Го­ля­ма­та ра­бо­та на рек­лам­ни­те

Capital - - Front page -

Кои са най-го­ле­ми­те ко­му­ни­ка­ци­он­ни гру­пи в Бъл­га­рия, ко­и­то уп­рав­ля­ват бли­зо 277 млн. лв. ин­вес­ти­ции

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.