Спорт и му­зи­ка... и те­ле­ви­зия

Чрез пред­ла­га­не­то на все по­ве­че соб­с­т­ве­но съ­дър­жа­ние "А1 Бъл­га­рия" не крие ам­би­ци­и­те си да се на­ме­си и на тв-па­за­ра

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ - ав­тор Кон­с­тан­тин Ни­ко­лов | konstantin.nikolov@capital.bg

„А1 Бъл­га­рия“не крие ам­би­ци­и­те си да се на­ме­си и на тв па­за­ра

ПП­рез пос­лед­ни­те го­ди­ни по­ве­че­то от най-го­ле­ми­те аме­ри­кан­с­ки и ев­ро­пейс­ки те­ле­ко­ми нав­ля­зо­ха в ме­дий­ния свят чрез при­до­би­ва­не­то на ек­с­к­лу­зив­ни пра­ва за спор­т­ни със­те­за­ния и вся­как­во дру­го по вид и фор­мат съ­дър­жа­ние - фил­ми, се­ри­а­ли и му­зи­ка. Ня­кои от тях до­ри се пре­вър­на­ха и в про­ду­цен­ти. Кул­ми­на­ци­я­та бе­ше ме­гас­дел­ка­та меж­ду щат­с­кия те­ле­ко­му­ни­ка­ци­о­нен ги­гант AT&T и ме­дий­на­та ком­па­ния Time Warner за 85 мл­рд. до­ла­ра. Те­зи ин­вес­ти­ции имат ед­на ос­нов­на цел - опе­ра­то­ри­те да са глав­ни иг­ра­чи на па­за­ра, а не прос­то пос­ред­ник за пре­на­ся­не на съ­дър­жа­ни­е­то от ме­дий­ни и тех­но­ло­гич­ни ком­па­нии до пот­ре­би­те­ли­те.

В Бъл­га­рия то­зи мо­дел те­пър­ва ще нав­ли­за, но ве­че се за­бе­ляз­ват тен­ден­ци­и­те: един от дви­га­те­ли­те е "А1 Бъл­га­рия", ко­я­то пос­те­пен­но за­поч­на да пред­ла­га ек­с­к­лу­зив­но спор­т­но съ­дър­жа­ние в че­ти­ри ка­на­ла, соб­с­т­ве­на му­зи­кал­на стрий- минг плат­фор­ма, как­то и но­ви фи­нан­со­ви и дру­ги ус­лу­ги. Пред "Ка­пи­тал" из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор Алек­сан­дър Ди­мит­ров за­я­ви, че ком­па­ни­я­та те­пър­ва ще раз­ши­ря­ва пор­т­фо­ли­о­то си, ка­то не из­к­люч­ва след вре­ме тя да се на­ме­си още по-ак­тив­но до­ри на те­ле­ви­зи­он­ния пазар.

"За пос­лед­ни­те две го­ди­ни всич­ки фи­нан­со­ви по­ка­за­те­ли на А1 - обо­рот, обо­рот от ус­лу­ги, пе­чал­ба, free cash flow, са на­го­ре. След един се­дем­го­ди­шен спад за нас то­ва е го­лям об­рат за ком­па­ни­я­та. За нас е мно­го важ­но, че реб­ран­ди­ра­не­то пре­ми­на мно­го доб­ре.

Спо­ред пос­лед­ни­те про­уч­ва­ния над 94% от бъл­га­ри­те зна­ят, че „Мтел“е ста­нал А1. Из­пол­з­вах­ме го, за да по­ка­жем нов под­ход към пот­ре­би­те­ли­те - га­ран­ти­ра­ме ка­чес­т­во на ус­лу­ги­те и мре­жа­та. Пус­нах­ме мно­го но­ви ус­лу­ги - стрий­минг ус­лу­га­та Xplore Music, ди­ги­тал­ния пор­т­фейл A1 Wallet, „А1 Кре­дит­на кар­та“, спор­т­ни­те ка­на­ли ста­на­ха три (плюс EdgeSport). Са­мо че­ти­ри ме­се­ца след реб­ран­ди­ра­не­то има­ме ед­на ста­бил­на ос­но­ва и фи­нан­со­ви по­ка­за­те­ли, ко­и­то ни поз­во­ля­ват да про­дъл­жим да ин­вес­ти­ра­ме", ка­за Ди­мит­ров в ин­тер­вю за "Ка­пи­тал".

