на ев­ти­на­та „Граж­дан­с­ка от­го­вор­ност“

Най-раз­п­рос­т­ра­не­на­та зас­т­ра­хов­ка пос­къп­ва за­ра­ди ед­но съ­деб­но ре­ше­ние и то­ва ве­ро­ят­но е са­мо на­ча­ло­то. Зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те по­ис­ка­ха ли­ми­ти на обез­ще­те­ни­я­та, а власт­та е раз­ко­ле­ба­на да­ли да ги гла­су­ва. Ско­кът на граж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност е един­с­т­ве­ни­ят на­чин

Capital - - Front page - ав­тор Гер­га­на Ми­хай­ло­ва | gergana.mihaylova@capital.bg

ВВ пред­с­та­ви­те на по­ве­че­то бъл­гар­с­ки шо­фьо­ри за­дъл­жи­тел­на­та "Граж­дан­с­ка от­го­вор­ност" не е зас­т­ра­хов­ка, а по-ско­ро до­са­ден да­нък вър­ху ко­ла­та им. За­то­ва и ко­га­то це­на­та се вди­га с над 50% от ля­то­то на­сам и ве­че се го­во­ри за опас­ност от още по­кач­ва­не, и то в пъ­ти, ре­ак­ци­и­те са гнев­ни. И как­ви­то и ек­с­пер­т­ни обяс­не­ния, из­пъс­т­ре­ни със слож­ни тер­ми­ни, да се да­ват и кол­ко­то и да се обяс­ня­ва, че дос­ко­рош­ни­те це­ни от под 200 лв. са не­дос­та­тъч­ни, за мно­го хо­ра, за ко­и­то то­ва е съ­щес­т­ве­на част от раз­по­ла­га­е­мия им до­ход, де­ба­тът се свеж­да до кон­с­та­та­ции ка­то "обир­джии" и "ко­жо­де­ри".

То­ва не­до­вол­с­т­во прев­ръ­ща проб­ле­ма в по­ли­ти­чес­ки, за­що­то ид­ва в мно­го не­под­хо­дящ мо­мент. Ин­ф­ла­ци­я­та и ви­со­ки­те це­ни на го­ри­ва­та ве­че пре­диз­ви­ка­ха про­тес­ти, а с на­ча­ло­то на зи­ма­та към не­до­вол­с­т­во­то ще се при­ба­вят и по-ви­со­ки­те смет­ки за отоп­ле­ние. Це­на­та на „Граж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност“оба­че ве­че не мо­же да бъ­де удър­жа­на нис­ка без риск от фа­лит на зас­т­ра­хо­ва­тел­ни ком- > 12

па­нии. От­се­га на­та­тък тя са­мо ще

ста­ва по-скъ­па и власт­та мо­же да пов­ли­яе един­с­т­ве­но ръс­тът да не е в пъ­ти.

Наг­не­тя­ва­що­то се от дъл­го вре­ме нап­ре­же­ние в сек­то­ра из­бух­на на ня­кол­ко пъ­ти през пос­лед­на­та го­ди­на. Пос­лед­но фа­ли­тът на ки­пър­с­кия зас­т­ра­хо­ва­тел "Олим­пик" с 200 хил. бъл­гар­с­ки кли­ен­ти кос­т­ва пос­та на ре­сор­ния ре­гу­ла­тор - зам.пред­се­да­те­ля на Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор (КФН) Ра­ли­ца Агайн. Но­ви­ят взри­во­о­па­сен шок в сек­то­ра се ока­за вне­се­но­то в на­ча­ло­то на но­ем­в­ри в пар­ла­мен­та пред­ло­же­ние за та­ван на обез­ще­те­ни­я­та за мо­рал­ни бол­ки и стра­да­ния на род­ни­ни на за­ги­на­ли при ка­тас­т­ро­фи до мак­си­мум 20 хил. лв., и то са­мо за най-близ­ки­те. Ре­ал­но то опит­ва да ту­ши­ра въз­ник­нал през то­ва ля­то проб­лем за зас­т­ра­хо­ва­те­ли - съ­деб­но ре­ше­ние, ко­е­то зап­лаш­ва сек­то­ра с неп­ред­ви­де­ни пла­ща­ния на обез­ще­те­ния по ста­ри слу­чаи за до пет го­ди­ни на­зад и по­тен­ци­ал­но дос­ти­га­щи над 1 мл­рд. лв.

