КАПИТАЛНО

Capital - - Коментари & Анализи -

Ди­зайн & Фо­тог­ра­фия: visual@capital.bg Ви­зу­а­лен ре­дак­тор: Мад­лен На­че­ва

1000 Со­фия, ул. „Иван Ва­зов“20

Ре­дак­ция тел. 02/ 4615 414 editors@capital.bg / Рек­ла­ма тел. 02/ 4615 444 reklama@economedia.bg / Або­на­мент тел. 02/ 4615 349 аbonament@economedia.bg / Пе­чат „Бул­вест принт“АД

„Вся­ка го­ди­на бюджетът рас­те, при на­ма­ля­ва­що на­се­ле­ние оба­че го на­ри­ча­ме все по-лош и пос­тен. Бюджет 2019 си е нап­ра­во тлъс­та ла­за­ня, за­що­то вди­га раз­хо­ди­те с 5 мл­рд. лв., ко­е­то май ни­ко­га не е би­ло.“

Ни­ко­лай Ва­си­лев, бивш ви­цеп­ре­ми­ер от пра­ви­тел­с­т­во­то на Си­ме­он Сак­с­ко­бург­гот­с­ки, пред bTV

Ко­га­то се ка­чих на Дра­га­лев­с­кия лифт, се се­тих за „За­по­ро­жец“... За­по­ро­же­цът, на кой­то се во­зих на Дра­га­лев­ци, аз са­ми­ят ка­то да­нъ­коп­ла­тец не ис­кам да про­дъл­жа да се во­зя на не­го и да ре­мон­ти­рам. Ис­кам съв­ре­мен­но съ­о­ръ­же­ние от на­ча­ло­то на XXI век. То­ва оз­на­ча­ва да има но­во стро­и­тел­с­т­во.“

ми­нис­тъ­рът на окол­на­та сре­да и во­ди­те Не­но Ди­мов пред БНТ

„То­ва не са фал­ши­ви но­ви­ни, то­ва е кам­па­ния, ко­я­то це­ли да об­с­лу­жи не­чии ин­те­ре­си. Мис­лят, че имат ми­шок сре­щу се­бе си. Но то­ва още по­ве­че ме ам­би­ци­ра.“

ви­цеп­ре­ми­е­рът и ми­нис­тър на от­б­ра­на­та Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов пред Ка­нал 3

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.