Спор­тът за един ми­рен свят

Спо­ред из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор ос­но­вен стълб в стра­те­ги­я­та на "А1 Бъл­га­рия" са спор­т­ни­те ка­на­ли MAX Sport. Пър­ви­ят от тях тръг­на през про­лет­та на 2017 г. под име­то "Мтел спорт 1", а впос­лед­с­т­вие към не­го бе­ше до­ба­вен вто­ри соб­с­т­вен ка­нал, как­то и спе­ци­а­ли­зи­ра­ния в об­ласт­та на ек­с­т­рем­ни­те спор­то­ве EDGEsport. При реб­ран­ди­ра­не­то па­ке­тът бе­ше пре­и­ме­ну­ван на MAX Sport. Опе­ра­то­рът пос­то­ян­но до­ба­вя­ше но­ви спор­то­ве към пор­т­фо­ли­о­то си и в края на ок­том­в­ри тръг­на и тре­ти­ят MAX Sport 3. "Ве­че има­ме дос­та­тъч­но ка­чес­т­ве­но съ­дър­жа­ние - за пос­лед­ни­те ме­се­ци взех­ме ита­ли­ан­с­ко­то, ис­пан­с­ко­то пър­вен­с­т­во и по­ло­ви­на­та Шам­пи­он­с­ка ли­га. Ще про­дъл­жа­ва­ме да ин­вес­ти­ра­ме в та­зи по­со­ка", каз­ва Ди­мит­ров.

Той раз­к­ри­ва, че от яну­а­ри до­го­ди­на се очак­ва пус­ка­не­то и на чет­вър­ти спор­тен ка­нал.

"На­пъл­но ес­тес­т­ве­но, е ко­га­то има­ме тол­ко­ва мно­го спор­т­ни пра­ва, да се въз­пол­з­ва­ме мак­си­мал­но от тях", до­ба­вя ме­ни­джъ­рът.

След­ва­ща­та стъп­ка на опе­ра­то­ра е да за­поч­не да пред­ла­га мно­го по­ве­че ин­те­рак­тив­но съ­дър­жа­ние, свър­за­но със спор­та, ко­е­то да бъ­де съз­да­ва­но от са­ма­та ком­па­ния.

Спо­ред Ди­мит­ров то мо­же да е на те­ле­фо­на ка­то ОТТ ус­лу­га (от Over-the-top - стрий­минг ус­лу­га през ин­тер­нет), как­то и Pay-per-view (съ­би­тие с ед­нок­рат­но зап­ла­ща­не). През ОТТ плат­фор­ма пот­ре­би­те­ли при­мер­но ще мо­гат да гле­дат ма­чо­ве­те на лю­бим от­бор, ко­и­то не се из­лъч­ват през ня­кои от ка­на­ли­те.

Пър­во­на­чал­но от гру­па­та за­ла­га­ха на раз­п­рос­т­ра­не­ние на соб­с­т­ве­ни­те спор­т­ни ка­на­ли са­мо до свои або­на­ти, но от ня­кол­ко ме­се­ца от­во­ри­ха па­ке-

та и към ня­кол­ко дру­ги опе­ра­то­ри ка­то "Бул­сат­ком" и БТК (с ко­и­то дър­жат пра­ва­та за ис­пан­с­ко­то пър­вен­с­т­во)," Нет 1" и "Не­ту­ър­кс". На въп­ро­са да­ли по то­зи на­чин не се ли­ша­ват от ек­с­к­лу­зи­ви­тет Ди­мит­ров каз­ва, че та­ка дос­ти­гат до мно­го по­ве­че пот­ре­би­те­ли."На те­ле­ви­зи­он­ния пазар дър­жим око­ло 21-23%, но съ­дър­жа­ни­е­то ни е дос­та­тъч­но ин­те­рес­но и смя­та­ме, че е по-доб­ре да се опи­та­ме да го раз­п­рос­т­ра­ним до още по­ве­че кли­ен­ти. На­ши­те або­на­ти пък ще имат до­пъл­ни­тел­ни ек­с­к­лу­зив­ни ус­лу­ги ка­то ОТТ плат­фор­ма­та, ко­я­то ще нап­ра­вим, до­пъл­ни­тел­ни ин­те­рак­тив­ни фун­к­ции и т.н., ко­е­то спо­ред нас е по-пра­вил­ни­ят под­ход", до­пъл­ва из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на "А1 Бъл­га­рия". Спо­ред не­го го­ля­мо­то пре­дим­с­т­во на ка­на­ли­те е, че имат как­то най-по­пу­ляр­ни­те и ма­со­ви спор­то­ве и пър­вен­с­т­ва, та­ка и ни­шо­ви - мо­тор­ни спор­то­ве, голф, ММА, ко­и­то си имат кон­к­рет­на пуб­ли­ка.

