ДОМАШНО КИНО

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

House of Cards. След мно­жес­т­во­то об­ви­не­ния към Ке­вин Спей­си за сек­су­ал­но по­се­га­тел­с­т­во се­ри­а­лът ос­та­на без го­ля­ма­та си звез­да, а то­ва пос­та­вя фи­нал­ния шес­ти се­зон пред го­ля­мо из­пи­та­ние. В но­ви­те епи­зо­ди ге­ро­ят му, без­с­к­ру­пул­ни­ят по­ли­тик Франк Ън­дъ­ру­уд, уми­ра вне­зап­но и пре­зи­дент на САЩ ста­ва до­се­гаш­на­та пър­ва да­ма – в но­вия се­зон ще ви­дим ге­ро­и­ня­та на Ро­бин Райт ка­то цен­т­ра­лен пер­со­наж.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.