Имен­но нуж­да­та от ком­пен­си­ра­не на та­зи су­ма мо­же, ако не се на­ме­ри ре­ше­ние, да до­ве­де до шо­ки­ра­щия скок на це­на­та на за­дъл­жи­тел­на­та по­ли­ца до 1000 лв. спо­ред Асо­ци­а­ци­я­та на бъл­гар­с­ки­те зас­т­ра­хо­ва­те­ли.

На­бър­зо вне­се­ни­те меж­ду че­те­ни­я­та на дру­ги про­ме­ни без де­бат и раз­чет тек­с­то­ве оба­че очак­ва­но по­лу­чи­ха ети­кет "Яв­но тол­ко­ва стру­ва жи­во­тът спо­ред тях!". И съ­от­вет­но съ­що та­ка очак­ва­но бя­ха тор­пи­ли­ра­ни от пре­ми­е­ра Бой­ко Бо­ри­сов, кой­то още през уи­кен­да заб­ра­ни на де­пу­та­ти­те от ГЕРБ, пре­ди да се про­ве­де ши­рок об­щес­т­вен де­бат, да гла­су­ват пред­ло­же­ни­я­та, фор­мал­но под­пи­са­ни от пред­се­да­те­ля на бю­джет­на­та ко­ми­сия Мен­да Сто­я­но­ва от ГЕРБ. С то­ва шан­со­ве­те за бър­зо ре­ше­ние, за как­во­то нас­то­я­ват зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те, не из­г­леж­дат го­ле­ми. А ги­ган­т­с­ка­та зап­ла­ха за сек­то­ра е, че с бър­зо ро­я­щи­те се ис­ко­ве ком­па­ни­и­те тряб­ва да за­де­лят ре­зер­ви за пок­ри­ва­не­то на те­зи обез­ще­те­ния, ко­е­то мо­же да из­ве­де ня­кои до ка­пи­та­лов не­дос­тиг.

Вър­хов­но­то ре­ше­ние

До ля­то­то на та­зи го­ди­на зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те има­ха един ос­но­вен проб­лем: це­на­та на "Граж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност" не бе дос­та­тъч­на, за да пок­ри­ва рис­ко­ве­те, осо­бе­но по ид­ва­щи­те ще­ти от ка­тас­т­ро-

фи в чуж­би­на. Ед­на от при­чи­ни­те за то­ва бе бор­ба­та им за зав­зе­ма­не на по-го­лям дял от па­зар, на кой­то един­с­т­ве­но­то, с ко­е­то мо­жеш да се кон­ку­ри­раш, е це­на­та, а шо­фьо­ри­те ня­мат лич­на из­го­да и за­то­ва тър­сят най-ев­ти­ния про­дукт. Ос­вен то­ва зас­т­ра­хов­ка­та ви­на­ги е би­ла съ­об­ра­зе­на с до­хо­ди­те на на­се­ле­ни­е­то, по­не­же, ако е твър­де скъ­па, ня­ма да мо­же да пос­тиг­не ефек­та си, ка­то об­х­ва­не 100% от во­да­чи­те.

И тъй ка­то от та­зи зас­т­ра­хов­ка ком­па­ни­и­те от­чи­тат за­гу­би, през про­лет­та ре­гу­ла­то­рът в ли­це­то на КФН ре­а­ги­ра, ка­то от­п­ра­ви ос­т­ро пре­дуп­реж­де­ние към ин­дус­т­ри­я­та. Пос­лед­ва бър­за ре­ак­ция и за ня­кол­ко ме­се­ца це­на­та на по­ли­ца­та се по­ви­ши плав­но от 220 лв. сред­но за па­за­ра до 330 лв., кол­ко­то е в мо­мен­та. То­ва спо­ред спе­ци­а­лис­ти­те сла­га край на при­тес­не­ни­я­та по то­зи въп­рос.

