Въз­хо­дът на енер­гий­ни­те це­ни

В ця­ла Ев­ро­па има пос­къп­ва­не на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та и дру­ги­те енер­го­но­си­те­ли Очак­ва се то­ва да про­дъл­жи до нас­тъп­ва­не­то на след­ва­ща­та кри­за. Бъл­га­рия ос­та­ва с най-нис­ки­те край­ни це­ни на то­ка и га­за в ЕС, но спря­мо стан­дар­та на жи­вот то­ва не е та­ка.

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ - ав­тор Ивай­ло Стан­чев | ivaylo.stanchev@capital.bg

В ця­ла Ев­ро­па има пос­къп­ва­не на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та и дру­ги­те енер­го­но­си­те­ли

ИИз­мам­но­то спо­койс­т­вие в енер­ге­ти­ка­та през пос­лед­ни­те три го­ди­ни в ком­би­на­ция с уме­ре­ния ико­но­ми­чес­ки рас­теж ус­пя да из­т­рие спо­ме­ни­те за пос­къп­ва­щи­те ток, пар­но и при­ро­ден газ. Но днес си­ту­а­ци­я­та ве­че е дру­га. Още след­ва­щия ме­сец пот­ре­би­те­ли­те ще усе­тят те­жест­та на ре­ше­ни­я­та на Ко­ми­си­я­та за енер­гий­но и вод­но ре­гу­ли­ра­не, с ко­и­то ня­кол­ко пъ­ти бя­ха по­ви­ше­ни та­ри­фи­те на топ­ло­фи­ка­ци­и­те и “Бул­гар­газ”. Пос­къп­ва­не­то ще про­дъл­жи и през но­ва­та го­ди­на, ко­га­то не­из­беж­но ще има и съ­щес­т­вен скок в це­на­та на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та.

Сиг­на­ли­те за то­ва са на­ли­це от ня­кол­ко ме­се­ца - все по-ви­со­ки це­ни на пет­ро­ла и въг­ли­ща­та, ре­кор­д­ни стой­нос­ти на въг­ле­род­ни­те еми­сии и зна­чи­тел­но пос­къп­ва­не при бор­со­ви­те сделки с елек­т­ро­е­нер­гия не са­мо у нас, а и в ця­ла Ев­ро­па. Ико­но­ми­ка­та на ЕС рас­те, пот­реб­ле­ни­е­то на енер­гия и це­ни­те й - съ­що.

Всич­ко то­ва е от­бе­ля­за­но и в пос­лед­ни­те док­ла­ди на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия за па­за­ри­те на газ и елек­т­ро­е­нер­гия, ко­и­то бя­ха пуб­ли­ку­ва­ни в края на ок­том­в­ри и об­х­ва­щат вто­ро­то три­ме­се­чие на 2018 г. Дан­ни­те в тях по­каз­ват об­ща­та кар­ти­на на сек­то­ра в ЕС и раз­к­ри­ват кон­к­рет­ни­те осо­бе­нос­ти за Бъл­га­рия - все още ев­ти­на енер­гия от мес­т­ни­те лиг­нит­ни въг­ли­ща и АЕЦ, но и не­ре­фор­ми­ран сек­тор, кой­то труд­но ще се спра­ви с но­ви­те пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва.

Всич­ко вър­ви на­го­ре

Ка­то ця­ло през вто­ро­то три­ме­се­чие на 2018 г. пот­реб­ле­ни­е­то на елек­т­ро­е­нер­гия в ЕС на­рас­т­ва нез­на­чи­тел­но

(с 0.3%) спря­мо ръс­та на БВП, кой­то е 2.1% на го­диш­на ба­за. В съ­що­то вре­ме оба­че це­ни­те на то­ка, въг­ли­ща­та, при­род­ния газ и въг­ле­род­ни­те кво­ти са зна­чи­тел­но по-ви­со­ки.

