Тро­пи­чес­ки­ят Тръмп или бра­зил­с­ки­ят Ду­тер­те

Но­во­из­б­ра­ни­ят край­но­де­сен пре­зи­дент Бол­со­на­ро мо­же да бъ­де сдър­жан от Кон­г­ре­са, съ­ди­ли­ща­та, пре­са­та и об­щес­т­ве­но­то мне­ние. Бра­зил­с­ка­та по­ли­ти­чес­ка кла­са ра­зо­ча­ро­ва граж­да­ни­те и то­ва нап­ра­ви въз­мо­жен въз­хо­да на та­ка­ва дъл­бо­ко по­ля­ри­зи­ра­ща фи­гу­ра. Ефек­тит

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ - ав­тор Ма­ри­на Ста­не­ва | marina.staneva@capital.bg

Но­во­из­б­ра­ни­ят край­но­де­сен пре­зи­дент Бол­со­на­ро мо­же да бъ­де сдър­жан от Кон­г­ре­са, съ­ди­ли­ща­та и пре­са­та

KК­рай­но­де­сен, пред­на­ме­ре­но про­во­ка­ти­вен, дъл­бо­ко по­ля­ри­зи­ращ. Из­ра­зя­вал е под­к­ре­па за мъ­че­ни­я­та, за­щи­та­вал е во­ен­на­та дик­та­ту­ра, под­дър­жал е смър­т­но­то на­ка­за­ние и е при­зо­ва­вал за зас­т­рел­ва­не на по­ли­ти­чес­ки­те опо­нен­ти. Но­во­из­б­ра­ни­ят бра­зил­с­ки пре­зи­дент Жа­ир Бол­со­на­ро ус­пя да се из­диг­не от кон­г­рес­мен с ка­ри­е­ра, ко­я­то не впе­чат­ля­ва с ни­що, до ръ­ко­во­ди­тел на най-го­ля­ма­та ико­но­ми­ка в Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка. Ка­то меж­дув­ре­мен­но до­ри пре­жи­вя поч­ти фа­тал­но на­муш­к­ва­не с нож по вре­ме на пре­диз­бор­на­та кам­па­ния.

Ед­но от из­каз­ва­ни­я­та му, чес­то при­пом­ня­ни на­пос­ле­дък, е от 2014 г. по ад­рес на пред­с­та­ви­тел­ка в Кон­г­ре­са, ко­я­то спо­ред не­го е „твър­де гроз­на“и “не си стру­ва да бъ­де из­на­си­ле­на”. Ос­вен же­ни­те Бол­со­на­ро е ата­ку­вал вер­бал­но по по­до­бен на­чин и хо­мо­сек­су­ал­ни­те, чер­но­ко­жи­те, чуж­ден­ци­те и бра­зил­с­ко­то ко­рен­но на­се­ле­ние. За бе­жан­ци­те нап­ри­мер по­соч­ва: “Из­ме­тът на све­та ид­ва в стра­на­та, ся­каш си ня­ма­ме дос­та­тъч­но на­ши проб­ле­ми за ре­ша­ва­не.”

След ка­то ре­зул­та­ти­те от из­бо­ри­те ста­на­ха яс­ни, той за­я­ви: “С бо­жи­я­та во­ля от след­ва­ща­та го­ди­на за­ед­но ще про­ме­ним съд­ба­та на Бразилия.” За под­дръж­ни­ци­те му то­ва е ча­ка­но обе­ща­ние. За про­тив­ни­ци­те му оба­че зву­чи пла­ше­що.

„Да нап­ра­вим Бразилия от­но­во ве­ли­ка“

Въп­ре­ки ка­ри­е­ра­та си от три де­се­ти­ле­тия в по­ли­ти­ка­та, бив­ши­ят ар­мейс­ки ка­пи­тан ус­пя ус­пеш­но да се пред­с­та­ви за “не­о­пет­нен” аут­сай­дер. В ед­на се­ри­оз­но раз­де­ле­на от- нос­но лич­ност­та му Бразилия той из­г­ра­ди кам­па­ния, ба­зи­ра­на на стра­ха от по­кач­ва­ща­та се прес­тъп­ност и на гне­ва от хро­нич­на­та ко­руп­ция – все не­ща, за ко­и­то е об­ви­ня­ва­но уп­рав­ле­ни­е­то на ле­ви­ца­та.

