Кой ис­ка да нас­ле­ди Мер­кел

Capital - - СВЯТ -

На кон­г­ре­са си през де­кем­в­ри ХДС ще по­со­чи нов ли­дер, кой­то ще бъ­де и кан­ди­дат за кан­ц­лер на след­ва­щи­те избори. Ето кои са по­тен­ци­ал­ни­те кан­ди­да­ти да за­ме­нят Мер­кел на­че­ло на пар­ти­я­та и мо­же би на стра­на­та:

> Анег­рет Крамп-Ке­рен­ба­у­ер, ге­не­ра­лен сек­ре­тар на ХДС. На­ри­ча­на от ме­ди­и­те Мал­ка­та Мер­кел, тя се смя­та за пред­по­чи­та­ния от кан­ц­ле­ра кан­ди­дат да я нас­ле­ди на вър­ха на ХДС. Из­вес­т­на ка­то АКК, тя съ­би­ра сим­па­тии от всич­ки кри­ла на пар­ти­я­та—ико­но­ми­чес­ки­те ù въз­г­ле­ди ка­то под­к­ре­па­та за въ­веж­да­не­то на ми­ни­мал­на­та зап­ла­та се ха­рес­ват на по-ляво кло­ня­щи­те чле­но­ве на ХДС, до­ка­то по-кон­сер­ва­тив­на­та фрак­ция одоб­ря­ва фо­ку­са ù вър­ху се­мей­ни­те цен­нос­ти и съп­ро­ти­ва­та ù сре­щу ед­но­по­ло­ви­те бра­ко­ве. Ми­нус е, че дос­ко­ро бе­ше из­вес­т­на са­мо в про­вин­ция Са­ар­ланд, къ­де­то бе­ше пре­ми­ер, и има мал­ко на­ци­о­на­лен и ни­ка­къв меж­ду­на­ро­ден по­ли­ти­чес­ки опит.

> Йенс Шпан, здра­вен ми­нис­тър. Той е ан­ти-Мер­кел кан­ди­дат и един от най-отяв­ле­ни­те кри­ти­ци на кан­ц­ле­ра, осо­бе­но по от­но­ше­ние на миг­ра­ци­я­та. Шпан, кой­то не крие, че е хо­мо­сек­су­а­лен, има кон­сер­ва­тив­ни по­зи­ции и твър­ди, че с прис­ти­га­не­то на мно­жес­т­во мю­сюл­ма­ни „има риск гер­ман­с­ко­то об­щес­т­во да ста­не по-сил­но ан­ти­се­мит­с­ко, хо­мо­фоб­с­ко, ма­чис­т­ко и бе­ля­за­но от на­си­лие, от­кол­ко­то е се­га“. Смя­тан за твър­де млад (на 38) и твър­де аг­ре­си­вен, той мо­же да не ус­пее да съ­бе­ре мно­зин­с­т­во в пар­тий­ния вот.

> Ар­мин Ла­шет, пре­ми­ер на Се­ве­рен Рейн-Вес­т­фа­лия. Кри­ти­ку­ван, че му лип­с­ват ха­риз­ма и при­със­т­вие, той е смя­тан за про­ев­ро­пейс­ки ли­бе­рал и зас­та­на ло­ял­но зад Мер­кел в пи­ка на миг­ран­т­с­ка­та кри­за. Най-го­ле­ми­ят му плюс е, че уп­рав­ля­ва в ус­пе­шен съ­юз с Пар­ти­я­та на сво­бод­ни­те ли­бе­ра­ли и е в доб­ри от­но­ше­ния със Зе­ле­ни­те, ко­е­то е пред­пос­тав­ка, че мо­же да бъ­де ус­пе­шен ли­дер на евен­ту­ал­на ко­а­ли­ция „Ямай­ка“(ХДС+ли­бе­ра­ли+Зе­ле­ни) на фе­де­рал­но ни­во.

> Фрид­рих Мерц, ад­во­кат и биз­нес­мен. Ня­ко­га вли­я­те­лен ли­дер на фрак­ци­я­та на ХДС в Бун­дес­та­га, той пос­те­пен­но е из­т­лас­кан вст­ра­ни от на­би­ра­ща­та си­ла Мер­кел и през 2009 г. на­пус­ка по­ли­ти­ка­та. След из­ли­за­не­то от пар­ла­мен­та пра­ви ус­пеш­на ка­ри­е­ра в биз­не­са. Въз­г­ле­ди­те му са со­ци­ал­но кон­сер­ва­тив­ни и ико­но­ми­чес­ки ли­бе­рал­ни. Смя­та се, че ако на­ре­че­ни­ят от ме­ди­и­те „стар съ­пер­ник на Мер­кел“ог­ла­ви ХДС, тя ще има проб­лем да до­вър­ши ман­да­та си ка­то кан­ц­лер.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.