Бър­за­не­то во­ди до жер­т­ви

Capital - - МЕЖДУНАРОДНИ КОМПАНИИ -

“То­ва ле­ти­ще се пре­вър­на в гро­би­ще”, ко­мен­ти­ра пред Associated Press Ни­хат Де­мир, кой­то ог­ла­вя­ва проф­съ­ю­за на ра­бот­ни­ци­те на ле­ти­ще­то. Спо­ред не­го бър­за­не­то да бъ­дат пок­ри­ти край­ни­те сро­ко­ве е до­ве­ло до смър­т­ни слу­чаи, ко­и­то са мог­ли да бъ­дат пре­дот­в­ра­те­ни. Спо­ред проф­съ­ю­за до мо­мен­та са по­чи­на­ли 37 ду­ши по вре­ме на стро­е­жа, а още 100 жер­т­ви все още не са иден­ти­фи­ци­ра­ни. Тур­с­ки­ят ми­нис­тър на тру­да от­ри­ча те­зи твър­де­ния и каз­ва, че не ста­ва ду­ма за сто­ти­ци жер­т­ви, а за 27 за­ги­на­ли, при то­ва по­чи­на­ли за­ра­ди “здрав­ни проб­ле­ми и ин­ци­ден­ти”. Те­зи твър­де­ния оба­че са от фев­ру­а­ри, а от­то­га­ва на­сам ня­ма ко­мен­тар от влас­ти­те. Спо­ред International Airport Review вър­ху про­ек­та ра­бо­тят 10 хил. ду­ши. Ня­кои от тях ве­че ор­га­ни­зи­ра­ха стач­ки за­ра­ди ло­ши ус­ло­вия за ра­бо­та, за­ба­вя­не на зап­ла­ти­те, хра­на с из­те­къл срок на год­ност и лип­са­та на доб­ре ор­га­ни­зи­ран тран­с­порт до стро­е­жа. Над 30 ду­ши сред стач­ку­ва­щи­те са би­ли арес­ту­ва­ни, ко­мен­ти­рат ли­де­ри на проф­съ­ю­зи­те. Кон­сор­ци­у­мът от своя стра­на обя­ви, че в мо­мен­та се ра­бо­ти по по­доб­ря­ва­не на ус­ло­ви­я­та. Проб­ле­ми има и от стра­на на гру­пи в за­щи­та на окол­на­та сре­да, ка­то Northern Forests Defence ко­мен­ти­рат, че за­ра­ди ле­ти­ще­то са пре­мах­на­ти го­ри и пя­съч­ни дю­ни, ко­и­то пос­та­вят под риск би­о­раз­но­об­ра­зи­е­то. Не­у­доб­с­т­ва има и за биз­не­са и жи­ве­е­щи­те око­ло стро­е­жа.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.