//ЗАВИСИМОСТ За­що му е на Пе­ев­с­ки да кон­т­ро­ли­ра и под­с­луш­ва­не­то

P Бю­ро­то за кон­т­рол вър­ху спе­ци­ал­ни­те ра­зуз­на­ва­тел­ни сред­с­т­ва е по­ред­на­та ин­с­ти­ту­ция, ко­я­то от ра­бо­те­ща се прев­ръ­ща във фа­сад­на. P Кон­т­рол­ни­ят па­кет от­но­во оти­ва в Де­лян Пе­ев­с­ки.

Capital - - Политика И Икономика -

КК­ой­то е наб­лю­да­вал съ­би­ти­я­та око­ло Бю­ро­то за кон­т­рол на спе­ци­ал­ни­те ра­зуз­на­ва­тел­ни сред­с­т­ва (НБКСРС) през пос­лед­на­та го­ди­на и по­ло­ви­на, ед­ва ли има съм­не­ние, че пар­ла­мен­тар­ни­те пар­тии – и уп­рав­ля­ва­щи, и опо­зи­ция, с го­тов­ност съ­у­час­т­ват в лик­ви­ди­ра­не­то на та­зи ин­с­ти­ту­ция и прев­ръ­ща­не­то й от ра­бо­тещ ор­ган в бе­зо­бид­на фа­сад­на ин­с­ти­ту­ция.

Ако все пак ня­кой е имал илю­зии за бъ­де­ще­то, то но­ми­на­ци­и­те за но­ви чле­но­ве на Бю­ро­то през след­ва­щия му пет­го­ди­шен ман­дат би след­ва­ло да из­чис­тят те­зи съм­не­ния. В по­не­дел­ник пар­ла­мен­тар­ни­те гру­пи из­диг­на­ха за вто­ри ман­дат от­но­во съ­щи­те хо­ра, ко­и­то ид­ват на ра­бо­та са­мо да си из­пи­ят ка­фе­то и да си про­ве­рят facebook. А че­реш­ка­та на тор­та­та дой­де от ДПС, ко­и­то но­ми­ни­ра­ха за зам.-пред­се­да­тел Ил­ко Же­ляз­ков - ка­дър на ДС, ста­нал из­вес­тен ка­то „лей­те­нан­та” на де­пу­та­та Де­лян Пе­ев­с­ки (виж­те за не­го на стр. 21).

Цел­та не е де­пу­та­тът от ДПС да има дос­тъп до под­с­луш­ва­не­то и сле­де­не­то, за­що­то той ве­че го има, до­кол­ко­то дър­жи кон­т­рол­ния па­кет в про­ку­ра­ту­ра­та и спец­с­луж­би­те. Дъл­гос­роч­на­та цел на Пе­ев­с­ки и хо­ра­та око­ло не­го в пра­во­ох­ра­ни­тел­на­та сис­те­ма е да обез­ли­чи кон­т­ро­ла вър­ху из­пол­з­ва­не­то на СРС. И всич­ко да се вър­ши без­кон­т­рол­но.

На ко­го поп­ре­чи Бю­ро­то Бю­ро­то за кон­т­рол вър­ху СРС бе съз­да­де­но през 2013 г. след мно­го­го­ди­шен на­тиск на пра­во­за­щит­на­та об­щ­ност и ня­кол­ко ре­ше­ния на Съ­да в Ст­рас­бург. Още в пър­ви­те го­ди­ни след то­ва то ос­вет­ли

ня­кол­ко се­ри­оз­ни скан­да­ла за не­за­кон­но под­с­луш­ва­не. Един от тях бе­ше с Ка­сим Дал - ня­ко­гаш­ни­ят вто­ри в ДПС, кой­то на­пус­на пар­ти­я­та на До­ган. Ка­сим Дал осъ­ди МВР за не­за­кон­но под­с­луш­ва­не, раз­ре­ше­но от Вла­ди­ми­ра Яне­ва през

2013 г. след ано­ни­мен сиг­нал, че на среща в Тур­ция е би­ло взе­то ре­ше­ние за по­ку­ше­ние над Лют­ви Мес­тан и Де­лян Пе­ев­с­ки. То­ва бе­ше един от най-яв­ни­те слу­чаи през пос­лед­ни­те го­ди­ни за из­пол­з­ва­не на служ­би­те за сле­де­не на

по­ли­ти­чес­ки про­тив­ни­ци. Ос­ве­тя­ва­не­то му по­ка­за, че бю­ро­то се е пре­вър­на­ло в проб­лем за про­ку­ра­ту­ра­та, спец­с­луж­би­те и хо­ра­та, ко­и­то ги кон­т­ро­ли­рат. Бе­ше за­дейс­т­ван сло­жен сце­на­рий за не­ут­ра­ли­зи­ра­не­то му.