В края на юни оба­че Вър­хов­ни­ят ка­са­ци­о­нен съд (ВКС) прик­лю­чи две­го­диш­но де­ло, с ко­е­то съз­да­де мно­го по-го­лям от пре­диш­ния проб­лем за зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те, за­що­то обър­ка смет­ки­те им за броя на ли­ца­та, на ко­и­то дъл­жат обез­ще­те­ние за пре­жи­ве­ни бол­ки и стра­да­ния при смърт на пъ­тя. До­се­га ком­пен­са­ция се по­ла­га­ше са­мо на най-близ­ки­те на за­ги­на­лия - съп­ру­зи/ро­ди­те­ли/де­ца­та, но ве­че претенции мо­гат да имат ба­би и дя­дов­ци, вну­ци и до­ри хо­ра без род­нин­с­ка връз­ка, ко­и­то са има­ли емо­ци­о­нал­на връз­ка със за­ги­на­лия.

Ня­ма спор, че ре­ше­ни­е­то на ма­гис­т­ра­ти­те е спра­вед­ли­во, ев­ро­пейс­ко и

Вла­ди­мир Са­вов, КФН Ако не се пред­п­ри­е­ме ни­що, оз­на­ча­ва да се за­щи­тят ин­те­ре­си­те на ед­на срав­ни­тел­но ог­ра­ни­че­на гру­па и да се още­тят ог­ром­на­та част от зас­т­ра­хо­ва­ни­те с по-ви­со­ка це­на на по­ли­ца­та. Ико­но­ми­чес­ки­те за­гу­би тряб­ва да имат по-го­ля­ма те­жест.

Ра­бо­та­та на ре­гу­ла­то­ра не е са­мо да ре­гу­ли­ра ре­зер­ви­те и ак­ти­ви­те по изис­к­ва­ни­я­та на ев­ро­пейс­кия ре­гу­ла­тор. Той тряб­ва да ре­гу­ли­ра це­ни, ни­ва на застраховки, тряб­ва да има ме­то­ди­ка за оп­ре­де­ля­не на обез­ще­те­ни­я­та и та­зи ме­то­ди­ка да се пол­з­ва от съ­да.

съв­ре­мен­но, ка­то от­го­ва­ря на но­ви­те ре­ал­нос­ти. То оба­че е прин­цип­но и съ­от­вет­но не се въл­ну­ва от ико­но­ми­чес­ки­те пос­ле­ди­ци за зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те. А ос­вен то­ва е и тъл­ку­ва­тел­но, ко­е­то оз­на­ча­ва, че ва­жи за всич­ки слу­чаи, за ко­и­то не е из­тек­ла за­ко­но­ва­та дав­ност. Та­ка вър­хов­но­то ре­ше­ние ста­на по­вод за из­ра­вя­не от ар­хи­ви­те на пап­ки с до­си­е­та на мър­тъв­ци от пос­лед­ни­те пет го­ди­ни и ла­ви­на от ис­ко­ве за обез­ще­те­ния от по­да­леч­ни род­ни­ни.

За зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те то­ва се прев­ръ­ща в проб­лем, за­що­то па­ри за те­зи ком­пен­са­ции не са съб­ра­ни - до­се­га та­къв раз­ход не е пред­ви­ден в це­на­та на по­ли­ци­те и та­ки­ва ре­зер­ви не са за­де­ля­ни от дру­жес­т­ва­та. И един­с­т­ве­ни­ят на­чин да се оси­гу­рят сред­с­т­ва е през след­ва­ща­та ре­кол­та застраховки "Граж­дан­с­ка от­го­вор­ност". Смет­ки­те на бран­ша по­каз­ват, че ако при­иж­да­щи­те но­ви ис­ко­ве по ста­ри ка­тас­т­ро­фи про­дъл­жат да се тру­пат с до­се­гаш­на­та ско­рост, а съ­деб­на­та прак­ти­ка по пър­ви­те прик­лю­че­ни де­ла се зат­вър­ди око­ло пи­лот­ни­те ре­ше­ния, зас­т­ра­хов­ка­та ще тряб­ва да ско­чи трой­но още в на­ча­ло­то на след­ва­ща­та го­ди­на (виж съ­сед­ния текст). Пред­вид нис­ки­те до­хо­ди в Бъл­га­рия и сил­на­та при­вър­за­ност на бъл­га­ри­на към лич­ния му ав­то­мо­бил то­ва не­съм­не­но ве­щае бун­то­ве. Във ве­че из­г­ра­де­на­та тра­ди­ция пре­дуп­реж­де­ни­е­то бе­ше ма­со­во раз­че­те­но ка­то "Зас­т­ра­хо­ва­те­ли пла­шат с 1000 лв. граж­дан­с­ка". Пир за гро­ба­ри­те

Са­мо по се­бе си ре­ше­ни­е­то на ВКС мо­же­ше и да не от­п­ри­щи тол­ко­ва го­лям проб­лем - в то­ва да ос­реб­риш скръб­та си има и мо­ра­лен еле­мент. Ос­вен то­ва ед­ва ли мо­же­ше да се очак­ва близ­ки на за­ги­на­ли в ка­тас­т­ро­фи пре­ди го­ди­ни да съ­дят зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те за обез­ще­те­ния. То­ва оба­че е факт бла­го­да­ре­ние на уси­ли­я­та на спо­ред зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те 9 ад­во­кат­с­ки кан­то­ри, на­ри­ча­ни жар­гон­но "гро­ба­ри", ко­и­то са се ак­ти­ви­зи­ра­ли в тър­се­не­то на кли­ен­ти и са пре­вър­на­ли то­зи ка­зус в свой ос­но­вен бизнес. Опи­рай­ки се на нез­на­ни­е­то на кли­ен­ти­те си, те съ­би­ра­ли за се­бе си 50% до 80% от при­съ­де­но­то обез­ще­те­ние.

Пра­ве­щи­те бизнес със стра­да­ни­е­то на хо­ра­та оби­ка­лят опе­ча­ле­ни­те с ви­зит­ки по гро­би­ща и бол­ни­ци, из­г­ра­ди­ли са мре­жа от ин­фор­ма­то­ри в по­ли­ци­я­та, зас­т­ра­хо­ва­тел­ни­те ком­па­нии и съ­ди­ли­ща­та, из­пол­з­ват неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции, ко­и­то се афи­ши­рат ка­то ра­бо­те­щи за спра­вед­ли­вост и път­на бе­зо­пас­ност. Най­чес­то на пред­ло­же­ни­я­та им от­к­лик­ват нис­ко об­ра­зо­ва­ни хо­ра от мал­цин­с­т­ва­та по све­де­ния на зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те.

И ако до­се­га по­тен­ци­ал­на­та им кли­ен­те­ла на ка­тас­т­ро­фа е би­ла сред­но по 2.5 ду­ши, то се­га тя ряз­ко на­бъб­ва до над 5. Ку­ри­о­зен е слу­чай, в кой­то се за­ве­де­ни 11 ис­ка за обез­ще­те­ния от име­то на род­ни­ни.

"Зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те се бо­рим от го­ди­ни. Пос­ти­га­ли сме вре­мен­но спи­ра­не на ад­во­кат­с­ки пра­ва, но та­ка и не сме на­ме­ри­ли на­чин как да из­ко­ре­ним та­зи прак­ти­ка. Ре­ше­ни­е­то на ВКС прос­то от­во­ри та­зи вра­та за тях още по-ши­ро­ко", спо­де­ля Свет­ла Нес­то­ро­ва, пред­се­да­тел на Асо­ци­а­ци­я­та на бъл­гар­с­ки­те зас­т­ра­хо­ва­те­ли (АБЗ) и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на "Бул­с­т­рад Жи­вот" (виж ин­тер­вю­то).

