Но­ва­та ре­ал­ност за енер­ге­ти­ка­та

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

АА­ко има ду­ма, ко­я­то енер­ге­ти­ка­та мра­зи, то­ва е „проз­рач­ност“. Са­мо взе­ме­те та­зи сед­ми­ца, в ко­я­то ста­на яс­но, че дан­ни­те, ко­и­то НСИ е по­да­ла на ев­ро­ко­ми­си­я­та за це­ни­те на рус­кия газ в Бъл­га­рия, са сбър­ка­ни. А са сбър­ка­ни, за­що­то в це­но­об­ра­зу­ва­не­то на „Бул­гар­газ“и Ко­ми­си­я­та за енер­гий­но и вод­но ре­гу­ли­ра­не има тол­ко­ва мно­го ус­ло­вия, че оче­вид­но не са­мо Брюк­сел, но и в Со­фия не мо­гат да ги раз­бе­рат.

За пър­ви път от де­се­ти­ле­тия на­сам оба­че на бъл­гар­с­ка­та енер­ге­ти­ка ще й се на­ло­жи да ра­бо­ти в на­пъл­но па­зар­ни и, уви, дос­та проз­рач­ни ус­ло­вия. Кво­ти­те за вред­ни еми­сии ста­ват твър­де ва­жен фак­тор за биз­не­са на въг­лищ­ни­те цен­т­ра­ли и теж­ка­та ин­дус­т­рия. Дъл­гос­роч­ни­те га­зо­ви до­го­во­ри с “Газ­п­ром” по труд­но обяс­ни­ми фор­му­ли се про­ме­нят. Всич­ки про­из­во­ди­те­ли на ток ще про­да­ват ця­ла­та енер­гия на енер­гий­на­та бор­са.

Пър­во­то мо­же да до­ве­де до фа­лит на ТЕЦ-ове­те, ра­бо­те­щи на въг­ли­ща, на­че­ло с дър­жав­на­та “Ма­ри­ца-из­ток 2”. Пет­к­рат­но­то уве­ли­че­ние на це­на­та на кво­ти­те за по-мал­ко от го­ди­на ня­ма как да се

пре­не­се вър­ху край­на­та це­на на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та, за­що­то ав­то­ма­тич­но ще сва­ли пра­ви­тел­с­т­во­то.

Ос­та­ва ва­ри­ан­тът с тру­па­не­то на но­ви де­фи­ци­ти в сис­те­ма­та или с уп­рав­ле­ни­е­то по нов на­чин на биз­не­са, ко­е­то оз­на­ча­ва и хе­джи­ра­не на фи­нан­со­вия риск, след ка­то раз­хо­ди­те за за­ку­пу­ва­не на кво­ти ста­ват най-го­ле­ми­те за дру­жес­т­ва­та.

В съ­вър­ше­но но­ва сре­да се на­ла­га да дейс­т­ва и “Бул­гар­газ”, след ка­то Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия за­дъл­жи “Газ­п­ром” да пре­мах­не всич­ки на­ло­же­ни на кли­ен­ти­те й ог­ра­ни­че­ния и да га­ран­ти­ра, че це­на­та на га­за за Бъл­га­рия, Ес­то­ния, Лат­вия, Лит­ва и Пол­ша от­ра­зя­ва рав­ни­ще­то на це­ни­те в кон­ку­рен­т­ни за­пад­но­ев­ро­пейс­ки па­за­ри на газ. По но­ви­те пра­ви­ла це­на­та на га­за мо­же да се пре­раз­г­леж­да по ис­ка­не на про­да­ва­ча или ку­пу­ва­ча. На те­о­рия то­ва да­ва въз­мож­ност за пос­ти­га­не­то на по-па­зар­ни це­ни, но за цел­та ще тряб­ва пос­то­ян­но да се сле­ди спо­то­ви­ят пазар на су­ро­ви­на­та и от­но­во да се хе­джи­ра при нуж­да. С дру­ги ду­ми, “Бул­гар­газ” тряб­ва да се пре­вър­не в ак­ти­вен, а не в па­си­вен иг­рач, или и той ще тру­па де­фи­ци­ти.

Уви, за­се­га пос­лед­но­то из­г­леж­да най-си­гур­но.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.