Ди­ги­тал­ни­те вар­ва­ри

Ин­фор­ма­ци­он­ни­те вой­ни в ин­тер­нет под­ко­па­ват фун­да­мен­та на сво­бод­но­то граж­дан­с­ко об­щес­т­во

Capital - - Политика И Икономика - ав­тор Мом­чил Ми­лев | momchil.milev@capital.bg

М„Мо­же да не се ин­те­ре­су­ва­те от вой­на­та, но вой­на­та се ин­те­ре­су­ва от вас.“Въп­рос­на­та кри­ла­та фра­за, при­пис­ва­на на вид­ния ре­во­лю­ци­о­нер и бол­ше­виш­ки ли­дер Лев Троц­ки, из­г­леж­да, ва­жи с пъл­на си­ла и за съв­ре­мен­ни­те ин­фор­ма­ци­он­ни кон­ф­лик­ти, ко­и­то ла­ви­но­об­раз­но на­би­рат си­ла в ин­тер­нет прос­т­ран­с­т­во­то и най-ве­че в со­ци­ал­ни­те мре­жи.

По­ве­че­то хо­ра раз­би­рат то­зи проб­лем по труд­ния на­чин. Ка­то нап­ри­мер кон­сул­тан­тът по пуб­лич­ни ко­му­ни­ка­ции Ра­ди­на Рал­че­ва, чий­то фейс­бук про­фил пре­ди око­ло сед­ми­ца бе под­ло­жен на ко­ор­ди­ни­ра­на ата­ка от он­лайн тро­ло­ве за­ра­ди ос­т­ра кри­тич­на пуб­ли­ка­ция по по­вод пос­лед­но­то шо­ки­ра­що убийс­т­во на май­ка и де­те в Со­фия.

Или пък по­е­тът ак­ти­вист Ма­нол Гли­шев, кой­то е един от най-ак­тив­ни­те учас­т­ни­ци в мно­го ан­тип­ра­ви­тел­с­т­ве­ни про­тес­т­ни ак­ции и чий­то фейс­бук стра­ни­ци пе­ри­о­дич­но

Спо­ред док­лад на Freedom House пра­ви­тел­с­т­ва­та на по­не 32 дър­жа­ви из­пол­з­ват ус­лу­ги­те на пла­те­ни ко­мен­та­то­ри, тро­ло­ве, как­то и бо­то­ве, за да ма­ни­пу­ли­рат об­щес­т­ве­ния де­бат

са бло­ки­ра­ни. Или пък енер­гий­ни­ят кон­сул­тант и бивш пос­ла­ник в Мос­к­ва Или­ян Ва­си­лев, из­вес­тен със сил­но кри­тич­на­та си глед­на точ­ка към по­ли­ти­ки­те на Ру­сия в на­шия ре­ги­он, кой­то съ­що пе­ри­о­дич­но би­ва ата­ку­ван в най-го­ля­ма­та со­ци­ал­на мре­жа...

На пръв пог­лед те­зи сб­лъ­съ­ци мо­же да ви из­г­леж­дат ка­то сло­вес­ни бо­рич­ка­ния меж­ду обик­но­ве­ни ин­тер­нет тро­ло­ве и он­лайн ху­ли­га­ни, но обик­но­ве­но са не­що по­ве­че. Зад тях чес­то се кри­ят це­ле­на­со­че­ни кам­па­нии, ко­и­то зло­у­пот­ре­бя­ват с ме­ха­низ­ми­те, на ко­и­то са ба­зи­ра­ни он­лайн тър­сач­ки­те и най-ве­че со­ци­ал­ни­те мре­жи ка­то Facebook и Twitter. Ор­га­ни­за­то­ри­те им се опит­ват да заг­лу­шат кри-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.