В опит да пре­дот­в­ра­ти съв­сем ре­ал­на кри­за бран­шът пред­ло­жи драс­тич­ни мер­ки, ка­то най-важ­на­та от тях са вре­мен­ни ли­ми­ти на обез­ще­те­ни­я­та за не­ма­те­ри­ал­ни ще­ти до из­ра­бот­ва­не­то на един­на ме­то­ди­ка. Цел­та е да се де­мо­ти­ви­рат "гро­ба­ри­те", чий­то ма­те­ри­а­лен ин­те­рес би на­ма­лял чув­с­т­ви­тел­но. Тъй ка­то оба­че про­ек­тът бе вне­сен в пар­ла­мен­та из­не­над­ва­що, ня­как ти­хо­мъл­ком и без об­щес­т­вен де­бат, а съ­що и за­ра­ди ня­кои спор­ни мо­мен­ти в тек­с­то­ве­те, той бе въз­п­ри­ет ка­то опит за сла­га­не на це­на на

жи­во­та, ка­то дос­та тен­ден­ци­оз­но ня­кои се раз­па­ли­ха по чис­ло­то 20 хил. лв. При­чи­на не­ща­та да се слу­чат точ­но по то­зи на­чин има и тя е в не­из­пъл­не­ни­те обе­ща­ния на клю­чо­ви по­ли­ти­чес­ки ли­ца, с ко­и­то от ме­се­ци се кон­сул­ти­ра не­об­хо­ди­мост­та от дейс­т­вия. А сред бур­на­та об­щес­т­ве­на ре­ак­ция, че ня­кой се опит­ва да сло­жи > 14

Йор­дан Цо­нев, ДПС

> 13 це­на на жи­во­та и да на­ла­га ге­но­цид над поч­ти 3 млн. шо­фьо­ри с це­на­та на "Граж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност" от хи­ля­да ле­ва, стои не­раз­би­ра­не.

Застраховане for dummies

От ко­мен­та­ри­те в ме­дии и со­ци­ал­ни мре­жи, вклю­чи­тел­но на юрис­ти, ста­на яс­но, че ма­со­во хо­ра­та не пра­вят раз­ли­ка меж­ду ма­те­ри­ал­ни и не­ма­те­ри­ал­ни ще­ти. Пос­та­вяй­ки ли­мит на ком­пен­са­ци­я­та за пре­жи­ве­ни бол­ки и стра­да­ния, зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те не се ос­во­бож­да­ват от от­го­вор­ност­та да пла­тят всич­ки ос­та­на­ли раз­нос­ки, съ­път­с­т­ва­щи един ин­ци­дент: да въз­с­та­но­вят ще­ти­те по уда­ре­ния ав­то­мо­бил, ако мо­же да се поп­ра­ви в сер­виз, или да пла­тят за по­куп­ка­та на нов, да ос­реб­рят раз­хо­ди­те за ле­че­ние на пос­т­ра­да­ли­те в ин­ци­ден­та, да оси­гу­рят сред­с­т­ва за из­д­ръж­ка и образование на де­ца­та, ако ро­ди­те­лят им е за­ги­нал и с то­ва е за­гу­бен до­ход в се­мейс­т­во­то. То­ва са ма­те­ри­ал­ни­те ще­ти, ко­и­то е нор­мал­но да са с по-го­лям дял от об­ща­та су­ма, ко­я­то се из­п­ла­ща при ин­ци­дент.

