ПА­РИ И БАН­КИ

Capital - - МАКРОДАШБОРД -

Раз­ме­рът на пот­ре­би­тел­с­ки­те кре­ди­ти про­дъл­жа­ва да на­рас­т­ва с бър­зи тем­по­ве и през сеп­тем­в­ри, а лих­ви­те на­ма­ля­ват спря­мо ав­густ, по­каз­ват пос­лед­ни­те дан­ни на Бъл­гар­с­ка­та на­род­на бан­ка (БНБ). За­е­ми­те за бу­ма на жи­лищ­ния пазар над­ви­ша­ват 10.2 мл­рд. лв., от­бе­ляз­вай­ки ръст от 10.3% на го­диш­на ба­за спря­мо сеп­тем­в­ри 2017 г.

Це­на­та на ипо­теч­ни­те кре­ди­ти съ­що па­да, до­ка­то биз­нес за­е­ми­те ле­ко пос­къп­ват. Лих­ви­те по де­по­зи­ти как­то в ле­во­ве, та­ка и в ев­ро про­дъл­жа­ват да кло­нят към ну­ла. В съ­що­то вре­ме де­лът на ло­ши­те кре­ди­ти от всич­ки за­е­ми на­ма­ля­ва, ка­то на го­диш­на ба­за по­ни­же­ни­е­то е с 9.1% (660.4 млн. лв.), а на ме­сеч­на - с 2.5% (169.8 млн. лв.), со­чат дан­ни­те на БНБ.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.