Q&A

Capital - - ПРЕДПРИЕМАЧ -

Кол­ко е важ­на ло­ка­ци­я­та за ус­пе­ха на един бар?

>За мен има два ви­да мес­та - та­ки­ва, ко­и­то съз­да­ват ло­ка­ция, и та­ки­ва, ко­и­то вър­вят за­ра­ди ло­ка­ци­я­та. Мо­и­те мес­та, смея да твър­дя, са та­ки­ва, ко­и­то съз­да­ват ло­ка­ция. То­ва е труд­ност­та на за­ня­ти­е­то в бран­ша.

Как­ви са трен­до­ве­те в раз­ви­ти­е­то на ба­ро­ве­те?

>Един от трен­до­ве­те е да мо­жеш да пред­ла­гаш по­ве­че home made и ав­тор­с­ки не­ща. А го­ля­мо­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во на то­зи тренд е да за­па­зиш доб­ро­то об­с­луж­ва­не, за­що­то мо­же и да имаш стра­хот­но ме­ню, но ако е слож­но и ти от­не­ма мно­го вре­ме да го из­пъл­ниш зад ба­ра, хо­ра­та се из­нер­вят да ча­кат и то­ва как­во по­лу­ча­ват, спи­ра да ги въл­ну­ва. Доб­ре е да имаш мал­ко и доб­ре раз­поз­на­ва­е­мо ме­ню. Кла­си­ки­те ви­на­ги са на мо­да, а в кок­тей­ли­те не тряб­ва да имаш от А до Я. Дос­та­тъч­ни са са­мо ня­кол­ко.

Кои са про­ек­ти­те, ко­и­то ис­ка­те да осъ­щес­т­ви­те?

>Го­ле­ми­ят ми стре­меж и то­ва, за ко­е­то бих ра­бо­тил, в за­ви­си­мост от на­чи­на, по кой­то про­дъл­жи да се раз­ви­ва ул. Шиш­ман, е да има­ме по-го­ля­ма со­ци­ал­на свър­за­ност с дру­ги­те за­ве­де­ния в бли­зост. Ако нап­ри­мер взе­меш един кок­тейл и ре­шиш да оти­деш до бар 5L, за да ви­диш как­во се случ­ва там, то­ва да не е проб­лем. Или ако ня­кой ис­ка да на­ми­не от друг бар, да мо­же да дой­де. Та­ко­ва тряб­ва да е въз­п­ри­я­ти­е­то за нощ­ния жи­вот в го­ле­мия гард, а в Со­фия то­ва ня­как лип­с­ва.

Как­ва е ви­зи­я­та ви за раз­ви­ти­е­то на One More Bar в бъ­де­ще?

>На­дя­вам се ба­рът да ос­та­не със съ­щия дух и ха­рак­тер, ка­то, раз­би­ра се, но­си сво­и­те но­ва­тор­с­ки идеи. Бо­рим се все­ки ден за то­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.