Пос­къп­ва­не­то на при­род­ния газ в за­пад­но­ев­ро­пейс­ки­те хъ­бо­ве и по-спе­ци­ал­но хо­лан­д­с­кия TTF, кой­то е най-го­ле­ми­ят в ЕС, е око­ло 35% на го­диш­на ба­за. То­ва е про­дик­ту­ва­но от на­ма­ле­но­то мес­т­но про­из­вод­с­т­во и уве­ли­че­ния внос. При­чи­на за пос­къп­ва­не­то спо­ред док­ла­да на ев­ро­ко­ми­си­я­та са и рас­тя­щи­те це­ни на ал­тер­на­тив­ни енер­го­но­си­те­ли ка­то пет­ро­ла и въг­ли­ща­та. За стра­ни ка­то Бъл­га­рия, чи­и­то та­ри­фи на га­за са об­вър­за­ни с пет­ро­лен ин­декс пък, та­зи за­ви­си­мост е още по-пря­ка, но се от­ра­зя­ва с ня­кол­ко ме­се­ца за­къс­не­ние.

Точ­но за­то­ва от­се­га е яс­но, че на 1 яну­а­ри 2019 г. КЕВР ще тряб­ва от­но­во да вдиг­не та­ри­фи­те на “Бул­гар­газ”

При въг­ли­ща­та на­рас­т­ва­не­то на це­ни­те съ­що е зна­чи­тел­но през три­ме­се­чи­е­то,

но тук при­чи­на­та е ос­нов­но сил­но­то гло­бал­но тър­се­не, осо­бе­но в Ки­тай и Ин­дия. За Бъл­га­рия оба­че то­ва е без осо­бе­но зна­че­ние, тъй ка­то ТЕЦ-ове­те тук ра­бо­тят с мес­т­ни лиг­нит­ни въг­ли­ща, чи­и­то це­ни са ре­гу­ли­ра­ни и все още срав­ни­тел­но нис­ки.

Мно­го по-важ­но за нас е пос­къп­ва­не­то при CO2 еми­си­и­те, ко­и­то ве­че са ос­но­вен раз­ход за дър­жав­на­та ТЕЦ “Ма­ри­ца­из­ток 2”. От око­ло 7 ев­ро за тон в на­ча­ло­то на го­ди­на­та це­на­та на кво­ти­те стиг­на 16 ев­ро в края на юни, а през сеп­тем­в­ри и ок­том­в­ри бе над 20 ев­ро. Из­вес­т­но на­ма­ле­ние се наб­лю­да­ва през пос­лед­на­та сед­ми­ца, ка­то стой­нос­ти­те от­но­во са око­ло 16 ев­ро за тон, но и то­ва е дос­та­тъч­но ви­со­ко ни­во, за да ос­къ­пи то­ка от всич­ки въг­лищ­ни цен­т­ра­ли в ЕС и осо­бе­но сил­но за­мър­ся­ва­щи­те ка­то “Ма­ри­ца-из­ток 2”.

Спо­ред ев­ро­ко­ми­си­я­та за­ра­ди те­зи це­ни на въг­ли­ща­та и вред­ни­те еми­сии по­ве­че­то ТЕЦ ве­че са не­рен­та­бил­ни.

Нап­ри­мер при це­ни от над 20 ев­ро на тон "Ма­ри­ца-из­ток 2" ще тряб­ва до­го­ди­на да да­де 80% от при­хо­ди­те си за еми­сии. Все още оба­че ня­ма дос­та­тъч­но за­мес­т­ва­щи мощ­нос­ти, ко­и­то да про­из­веж­дат на кон­ку­рен­т­ни це­ни, и за­то­ва те­зи цен­т­ра­ли ще про­дъл­жат да ра­бо­тят, ма­кар и на за­гу­ба.