Та­ко­ва е раз­би­ра­не­то и в ре­гу­ла­то­ра. Вла­ди­мир Са­вов, кой­то е член на КФН и из­пъл­ня­ва длъж­ност­та за­мес­т­ник-пред­се­да­тел, ръ­ко­во­дещ „Зас­т­ра­хо­ва­те­лен над­зор“, обяс­ни, че ко­ми­си­я­та не е кон­сул­ти­ра­на за кон­к­рет­ни­те пред­ло­же­ния, а прин­цип­но е под­к­ре­пи­ла, че тряб­ва да се тър­си ре­ше­ние на проб­ле­ма, ко­е­то е ло­гич­но да е в по­доб­на по­со­ка. "Ако не се пред­п­ри­е­ме ни­що, оз­на­ча­ва да се за­щи­тят ин­те­ре­си­те на ед­на срав­ни­тел­но ог­ра­ни­че­на гру­па и да се още­тят ог­ром­на­та част от зас­т­ра­хо­ва­ни­те с по­ви­со­ка це­на на по­ли­ца­та. Дъл­гос­роч­но по­со­ка­та, в ко­я­то тряб­ва да се вър­ви, е да се при­да­ва по-го­ля­ма те­жест на из­п­ла­ща­не­то на обез­ще­те­ния за ико­но­ми­чес­ки за­гу­би и ком­пен­си­ра­не на про­пус­на­ти пол­зи за род­ни­ни­те на пос­т­ра­да­ли.

Те за раз­ли­ка от мо­рал­ни­те ще­ти при за­гу­ба на бли­зък са по-лес­но из­ме­ри­ми и мо­гат да се ос­той­нос­тят", ка­за той пред "Ка­пи­тал".

Спо­ред де­пу­та­та от ДПС Йор­дан Цо­нев оба­че ро­ля­та на КФН не мо­же да се из­чер­п­ва с то­ва и тя е тряб­ва­ло да пред­с­та­ви ак­тю­ер­с­ки­те раз­че­ти, ко­и­то да по­ка­жат да­ли раз­ме­рът на из­п­ла­те­ни­те обез­ще­те­ния се пок­ри­ва от раз­ме­ра на пре­ми­и­те в рам­ки­те на един зас­т­ра­хо­ва­тел и в рам­ки­те на це­лия сек­тор. "В край­на смет­ка за­то­ва има ре­гу­ла­тор, за­то­ва то­зи ре­гу­ла­тор е не­за­ви­сим - за да кон­т­ро­ли­ра те­зи про­це­си. Ра­бо­та­та на ре­гу­ла­то­ра не е са­мо да ре­гу­ли­ра ре­зер­ви­те и ак­ти­ви­те по изис­к­ва­ни­я­та на ев­ро­пейс­кия ре­гу­ла­тор. Той тряб­ва да ре­гу­ли­ра це­ни, ни­ва на застраховки, тряб­ва да има ме­то­ди­ка за оп­ре­де­ля­не на обез­ще­те­ни­я­та и та­зи ме­то­ди­ка да се пол­з­ва от съ­да. То­ва тряб­ва да се свър­ши и ня­ма нуж­да то да се прех­вър­ля на пар­ла­мен­та. За­що то­га­ва е то­зи ре­гу­ла­тор", обяс­ни Цо­нев.

Тъй ка­то ме­то­ди­ка или прин­ци­пи за при­съж­да­не­то на не­ма­те­ри­ал­ни ще­ти в Бъл­га­рия ня­ма, съ­ди­ли­ща­та са въз­п­ри­е­ли оп­ре­де­ля­не­то на су­ми "на кал­пак". Та­ка с го­ди­ни в об­щес­т­во­то е гра­де­на пред­с­та­ва­та, че при ка­тас­т­ро­фа се дъл­жи не­що ка­то кръв­ни­на. То­ва раз­ми­ва гра­ни­ца­та меж­ду уби­е­ца с брад­ва, кой­то съ­си­ча съ- се­ля­ни­на си в сва­да, и шо­фьо­рът, кой­то за миг нев­ни­ма­ние гу­би кон­т­рол над ав­то­мо­би­ла и при­чи­ня­ва смърт. В еди­ния слу­чай го­во­рим за кри­ми­нал­но де­я­ние, до­ка­то в дру­гия има­ме зас­т­ра­хо­ва­тел­но съ­би­тие с ико­но­ми­чес­ки пос­ле­ди­ци, ко­и­то зас­т­ра­хо­ва­тел се е ан­га­жи­рал да пок­рие.