Кон­ф­лик­тът меж­ду ръ­ко­вод­с­т­во­то на НБКСРС и про­ку­ра­ту­ра­та и ДАНС ста­на пуб­ли­чен, ко­га­то през 2015 г. един от чле­но­ве­те на бю­ро­то - Ге­ор­ги Га­тев, по­ис­ка за про­вер­ка пре­пис­ка­та за под­с­луш­ва­не на Цве­тан Ва­си­лев през 2014 г., за­ра­ди яв­но не­съ­от­вет­на на за­ко­на про­дъл­жи­тел­ност. То­зи не­гов ход ста­на при­чи­на през юли м.г. про­ку­ра­ту­ра­та и ДАНС да от­не­мат до­пус­ка до кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция на Га­тев със стран­ния мо­тив, че е оказ­вал съ­дейс­т­вие на об­ви­ня­е­ми ма­гис­т­ра­ти офи­ци­ал­но да по­да­дат за­яв­ле­ния до Бю­ро­то за про­вер­ка да­ли за­кон­но са сле­де­ни. Га­тев бе от­с­т­ра­нен, а дру­ги­те три­ма чле­но­ве, по ду­ми­те на Бой­ко Раш­ков, прос­то спря­ха да хо­дят на ра­бо­та, да пра­вят про­вер­ки и да гла­су­ват ре­ше­ния. Цел­та бе­ше из­пъл­не­на.

Иг­ри за нап­ред­на­ли

Се­га пла­нът е по-раз­ли­чен. От пред­ло­же­ни­те кан­ди­да­ту­ри мно­зин­с­т­во ще имат хо­ра от служ­би­те, ко­и­то ед­ва ли ще вли­зат в кон­ф­ликт с ко­ле­ги­те си. За да не се случ­ват и фа­ло­ве с вра­го­ве­те на Пе­ев­с­ки (ка­то то­зи с Ка­сим Дал или с Цве­тан Ва­си­лев), той ще има ли­чен пред­с­та­ви­тел в Бю­ро­то.

Де­пу­та­ти от ДПС твър­дят, че пред­ло­же­ни­е­то за Ил­ко Же­ляз­ков за зам.-пред­се­да­тел на Бю­ро­то не е об­съж­да­но пред­ва­ри­тел­но на за­се­да­ние на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па. Оче­вид­но ре­ше­ни­е­то е взе­то в те­сен кръг, ма­кар вно­си­те­лят на пред­ло­же­ни­е­то - пред­се­да­те-

лят на ДПС Мус­та­фа Ка­ра­да­йъ, да го е нап­ра­вил от име­то на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па.

Но­ми­на­ци­я­та на Же­ляз­ков пос­та­вя де­пу­та­ти­те от ГЕРБ в дос­та лю­бо­пит­на си­ту­а­ция. Част от тях раз­чи­тат то­ва ка­то “знак” от стра­на на ДПС лич­но към Цве­тан Цве­та­нов. В сре­ди­те на уп­рав­ля­ва­щи­те за Же­ляз­ков се го­во­ри ка­то за чо­ве­ка, кой­то стои в ос­но­ва­та на по­да­де­ния сиг­нал в про­ку­ра­ту­ра­та за под­с­луш­ва­не през 2013 г. от то­га­ваш­ния ли­дер на БСП Сер­гей Ста­ни­шев сре­щу Цве­та­нов в ка­чес­т­во­то му на ми­нис­тър на МВР. Об­ви­не­ни­я­та бя­ха, че над 700 ду­ши - пре­дим­но биз­нес­ме­ни и по­ли­ти­ци, са би­ли под­с­луш­ва­ни не­за­кон­но със СРС по не­го­во на­реж­да­не. По те­зи об­ви­не­ния про­ку­ра­ту­ра­та за­ве­де де­ло за т.нар. кет­чъ­ри сре­щу не­го и още три­ма ду­ши - бив­ши­те ръ­ко­во­ди­те­ли на зве­но­то за под­с­луш­ва­не СДОТО в МВР, но об­ви­не­ни­е­то пад­на в съ­да.

