.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.