Мер­ки за до­ра­бот­ва­не

До­ри и да е яс­но как­ва цел се прес­лед­ва с па­ке­та от пред­ло­же­ния за поп­рав­ка на Ко­дек­са за зас­т­ра­хо­ва­не­то (КЗ), той има спор­ни мо­мен­ти и очак­ва­но нав­ли­ча кри­ти­ки. Най-съ­щес­т­ве­на­та от тях е по ли­ния на тек­с­та, кой­то въ­веж­да ли­ми­ти­те със зад­на да­та, тъй ка­то то­ва мо­же да се ока­же в про­ти­во­ре­чие с кон­с­ти­ту­ци­я­та. Въз­мож­но е в хо­да на дис­ку­си­и­те то­зи текст да бъ­де от­тег­лен. Съ­що та­ка има шанс пред­ло­же­ни­те су­ми да се уве­ли­чат, на ко­е­то зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те би­ха би­ли склон­ни, тъй ка­то най-мал­ко­то ще им да­де тър­се­на­та пред­ви­ди­мост на очак­ва­ни­те раз­хо­ди. В мо­мен­та схе­ма­та ко­пи­ра ед­но към ед­но ли­ми­ти­те в Че­хия, а по­доб­но оп­ре­де­ля­не на обез­ще­те­ния за не­ма­те­ри­ал­ни ще­ти по таб­ли­ца има още в Ав­с­т­рия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Гер­ма­ния, Да­ния, Ита­лия, Ру­мъ­ния, Фран­ция, Хо­лан­дия, при то­ва ли­ми­ти­те на ня­кои мес­та са дос­та по-нис­ки от то­ва, ко­е­то се при­съж­да в Бъл­га­рия (поч­ти 120 хил. лв.), та­ка че то­ва съ­що мо­же да бъ­де за­щи­те­но пред де­пу­та­ти­те.

Не бе за­пи­са­но в пър­во­на­чал­ния текст, но мо­же би ще се по­я­ви ка­то ре­дак­ция то­ва, че ли­ми­ти­те ще бъ­дат вре­мен­на мяр­ка до из­ра­бот­ва­не­то на един­на ме­то­ди­ка за при­съж­да­не на не­ма­те­ри­ал­ни ще­ти. Ан­га­жи­мен­тът за то­ва е въз­ло­жен на Га­ран­ци­он­ния фонд на бъл­гар­с­ки­те зас­т­ра­хо­ва­те­ли, кой­то ще тряб­ва да из­гот­ви про­ект до шест ме­се­ца и да го съг­ла­су­ва с Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор, Ми­нис­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­паз­ва­не­то и Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка. Пред­вид фак­та, че ре­гу­ла­ци­я­та

Не­об­хо­ди­ми­те сред­с­т­ва по ста­ри­те слу­чаи ще са сто­ти­ци ми­ли­о­ни ле­во­ве. Те не са за­де­ле­ни в ре­зер­ви­те на ком­па­ни­и­те и един­с­т­ве­ни­ят на­чин да бъ­дат съб­ра­ни е през скок на зас­т­ра­хов­ка­та "Граж­дан­с­ка от­го­вор­ност" от се­гаш­ни­те 330 лв. на 1000 лв.

> В Ко­дек­са за зас­т­ра­хо­ва­не­то се въ­веж­дат ли­ми­ти на пре­тър­пе­ни­те не­и­му­щес­т­ве­ни ще­ти > Оп­ре­де­лят се пет ка­те­го­рии ли­ца, ка­то за съп­ру­зи, де­ца и ро­ди­те­ли та­ва­нът е по 20 хил. лв. на пре­тен­ди­ращ, а за по-да­леч­ни­те род­ни­ни по 15 хил. и 5 хил. лв. > Ли­ми­ти­те вли­зат със зад­на да­та > Те са вре­мен­ни до из­ра­бот­ва­не­то на ме­то­ди­ка за не­и­му­щес­т­ве­ни­те ще­ти, ко­е­то тряб­ва да ста­не за срок от 6 ме­се­ца.