Проб­ле­мът на ГЕРБ оба­че е, че Же­ляз­ков се пол­з­ва и с до­ве­ри­е­то на пре­ми­е­ра Бой­ко Бо­ри­сов. “Ако не бе­ше та­ка, той ня­ма­ше да стои на от­го­вор­ни пос­то­ве в енер­ге­ти­ка­та и при три­те уп­рав­ле­ния на Бо­ри­сов”, каз­ват де­пу­та­ти от ГЕРБ.

За пет­те мес­та в Бю­ро­то са вне­се­ни об­що шест кан­ди­да­ту­ри, ка­то две от тях са от БСП. Спо­ред со­ци­а­лис­ти­те кан­ди­да­ту­ра­та на Бой­ко Раш­ков е из­диг­на­та по-ско­ро ка­то ре­ве­ранс към не­го. От БСП са на­яс­но, че ня­ма как да бъ­дат из­б­ра­ни и два­ма­та им кан­ди­да­ти. А за ГЕРБ ос­та­ва да гла­су­ват за Ил­ко Же­ляз­ков, кой­то е и един­с­т­ве­на­та но­ми­на­ция за зам.-пред­се­да­тел. През сеп­тем­в­ри та­зи го­ди­на той е ос­во­бо­ден от съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на БЕХ и е наз­на­чен в бор­да на про­ек­т­на­та ком­па­ния за из­г­раж­да­не на меж­ду­сис­тем­на­та га­зо­ва връз­ка с Гър­ция - един от про­ек­ти­те, за ко­и­то се въз­ла­гат на­деж­ди да ди­вер­си­фи­ци­рат дос­тав­ки­те на газ и да на­ма­лят за­ви­си­мост­та от Ру­сия... Мо­ти­вът бе­ше, че Же­ляз­ков, кой­то дъл­ги го­ди­ни е ра­бо­тил в Дър­жав­ния ре­зерв, а пре­ди то­ва и в МВР, ня­ма не­об­хо­ди­ми­те ка­чес­т­ва за длъж­ност­та. Спо­ред за­поз­на­ти то­ва е пре­диз­ви­ка­ло скан­дал с ДАНС - Же­ляз­ков ни­ко­га не е кри­ел близ­ки­те си връз­ки с аген­ци­я­та. Твър­ди се, че до­ри е имал про­тек­ци­я­та на служ­ба­та с мо­ти­ва, че през не­го тя сле­ди случ­ва­що­то се в сек­то­ра. През 2014 г. друг слу­же­бен ми­нис­тър – Ва­сил Що­нов, от­но­во увол­ни Же­ляз­ков. Имен­но то­ва е ро­ля­та на Же­ляз­ков – да про­кар­ва ин­те­ре­си­те на Пе­ев­с­ки в енер­ге­ти­ка­та, твър­дят мно­го биз­нес­ме­ни и дър­жав­ни слу­жи­те­ли в енер­гий­ния сек­тор. Мал­ко след вли­за­не­то му в бор­да на ди­рек­то­ри­те на ТЕЦ „Ма­ри­ца-из­ток 2“през 2009 г. дър­жав­но­то дру­жес­т­во за­поч­ва кам­па­ни­я­та за смя­на на зас­т­ра­хо­ва­те­ля си със ЗАД „Вик­то­рия“на Цве­тан Ва­си­лев, кой­то то­га­ва все още е бли­зък бизнес пар­т­ньор с Де­лян Пе­ев­с­ки. Пос­ле след­ват опе­ра­ци­и­те по вмък­ва­не­то на КТБ ка­то пос­ред­ник при по­куп­ка­та на кво­ти за еми­сии на въг­ле­ро­ден дву­о­кис (с об­ща за­гу­ба на дър­жав­но­то дру­жес­т­во от ве­ро­ят­но 30 млн. ев­ро), сделки за дос­тав­ка на ва­ро­вик и т.н. Ка­ри­е­ра­та на Ил­ко Же­ляз­ков за­поч­ва през 1981 г. във Вто­ро глав­но уп­рав­ле­ние на ДС – МВР. По- къс­но пре­ми­на­ва на ра­бо­та в НСС, но през 2001 г. е ос­во­бо­ден от струк­ту­ри­те на служ­ба­та за сигурност за­ра­ди на­ру­ше­ния. То­ва оба­че, из­г­леж­да, не е та­ка. Два не­за­ви­си­ми един от друг из­точ­ни­ка твър­дят, че Ил­ко Же­ляз­ков е бил на скрит щат в НСС, един вид агент под прик­ри­тие точ­но в енер­гий­ния сек­тор. То­ва се пот­вър­ж­да­ва и от офи­ци­ал­на­та би­ог­ра­фия, ко­я­то е при­ло­же­на към кан­ди­да­ти­ра­не­то му за зам.