"Раз­би­ра се, ня­ма­ме бъл­гар­с­ки фут­бол за мо­мен­та, но ос­вен на ма­чо­ве­те "Лев­с­ки" и ЦСКА все­ки виж­да, че ста­ди­о­ни­те не са пъл­ни. В мо­мен­та, ко­га­то ста­не дос­та­тъч­но ка­чес­т­вен и ин­те­ре­сен, мо­жем да се на­ме­сим и на то­зи пазар", прог­но­зи­ра Ди­мит­ров.

От ком­па­ни­я­та не да­ват офи­ци­ал­ни дан­ни точ­но кол­ко са пот­ре­би­те­ли­те на MAX Sport, но спо­ред дан­ни на ГАРБ сред­но през ок­том­в­ри те­зи ка­на­ли имат дял от ау­ди­то­ри­я­та 0.2%. Но нап­ри­мер през ми­на­ла­та сед­ми­ца (ко­га­то из­лъч­ва­ха сре­щи от Шам­пи­он­с­ка­та ли­га във втор­ник) 49 хил. зри­те­ли са гле­да­ли ма­ча по MAX Sport 2 "Ре­ал" (Мад­рид) - "Вик­то­рия" (Пил­зен) от 22:00 ч. (2.4% ау­ди­то­рен дял), а 56 хи­ля­ди - ма­ча по MAX Sport 1 и 3 "Ман­чес­тър юнай­тед" - "Ювен­тус" (2.7% общ ау­ди­то­рен дял, и два­та ка­на­ла да­ва­ха един и същ мач от 22:00). За срав­не­ние - Шам­пи­он­с­ка ли­га по без­п­лат­ния „bТВ Ек­шън“има над 200 хил. зри­те­ли, а пла­те­ни­те ка­на­ли от па­ке­та „Ди­е­ма Ек­с­т­ра“- по 0.5% дял през ок­том­в­ри.

Те­ле­ви­зи­он­ни ам­би­ции

В "А1 Бъл­га­рия" не смя­тат да се ог­ра­ни­ча­ват са­мо със спор­т­но съ­дър­жа­ние. Алек­сан­дър Ди­мит­ров каз­ва, че в пос­лед­ни­те две го­ди­ни ком­па­ни­я­та е наб­лю­да­ва­ла мно­го вни­ма­тел­но как­во ста­ва на бъл­гар­с­кия те­ле­ви­зи­о­нен пазар. "Не са­мо спо­ред нас ка­чес­т­во­то на те­ле­ви­зи­он­на­та про­дук­ция не е мно­го ви­со­ко - от­но­си­тел­но ев­ти­ни и ста­ри фил­ми, мал­ко ек­с­к­лу­зив­но съ­дър­жа­ние. Иг­ра­чи­те са ос­нов­но два, ко­и­то до го­ля­ма сте­пен са си раз­п­ре­де­ли­ли па­за­ра. Смя­та­ме, че има мяс­то за още иг­ра­чи - има­ме ам­би­ци­я­та и фи­нан­со­ви­те въз­мож­нос­ти да го нап­ра­вим. Та­ка че то­ва ще е на­ша­та след­ва­ща стъп­ка, не­за­ви­си­мо да­ли ще са ек­с­к­лу­зив­ни се­ри­а­ли, ко­и­то ще се пред­ла­гат са­мо он­лайн или през на­ши ка­на­ли, или ри­а­ли­ти пре­да­ва­ния, ко­и­то да изис­к­ват по-се­ри­оз­на ин­вес­ти­ция (но пък са по-ка­чес­т­ве­ни), или пък по­ли­те­ма­ти­чен ка­нал", ко­мен­ти­ра ме­ни­джъ­рът.

