P.S.: Скул­п­ту­ра­та

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

Есен­та бе­ше бе­ля­за­на и от го­ля­ма­та те­ма за скул­п­ту­ра­та в Бъл­га­рия. Из­лож­ба­та Sculpture Now в га­ле­рия Credo Bonum с куратор Ве­се­ла Но­жа­ро­ва нап­ра­ви един се­ри­о­зен опит да прос­ле­ди и пред­с­та­ви раз­лич­ни­те по­со­ки в скул­п­ту­ра­та и из­кус­т­во­то в мо­мен­та. В нея бя­ха пред­с­та­ве­ни де­вет ав­то­ри от раз­лич­ни по­ко­ле­ния. Твор­би­те на Ва­лен­ти­на Ша­ра, Гру­па 7+1, Дан Те­нев, Ко­сьо Мин­чев, Ни­ко­лай Ма­ри­нов, Пав­лин Ра­дев­с­ки, Ра­да Бу­ко­ва, Ра­дос­лав Ни­нов, Сте­фан Ни­ко­ла­ев и Ти­та Дрен­с­ка, раз­п­рос­ти­ра­щи се ка­то тех­ни­ка от дър­во, през ау­дио, не­он, прос­т­ран­с­т­ве­ни ин­с­та­ла­ции и на­ме­си, пред­с­та­ви­ха ед­на мо­мен­т­на сним­ка, но по-важ­но­то - на­бе­ля­за­ха тра­ек­то­рии за бъ­дещ ана­лиз и раз­ши­ря­ва­не на по­ня­ти­е­то за скул­п­ту­ра. Меж­дув­ре­мен­но Сто­лич­на­та об­щи­на уч­ре­ди но­ва прог­ра­ма „На­вън“за вре­мен­ни скул­п­ту­ри на мяс­то­то на мав­зо­лея (къ­де­то в мо­мен­та се из­ви­ся­ва Брон­зо­ва­та къ­ща на Пла­мен Де­я­нов. Край­ни­ят срок за учас­тие е 15 но­ем­в­ри.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.