На­си­те­на­та Со­фия и чуж­ди­те ин­вес­ти­то­ри //ОФИ­СИ, СКЛАДОВЕ, МАГАЗИНИ

P За раз­ли­ка от имот­ния пазар офис­ни­ят се дви­жи от чуж­дес­т­ран­ни­те ком­па­нии. P Бъл­га­рия все по­ве­че се офор­мя ка­то ин­вес­ти­ци­он­на дес­ти­на­ция за ин­дус­т­ри­ал­ни пло­щи. P Има по-мал­ко сделки за тър­гов­с­ка площ, но го­ле­ми­те тър­гов­с­ки ве­ри­ги под­дър­жат па­за­ра ди­на­мич

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - ав­тор Ели­а­на Ми­хай­ло­ва | eliana.mihailova@capital.bg

все по-раз­п­рос­т­ра­не­но ста­ва офис пло­щи­те да са в мул­ти­фун­к­ци­о­нал­ни сгра­ди или част от ком­п­лек­си, къ­де­то на раз­по­ло­же­ние на ра­бо­те­щи­те са тър­гов­с­ки обек­ти, мес­та за раз­в­ле­че­ние и спорт, а чес­то и жи­лищ­ни сгра­ди.

Ло­ги(сти)чно на­вак­с­ва­не

Сла­бо­то пред­ла­га­не на спе­ку­ла­тив­ни пло­щи е ха­рак­тер­но за то­зи пазар по­ра­ди спе­ци­фи­ка­та на по­ме­ще­ни­я­та. По-мал­ко от ед­на тре­та (ед­ва 45 хил. кв.м) от всич­ки ин­дус­т­ри­ал­ни имоти, пла­ни­ра­ни да бъ­дат за­вър­ше­ни до края на та­зи го­ди­на, са за от­да­ва­не под на­ем. Ос­та­на­ло­то е за соб­с­т­ве­но пол­з­ва­не, а все по-по­пу­ляр­ни ста­ват и т.нар. Build-to-suit проекти спо­ред пос­лед­ния ана­лиз на Forton. Ня­кои от по-го­ле­ми­те но­во­от­к­ри­ти обек­ти в ра­йо­на на Со­фия през та­зи го­ди­на са ло­гис­тич­ни­те цен­т­ро­ве на DHL, Office One Superstore и Cargo-partner. За­ра­ди рас­те­жа на елек­т­рон­на­та тър­го­вия в Ев­ро­па очак­ва­ни­я­та са за по­ди­на­мич­но раз­ви­тие в то­зи сег­мент през след­ва­щи­те го­ди­ни.

Но­ви­те тър­гов­с­ки по­пъл­не­ния

С из­к­лю­че­ние на смя­на­та на соб­с­т­ве­ност­та на Mall of Sofia (с при­ле­жа­щи­те офи­си) и Bulgaria Mall, та­зи го­ди­на па­за­рът на тър­гов­с­ки пло­щи в сто­ли­ца­та се на­ми­ра в от­но­си­тел­но за­ти­шие.

Но­во­пос­т­ро­е­ни шо­пинг дес­ти­на­ции та­зи го­ди­на ня­ма, съ­от­вет­но и обе­мът на на­лич­ни­те тър­гов­с­ки пло­щи се за­паз­ва без про­мя­на.

Ожив­ле­ние през та­зи го­ди­на има пре- дим­но в биг-бокс сег­мен­та, как­то и при ве­ри­ги­те хи­пер­мар­ке­ти. И в два­та слу­чая об­лас­т­ни­те и по-мал­ки­те гра­до­ве са във фо­ку­са на ком­па­ни­и­те, а ак­тив­ност­та е по-ог­ра­ни­че­на в Со­фия, къ­де­то ве­че има из­вес­т­но за­си­ща­не. По дан­ни на кон­сул­тан­ти­те в мо­мен­та мал­ко над 9% са сво­бод­ни­те тър­гов­с­ки пло­щи в сто­лич­ни­те мо­ло­ве. Прог­но­зи­те са през след­ва­ща­та го­ди­на те да на­ма­ле­ят зна­чи­тел­но за­ра­ди нав­ли­за­не­то на но­ви тър­гов­с­ки мар­ки в Бъл­га­рия (нап­ри­мер The Body Shop) и от­к­ри­ва­не­то на по­ве­че обек­ти на ве­че ус­та­но­ви­ли се на мес­т­ния пазар бран­до­ве.

“През пос­лед­ни­те го­ди­ни мно­го тър­гов­ци раз­ви­ва­ха при­о­ри­тет­но мре­жа­та си в Со­фия и на­си­ти­ха па­за­ра с обек­ти, обяс­ня­ва тен­ден­ци­я­та Иван Гра­ма­ти­ков от Forton. Се­га тър­сят при­със­т­вие из­вън сто­ли­ца­та, къ­де­то кон­ку­рен­ци­я­та и пред­ла­га­не­то в съ­от­вет­ния сег­мент са по-ог­ра­ни­че­ни.”

Наб­лю­да­ва се ле­ко по­кач­ва­не на на­ем­ни­те ни­ва и в три­те ос­нов­ни сег­мен­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.