ще об­х­ва­не це­лия със­тав на граж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност, сро­кът е из­к­лю­чи­тел­но ам­би­ци­о­зен, но по-важ­но­то е, че до­ри и да има за­къс­не­ние, та­ка не­ща­та се зад­ви­жат в пра­вил­на­та по­со­ка.

Шанс за дос­ти­га­не на ня­как­во ре­ше­ние след де­бат има, до­кол­ко­то ина­че бла­го­дат­на­та те­ма не бе­ше под­х­ва­на­та ни­то от над­п­ре­вар­ва­щи­те се по по­пу­ли­зъм ко­а­ли­ци­он­ни пар­т­ньо­ри на ГЕРБ, ни­то от опо­зи­ци­я­та. Кри­ти­ки­те от­към ли­де­ра на БСП Кор­не­лия Ни­но­ва бя­ха не по съ­щес­т­во за не­по­сил­на­та це­на за елек­то­ра­та, а за неп­роз­рач­но­то вна­ся­не на про­ек­та. Спо­ред Йор­дан Цо­нев тряб­ва да се про­из­не­сат юрис­ти да­ли мо­же да се при­е­ме текст, кой­то да ка­же, че ще­ти­те по тъл­ку­ва­тел­но­то ре­ше­ние на ВКС се от­на­сят след вли­за­не­то му в си­ла."Има­ме три ва­ри­ан­та за ре­ша­ва­не на проб­ле­ма. Или ог­ра­ни­ча­ва­ме об­х­ва­та на дейс­т­вие на за­ко­на на ли­ца­та, ко­и­то мо­гат да пре­тен­ди­рат за обез­ще­те­ние,

или уве­ли­ча­ва­ме су­ма­та на зас­т­ра­хов­ки­те.

Тре­ти­ят ва­ри­ант е да ос­та­вим па­за­ра да ре­ши кол­ко ще стру­ва граж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност и той ще се на­мес­ти, смя­та­ме ре­ал­но, но то­ва ре­ше­ние е мал­ко ха­зар­т­но с ог­лед на то­ва, че зас­т­ра­хов­ка­та се пра­ви обик­но­ве­но вед­на­га след но­во­го­диш­ни­те праз­ни­ци", ка­за Ис­к­рен Ве­се­ли­нов, зам.пред­се­да­тел на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на “Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти”.

С риск да раз­ва­лим праз­нич­но­то нас­т­ро­е­ние оба­че тряб­ва да ви ка­жем, че вре­ме­на­та на ев­ти­на­та "Граж­дан­с­ка от­го­вор­ност" ве­че са в ми­на­ло­то и до­ри бран­шът да по­лу­чи всич­ко, ко­е­то ис­ка, це­на­та ня­ма да пад­не, а мно­го и ве­ро­ят­но ще над­х­вър­ли се­гаш­ни­те си ни­ва. Ако по­ли­ти­ци­те не ис­кат да драз­нят елек­то­ра­та с но­ви пос­къп­ва­ния, те ще тряб­ва да мис­лят по-дъл­гос­роч­но и все­об­х­ват­но с ви­зия как да на­ма­лят ка­тас­т­ро­фи­те по пъ­ти­ща­та.

То­ва об­х­ва­ща и не­ща, свър­за­ни със зас­т­ра­хо­ва­не­то, ка­то въ­веж­да­не­то на дъл­го­о­чак­ва­на­та сис­те­ма бо­нус-ма­лус, ко­я­то да сти­му­ли­ра шо­фьо­ри­те да са из­ряд­ни.

Но включ­ва и мно­го по-все­об­х­ват­ни мер­ки ка­то по-доб­ра ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, кон­т­рол на из­п­рав­ност­та на ав­то­мо­би­ли­те и из­ко­ре­ня­ва­не на ко­руп­ци­я­та по всич­ки ни­ва - от по­лу­ча­ва­не­то на шо­фьор­с­ки книж­ки до по­чер­п­ка­та вмес­то гло­ба за пре­ви­ше­на ско­рост.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.