В съ­що­то вре­ме той уточ­ня­ва, че ос­нов­на преч­ка пред по­доб­ни ам­би­ции е пи­рат­с­т­во­то в Бъл­га­рия. "Все­ки бъл­га­рин знае, че мо­же да си сва­ли пос­лед­ни­те фил­ми без­п­лат­но от то­рент сай­то­ве­те. Тряб­ва да сме си­гур­ни, че дър­жа­ва­та е нап­ра­ви­ла дос­та­тъч­но стъп­ки да за­щи­ти ин­те­лек­ту­ал­на­та соб­с­т­ве­ност. При по­ло­же­ние че ви­дим по­ло­жи­тел­ни сиг­на­ли в та­зи по­со­ка, вед­на­га ще ин­вес­ти­ра­ме", каз­ва Ди­мит­ров.

Дру­га преч­ка е тъй на­ре­че­ни­ят undereporting на па­за­ра (ко­га­то ком­па­ни­и­те док­лад­ват мно­го по-мал­ко тв або­на­ти, от­кол­ко­то имат, за да пла­щат по­мал­ко за съ­дър­жа­ние), ко­е­то спо­ред "А1 Бъл­га­рия" за­ся­га по­не 35-40% от кли­ен­ти­те. "Ос­вен во­де­щи­те 3-4 ком­па­нии ос­та­на­ли­те от­чи­тат по-мал­ко кли­ен­ти, ко­е­то ги пра­ви по-кон­ку­рен­т­ни от нас. То­ва е ед­на от при­чи­ни­те да ин­вес­ти­ра­ме мно­го вни­ма­тел­но в спор­т­но съ­дър­жа­ние, за да не мо­гат да ни го от­к­рад­нат. През след­ва­щи­те го­ди­ни ще за­щи­та­ва­ме неп­ри­ми­ри­мо соб­с­т­ве­ност­та си - ак­тив­но ра­бо­тим с Ми­нис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та и ГДБОП", твър­ди Ди­мит­ров.

Дру­га въз­мож­на стъп­ка е съз­да­ва­не­то на ОТТ плат­фор­ма за те­ле­ви­зи­он­но съ­дър­жа­ние. America Movil (ко­я­то е ос­но­вен ак­ци­о­нер в ком­па­ни­я­та май­ка A1 Telekom Austria), ве­че има по­доб­но ре­ше­ние и е един от най-го­ле­ми­те про­ду­цен­ти на се­ри­а­ли и ри­а­ли­ти пре­да­ва­ния в Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка. "Бла­го­да­ре­ние на на­ши­те ак­ци­о­не­ри има­ме тех­но­ло­гич­на въз­мож­ност вед­на­га да за­поч­нем. За да мо­же по­доб­но не­що да се мар­ке­ти­ра доб­ре в Бъл­га­рия оба­че, тряб­ва да има мно­го яс­ни пра­ви­ла по от­но­ше­ние на пи­рат­с­т­во­то. Ако не сме си­гур­ни, че си­ту­а­ци­я­та в Бъл­га­рия с пи­рат­с­т­во­то се е по­доб­ри­ла зна­чи­тел­но, ние ня­ма как да го нап­ра­вим", каз­ва Алек­сан­дър Ди­мит­ров.

От „А1 Бъл­га­рия“ог­леж­даг въз­мож­нос­ти­те за нав­ли­за­не на па­за­ра на те­ле­ви­зи­он­но съ­дър­жа­ние, не­за­ви­си­мо да­ли през ек­с­к­лу­зив­ни се­ри­а­ли, ри­а­ли­ти пре­да­ва­ния, ко­и­то да изис­к­ват по-се­ри­оз­на ин­вес­ти­ция, или пък по­ли­те­ма­ти­чен ка­нал

Q Спо­ред из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на „А1 Бъл­га­рия“Алек­сан­дър Ди­мит­ров ком­па­ни­я­та раз­по­ла­га с нуж­ни­те ре­сур­си да про­дъл­жи да ин­вес­ти­ра в съ­дър­жа­ние | сним­ка На­деж­да Чи­пе­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.