„За сим­па­ти­зан­ти­те си Бол­со­на­ро пред­с­тав­ля­ва за­ко­на и ре­да, а то­ва е мно­го доб­ро пос­ла­ние в стра­на с 60 000 убийс­т­ва го­диш­но и с най-го­ле­мия ко­руп­ци­о­нен скан­дал, съ­щес­т­ву­вал ня­къ­де”, обяс­ня­ва пред в. Guardian Бра­ян Уин­тър, гла­вен ре­дак­тор на из­да­ни­е­то Americas Quarterly.

В биз­нес сек­то­ра ха­рес­ват въз­г­ле­ди­те му в под­к­ре­па на сво­бод­ния пазар. Бра­зил­с­ко­то фер­мер­с­ко ло­би, ко­е­то пред­с­тав­ля­ва вли­я­тел­ния аг­ро­биз­нес в Кон­г­ре­са, е зад не­го. Ня­кои мла­де­жи са впе­чат­ле­ни от яс­ния му из­каз и из­пол­з­ва­не­то на со­ци­ал­ни­те мре­жи. Кон­сер­ва­тиз­мът му пък до­па­да на еван­ге­лис­ти­те.

Бол­со­на­ро е опис­ван ка­то Тро­пи­чес­кия Тръмп - ис­ка ли­бе­ра­ли­зи­ра­не на оръ­жей­ни­те за­ко­ни, обя­вя­ва се за бо­рец сре­щу ста­тук­во­то, кой­то ще „пре­су­ши бла­то­то“на заг­ни­ла­та по­ли­ти­чес­ка кла­са и обе­ща­ва да нап­ра­ви Бразилия от­но­во ве­ли­ка. „Тръмп бе из­б­ран, ка­то каз­ва­ше, че прес-

Бол­со­на­ро из­г­ра­ди кам­па­ния, ба­зи­ра­на на стра­ха от по­кач­ва­ща­та се прес­тъп­ност и на гне­ва от хро­нич­на­та ко­руп­ция.

тъп­ност­та в ня­кои гра­до­ве е из­вън кон­т­рол, че ико­но­ми­ка­та е тра­ге­дия и че це­ли­ят по­ли­ти­чес­ки елит е ко­рум­пи­ран. И три­те не­ща са не­съм­не­но вер­ни в Бразилия“, каз­ва Бра­ян Уин­тър.

На­ис­ти­на мно­го ме­дии сла­гат Бол­со­на­ро и Тръмп в ед­на ли­га, но САЩ все още са ръ­ко­во­де­ни от по­ли­тик, кой­то дейс­т­ва в рам­ки­те на за­ко­на и чрез ин­с­ти­ту­ци­и­те. До­ка­то из­каз­ва­ни­я­та на но­во­из­б­ра­ния бра­зил­с­ки пре­зи­дент, че по­ли­ци­я­та тряб­ва да по­лу­чи „зе­ле­на свет­ли­на“да уби­ва прес­тъп­ни­ци и те­зи, ко­и­то го пра­вят, тряб­ва да по­лу­чат ме­дал, а не да бъ­дат раз­с­лед­ва­ни, го доб­ли­жа­ват до фи­ли­пин­с­кия пре­зи­дент Род­ри­го Ду­тер­те, кой­то е окър­ва­вен от вой­на­та сре­щу нар­ко­ди­лъ­ри и нар­ко­ма­ни у до­ма.

До­къ­де ще стиг­не

Ка­то ос­нов­на при­чи­на за из­бо­ра на Бол­са­на­ро се со­чи ра­зо­ча­ро­ва­ни­е­то от по­ли­ти­чес­ка­та кла­са. Спо­ред сп. Еconomist в сво­е­то от­ча­я­ние бра­зил­ци­те са от­х­вър­ли­ли дис­к­ре­ди­ти­ра­на­та ле­ви­ца в пол­за на по­ли­ти­чес­ки аван­тю­рист с опас­ни идеи. И се­га на­деж­да­та е, че сре­щу пре­зи­ден­та с ав­то­ри­тар­ни ин­с­тин­к­ти ще се из­п­ра­ви ед­на обе­ди­не­на де­мок­ра­тич­на опо­зи­ция - за­ко­но­да­те­ли, съ­дии, жур­на­лис­ти и граж­дан­с­ко об­щес­т­во, ра­бо­те­щи здра­во, за да ог­ра­ни­чат ще­ти­те.