-пред­се­да­тел на Бю­ро­то за под­с­луш­ва­ния от ДПС - там е по­со­че­но, че Же­ляз­ков е бил слу­жи­тел на МВР/НСС от 1981 до 2007 г. И още не­що лю­бо­пит­но се раз­би­ра от де­по­зи­ра­на­та би­ог­ра­фия на Ил­ко Же­ля­ков - от 2007 г. до днес той се во­ди на щат в Дър­жав­на аген­ция "Дър­жа­вен ре­зерв и во­ен­нов­ре­ме­нен за­пас" ка­то ди­рек­тор на Ди­рек­ция "Сигурност и от­б­ра­ни­тел­на и мо­би­ли­за­ци­он­на под­го­тов­ка". То­ва ста­ва, ко­га­то Де­лян Пе­ев­с­ки ста­ва зам.-ми­нис­тър по дър­жав­на­та по­ли­ти­ка при бед­с­т­вия и ава­рии. През 2012 г. Же­ляз­ков е наз­на­чен за член на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на Бъл­гар­с­кия енер­ги­ен хол­динг, ко­е­то за по­ре­ден път пот­вър­ж­да­ва топ­ла­та връз­ка на ГЕРБ с Де­лян Пе­ев­с­ки. Лю­бо­пит­но­то е, че Ил­ко Же­ляз­ков бе­ше ос­во­бо­ден от пос­та в БЕХ през 2013 г. от слу­жеб­ния ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та Асен Ва­си­лев. „Мал­ки­ят“е Де­лян Доб­рев, кой­то е наз­на­чил ка­то ми­нис­тър Ин­ков в дър­жав­но­то дру­жес­т­во, а „го­ле­ми­ят“е Де­лян Пе­ев­с­ки, кой­то ве­че е хвър­лил око на стро­е­жа на га­зоп­ро­во­да „Южен по­ток“. Са­мо ня­кол­ко ме­се­ца по-къс­но Ин­ков ста­ва из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор в сме­се­на­та бъл­га­ро-рус­ка фир­ма, ко­я­то се очак­ва да строи про­ек­та на стой­ност 4 мл­рд. ев­ро. В на­ча­ло­то на 2014 г. пък за стро­и­тел е из­б­ран, за­ед­но с близ­ка­та на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Пу­тин фир­ма „Ст­ройт­ран­с­газ“, кон­сор­ци­ум от бъл­гар­с­ки ком­па­нии на­че­ло с „Вод­с­т­рой 98“, то­га­ва кон­т­ро­ли­ра­на от Пе­ев­с­ки. За то­зи пе­ри­од бив­ши­ят бан­кер на фа­ли­ра­ла­та КТБ Цве­тан Ва­си­лев каз­ва в ед­но ин­тер­вю: "Не е тай­на, че Пе­ев­с­ки ко­ман­д­ва­ше “Южен по­ток” в Бъл­га­рия. Си­гур­но ще го от­ре­че, но не­ка си спом­ним кой бе­ше в БЕХ то­га­ва: не­го­ви­ят чо­век Ил­ко Же­ляз­ков ка­то дейс­т­ващ агент на ДАНС бе­ше член на бор­да на БЕХ”, за­я­вя­ва той за сай­та “Гла­со­ве” през 2015 г. През ля­то на 2013 г. Ил­ко Же­ляз­ков, то­га­ва член на бор­да на ди­рек­то­ри­те на Бъл­гар­с­кия енер­ги­ен хол­динг, кач­ва в слу­жеб­на­та си ко­ла то­ку-що наз­на­че­ния из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на НЕК Вла­ди­мир Ин­ков за ко­ман­ди­ров­ка до АЕЦ „Коз­ло­дуй“. „След то­ва Ин­ков вмес­то на мал­кия Де­лян за­поч­на да док­лад­ва на го­ле­мия Де­лян“, раз­каз­ва из­точ­ник от енер­гий­ни­те сре­ди, обяс­ня­вай­ки ро­ля­та на Же­ляз­ков в енер­гий­ния бизнес на Бъл­га­рия.

Q През 2014 г. фо­тог­раф на Clubz.bg зас­не среща на дейс­т­ва­щия то­га­ва шеф на ДАНС Вла­ди­мир Пи­сан­чев (вдяс­но) с Ил­ко Же­ляз­ков на обяд в рес­то­рант в Со­фия | сним­ка >

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.