Тран­с­пор­тът на Мая Ма­но­ло­ва Пуф-паф тра­ка-трак тръг­ва ва­жен влак

Capital - - Коментари &анализи -

ИИз­ку­ше­ни­те от ис­то­ри­я­та си­гур­но ще си спом­нят за страст­та на цар Бо­рис III към жп ли­ни­и­те и ло­ко­мо­ти­ви­те, ако ви­дят сним­ки­те на Мая Ма­но­ло­ва от­п­ре­ди дни, на ко­и­то е пос­ре­ща­на с цве­тя на га­ри­те по ли­ни­я­та

Со­фия - Вар­на. Са­мо че за раз­ли­ка от не­го Ма­но­ло­ва ня­ма пра­вос­по­соб­ност на ма­ши­нист и все още не ка­ра вла­ка. Все още.

Ом­буд­с­ма­нът про­я­ви ин­те­рес към прид­виж­ва­не­то из стра­на­та с вла­ко­ве и ав­то­бу­си, след ка­то ми­нис­тъ­рът на фи­нан­си­те Вла­дис­лав Го­ра­нов пред­ло­жи на На­род­но­то съб­ра­ние от 2019 г. да я ли­ши от ав­то­мо­би­ла от На­ци­о­нал­на­та служ­ба за ох­ра­на (НСО) - та­зи „скъ­па так­си­мет­ро­ва ком­па­ния“по ду­ми­те му в сут­реш­ния блок на bTV в по­не­дел­ник.

Още в пър­вия ден на сед­ми­ца­та, за да тре­ни­ра за до­го­ди­на, Мая Ма­но­ло­ва взе ав­то­бу­са до Ста­ра За­го­ра. Във втор­ник ве­че има­ше и офи­ци­ал­на по­ка­на към всич­ки же­ла­е­щи да се срещ­нат с ом­буд­с­ма­на да го нап­ра­вят в пър­ви ва­гон, вто­ро ку­пе на вла­ка от Со­фия до Вар­на, кой­то тръг­на в 6:55 сут­рин­та. „Же­на дой­де от Гер­ма­ния да се во­зи на влак с Ма­но­ло­ва“, на­пи­са в ре­пор­таж в. „24 ча­са“, кой­то от­че­те, че „30-ина ду­ши ми­на­ли в ку­пе­то за три ча­са в им­п­ро­ви­зи­ра­на­та при­ем­на“, а „на вся­ка га­ра Ма­но­ло­ва бе­ше пос­ре­ща­на от раз­въл­ну­ва­ни граж­да­ни с бу­ке­ти“. На съ­сед­на­та стра­ни­ца оба­че жиз­не­ра­дос­т­ни­ят тон бе­ше ба­лан­си­ран с ана­лиз - „Це­ним енер­ги­я­та на Мая, но пи­а­рът в по­ве­че уда­вя по­ли­ти­ци!“.

В сю­же­та се на­ме­си и Сла­ви Три­фо­нов, кой­то е съ­миш­ле­ник на ом­буд­с­ма­на в мно­го от об­щес­т­ве­ни­те кам­па­нии.

За тях - за­ед­но или по­от­дел­но, не спи­рат кон­с­пи­ра­ци­и­те, че ще са в ос­но­ва­та на нов по­ли­ти­чес­ки про­ект. Три­фо­нов пред­ло­жи ко­ла и шо­фьор на Мая, но тя еле­ган­т­но ги от­ка­за.

Щом тег­лим чер­та­та, ста­ва по­ве­че от оче­вид­но, че топ­ка­та бе­ше вдиг­на­та умиш­ле­но от ГЕРБ с яс­но­то съз­на­ние как ще бъ­де отиг­ра­на“, на­пи­са под заг­ла­ви­е­то „Че­рен влак се ком­по­зи­ра“Лю­бос­ла­ва Ру­се­ва в reduta.bg.

Фак­то­ло­ги­я­та зад „ком­по­зи­ра­не­то“на­ис­ти­на из­г­леж­да стран­на - про­ме­ни­те в За­ко­на за НСО са про­ка­ра­ни в пре­ход­ни­те и зак­лю­чи­тел­ни­те раз­по­ред­би на про­ек­то­за­ко­на за бю­дже­та и се от­на­сят един­с­т­ве­но и са­мо за ко­ла­та на Мая Ма­но­ло­ва. За 2019 г. бюджетът на НСО на­рас­т­ва с 3.1 млн. лв. - кол­ко­то са всич­ки­те па­ри, от­пус­на­ти на ом­буд­с­ма­на за до­го­ди­на. Ма­но­ло­ва има най-ви­со­кия рей­тинг в дър­жа­ва­та, а в на­ча­ло­то на но­ем­в­ри ста­на яс­но, че е сме­ни­ла ад­рес­на­та си ре­гис­т­ра­ция от Кюс­тен­дил в Со­фия - ус­ло­вие, ко­е­то би й поз­во­ли­ло да се кан­ди­да­ти­ра за кмет на сто­ли­ца­та.

С ед­но на­ум или не, в. „24 ча­са“умес­т­но обоб­ща­ва: „Тя нап­ра­ви най-яка­та без­п­лат­на кам­па­ния на се­зо­на!“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.