Ко­е­то пък пов­ди­га въп­ро­са за не­об­хо­ди­ми­те ре­фор­ми в сек­то­ра и пре­хо­да към нис­ко­въг­ле­род­на ико­но­ми­ка. Проб­ле­мът на Бъл­га­рия е, че 40% от елек­т­ро­е­нер­ги­я­та ид­ват имен­но от ТЕЦ и на прак­ти­ка то­ва про­из­вод­с­т­во ня­ма как да се за­мес­ти с дру­ги из­точ­ни­ци.

На то­зи фон де­лът на ВЕИ през вто­ро­то три­ме­се­чие в енер­гий­ния микс на ЕС е из­чис­лен на 38%, ко­е­то е ре­корд. Но тряб­ва да се има пред­вид, че то­ва се дъл­жи пре­ди всич­ко на уве­ли­че­но­то про­из­вод­с­т­во от ВЕЦ по­ра­ди дъж­дов­на­та про­лет и пъл­но­во­ди­е­то на ре­ки­те.

То­ков удар

По-ви­со­ки­те це­ни на енер­го­но­си­те­ли­те и на вред­ни­те еми­сии с ле­ко за­къс­не­ние се от­ра­зя­ват и на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та. Спо­ред из­чис­ле­ни­я­та на ЕК през вто­ро­то три­ме­се­чие то­кът на бор­са­та е пос­къп­нал с 18% на го­диш­на ба­за - до 44 ев­ро/мВтч. Сред­ни­те це­ни ва­ри­рат от 34 ев­ро/ мВтч за Бъл­га­рия до 60 ев­ро/ мВтч за Ве­ли­коб­ри­та­ния, ка­то тен­ден­ци­я­та е та­зи раз­ли­ка меж­ду па­за­ри­те да ста­ва все по-мал­ка. По­ка­за­тел­но е, че це­ни­те на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та на ед­ро у нас се уве­ли­чи­ха зна­чи­тел­но от сре­да­та на сеп­тем­в­ри - с око­ло 50%, дос-

ти­гай­ки сред­ни стой­нос­ти от 50 ев­ро за ме­га­ват­час.

Въп­ре­ки то­ва стой­нос­ти­те у нас ос­та­ват под те­зи на за­пад­ни­те па­за­ри, къ­де­то сдел­ки­те се сключ­ват на ни­ва от око­ло 60 ев­ро/мВтч. Бор­со­ви­те це­ни в Бъл­га­рия са по­нис­ки и от те­зи в съ­сед­ни­те стра­ни ка­то Гър­ция, Сър­бия и Ма­ке­до­ния, по­ра­ди ко­е­то има се­ри­оз­но уве­ли­че­ние на из­но­са.

По дан­ни на Елек­т­ро­е­нер­гий­ния сис­те­мен опе­ра­тор от на­ча­ло­то на го­ди­на­та до 28 ок­том­в­ри из­но­сът на ток е с над 36% по­ве­че спря­мо съ­щия пе­ри­од на 2017 г.

Це­ни­те на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та на дреб­но за би­то­ви пот­ре­би­те­ли съ­що рас­тат нав­ся­къ­де в ЕС, ка­то сред­на­та стой­ност е с 4.5% на­го­ре. За Бъл­га­рия, къ­де­то та­ри­фи­те се про­ме­нят вед­нъж го­диш­но (на 1 юли), раз­ли­ка през вто­ро­то три­ме­се­чие ня­ма, но от тре­то­то има сред­но уве­ли­че­ние с мал­ко над 2%. То­ва за­дър­жа­не на це­ни­те оба­че мо­же да до­ве­де до нат­руп­ва­не­то на но­ви па­рич­ни де­фи­ци­ти в сек­то­ра (не­пок­ри­та­та за­гу­ба на НЕК и ТЕЦ “Ма­ри­ца-из­ток 2” към мо­мен­та е над 1.5 мл­рд. лв.), ко­и­то в да­ден мо­мент ще тряб­ва да бъ­дат пок­ри­ти - най-ве­ро­ят­но през це­на­та на то­ка.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.