„В мо­мен­та бра­зил­ци­те са не­си­гур­ни от­нос­но бъ­де­ще­то на стра­на­та и евен­ту­ал­на­та про­мя­на на се­гаш­ния сце­на­рий“, обоб­ща­ва пред „Ка­пи­тал“24-го­диш­на­та Джо­ва­на Фа­рия от Сао Па­у­ло. По ду­ми­те й, ма­кар че ля­ва­та Тру­до­ва пар­тия про­дъл­жа­ва да има зна­чи­тел­но вли­я­ние и ос­та­ва най-го­ля­ма­та фор­ма­ция в Кон­г­ре­са, тя е за­гу­би­ла прес­ти­жа си за­ра­ди ко­руп­ци­он­ни­те скан­да­ли. Все пак спо­ред нея мо­же да се очак­ва бло­ки­ра­не на аб­сур­д­но за­ко­но­да­тел­с­т­во от обе­ди­не­ни си­ли – ле­ви и дру­ги ко­а­ли­ции.

Не всич­ки са тол­ко­ва обез­по­ко­е­ни. „Бол­со­на­ро със си­гур­ност не мо­же да се раз­г­леж­да ка­то де­мок­рат, за­що­то ня­кой, кой­то е под­к­ре­пял во­ен­на­та дик­та­ту­ра и мъ­че­ни­я­та, не мо­же да бъ­де на­ри­чан та­ка. Но от то­ва не след­ва, че бра­зил­с­ка­та де­мок­ра­ция е под риск, тъй ка­то тя не за­ви­си из­ця­ло от чо­ве­ка, кой­то е в пре­зи­ден­т­с­т­во­то, а от цял на­бор ин­с­ти­ту­ции. Де­мок­ра­ци­я­та в стра­на­та би би­ла зас­т­ра­ше­на, ако дър­жав­ни­ят гла­ва ус­пее да на­ло­жи во­ля­та си над тях. А пред­вид ес­тес­т­во­то на бра­зил­с­ки­те ин­с­ти­ту­ции то­ва ще бъ­де труд­но за Бол­со­на­ро“, каз­ва пред „Ка­пи­тал“Фран­сис­ко Па­ни­ца от London School of Economics. И до­пъл­ва, че но­ви­ят дър­жа­вен гла­ва мо­же да бъ­де ог­ра­ни­чен от Кон­г­ре­са, съ­ди­ли­ща­та, пре­са­та и об­щес­т­ве­но­то мне­ние. „Изоб­що - ще срещ­не сил­на съп­ро­ти­ва“, твър­ди ана­ли­за­то­рът.

През 1992 г. Бол­со­на­ро по­соч­ва: „Под­к­ре­пям дик­та­ту­ра­та. Ни­ко­га ня­ма да ре­шим се­ри­оз­ни­те на­ци­о­нал­ни проб­ле­ми с та­зи бе­зот­го­вор­на де­мок­ра­ция.“След обя­вя­ва­не­то на из­бор­ни­те ре­зул­та­ти оба­че той опи­та да смек­чи раз­де­ле­ни­е­то, ко­е­то съз­да­де, обе­ща да спаз­ва „уче­ни­я­та на Бог и бра­зил­с­ка­та кон­с­ти­ту­ция“и за­я­ви, че ще изос­та­ви ри­то­ри­ка­та „аз сре­щу тях“, до­ми­ни­ра­ла кам­па­ни­я­та. Но до­ри да го нап­ра­ви, ефек­ти­те от твър­дия за­вой на­дяс­но ще над­с­ко­чат Бразилия, тъй ка­то по­ред­ни­ят по­пу­лист ид­ва на власт.

Q Бол­со­на­ро - от кон­г­рес­мен с ка­ри­е­ра, ко­я­то не впе­чат­ля­ва с ни­що, до ръ­ко­во­ди­тел на най-го­ля­ма­та ико­но­ми­ка в Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка | Reuters

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.