Ве­те­ра­ни­те от вой­на­та по "Гра­фа"

P Ло­ша­та ор­га­ни­за­ция на ре­мон­ти­те в цен­тъ­ра на Со­фия уби­ва биз­не­са в ра­йо­на. P Не­до­вол­с­т­во­то на­ка­ра об­щи­на­та да за­поч­не раз­го­во­ри с ос­та­на­ли­те биз­не­си.

Capital - - Политика И Икономика - Де­сис­ла­ва Ле­щар­с­ка | desislava.leshtarska@capital.bg ав­тор

ГГ­ра­до­ве­те се раз­ви­ват и про­ме­нят: стро­ят се но­ви сгра­ди, под­ме­ня се ос­вет­ле­ние, ре­мон­ти­рат се тро­то­а­ри, про­би­ват се ту­не­ли за под­зем­на же­лез­ни­ца. На те­о­рия край­на­та цел на те­зи проекти е да нап­ра­вят сре­да­та по-доб­ра за жи­вот и в име­то на та­зи цел тър­пим не­у­доб­с­т­ва­та, свър­за­ни с из­пъл­не­ни­е­то им. Но за да се рад­ваш на ре­зул­та­та, тряб­ва все пак да оце­ле­еш до не­го. А за биз­не­са по сто­лич­на­та "Граф Иг­на­ти­ев" то­ва е под въп­рос.

Про­дъл­жа­ва­щи­ят сед­ми ме­сец ма­ща­бен ре­монт на "Гра­фа" и съ­сед­ни­те ули­ци и гра­дин­ки, как­то и ха­о­сът, ца­рящ в Сто­лич­на об­щи­на, зас­т­ра­ша­ват се­ри­оз­но мал­ки­те биз­не­си по ня­кол­ко от най-жи­ви­те со­фийс­ки ули­ци.

От зат­ва­ря­не­то на ули­ца­та през май до­се­га те ня­мат ин­фор­ма­ция ни­то за ета­пи­те на ре­мон­та, ни­то за сро­ко­ве­те (ма­кар об­щи­на­та да твър­ди об­рат­но­то). През

май нап­ри­мер Фан­дъ­ко­ва го­во­ре­ше как "Граф Иг­на­ти­ев" ще бъ­де от­во­рен в сре­да­та на ок­том­в­ри и ще сан­к­ци­о­ни­ра из­пъл­ни­те­ля с 240 000 лв. за все­ки ден за­къс­не­ние. По­ло­вин ме­сец по-къс­но ня­ма ни­как­ви из­г­ле­ди ули­ца­та ско­ро да се от­во­ри. Без пре­дуп­реж­де­ние биз­не­си­те се оказ­ват без дос-

"6-и сеп­тем­в­ри" нап­ри­мер са зат­во­ри­ли ня­кол­ко бу­ти­ка за дре­хи, ма­га­зин за елек­т­рон­ни ци­га­ри, бан­ков клон, ши­ваш­ко ате­лие и др.

То­ва се е случ­ва­ло и на дру­ги мес­та в Со­фия за­ра­ди дру­ги ре­мон­ти и стро­е­жи, но тъй ка­то ма­ща­бът на ре­мон­ти­те се­га е ог­ро­мен, а не­хайс­т­во­то на об­щи­на­та - твър­де ви­ди­мо, ча­ша­та на тър­пе­ни­е­то пре­ля. Хо­ра­та за­поч­на­ха да се ор­га­ни­зи­рат: зас­та­на­ха пред ка­ме­ри­те, за да по­тър­сят от­го­вор­ност от кме­та Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва; при­ну­ди­ха ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та да из­ле­зе от ка­би­не­ти­те и да оти­де да го­во­ри с тях; пла­ни­ра­ха кам­па­нии, за да вър­нат по­не мал­ка част от про­го­не­ни­те от ре­мон­та кли­ен­ти; до­ри се за­го­во­ри за ко­лек­ти­вен иск сре­щу об­щи­на­та.

Ко­е­то не те уби­ва...

Най-ак­ти­вен в бит­ка­та с ло­ши­те прак­ти­ки на об­щи­на­та е Ни­ко­лай Йор­да­нов, соб­с­т­ве­ник на ве­ри­га за­ве­де­ния "Мам­ма миа". Не­гов пост във

Facebook ус­пя­ва да прив­ле­че вни­ма­ни­е­то на ня­кол­ко ме­дии.

"Бла­го­да­ре­ние на ре­пор­та­жи­те по­лу­чих обаж­да­не от Сто­лич­на об­щи­на", каз­ва Йор­да­нов.

На среща ид­ват зам.-кме­тът по тран­с­порт Ев­ге­ни Кру­сев, пред­се­да­те­лят на гру­па­та на ГЕРБ в Сто­лич­ния об­щин­с­ки съ­вет Ма­ли­на Ед­ре­ва и Ни­ко­лай Стой­нев, зам.-пред­се­да­тел на СОС. "Аз ка­то по­тър­певш и биз­нес­мен из­ло­жих на­ши­те за­бе­леж­ки, претенции и въз­му­ще­ние. Биз­не­сът в ра­йо­на е уни­що­жен на 80%. Те­зи, ко­и­то сме ос­та­на­ли, ня­ма­ме яс­но­та за сро­ко­ве­те, не зна­ем на как­во ще бъ­дем под­ло­же­ни. Пър­ви­ят ос­но­вен проб­лем е лип­са­та на ко­му­ни­ка­ция, на ин­фор­ма­ция. Вто­ри­ят проб-

лем е лип­са­та на ор­га­ни­за­ция", каз­ва пред­п­ри­е­ма­чът.

В от­го­вор Кру­сев е обяс­нил, че из­пъл­ни­те­лят "Джи Пи груп" не раз­по­ла­га с дос­та­тъч­но "па­вьо­ри". "Ами то­га­ва за­що раз­ко­пах­те 50 хил. квад­ра­та, ка­то ня­ма­те ра­бот­ни­ци и за 50? Пра­ве­те го на пар­че, пред все­ки ма­га­зин, за кол­ко­то има­те хо­ра, и та­ка ще съх­ра­ни­те и биз­не­са", пи­та Йор­да­нов. Той не­до­у­мя­ва и за­що е раз­ко­па­на гра­дин­ка­та на "Св. Сед­мо­чис­ле­ни­ци", ко­я­то ви­ди­мо ня­ма­ше ни­как­ви де­фек­ти и мо­же­ше да из­ча­ка до след­ва­ща­та есен, при по­ло­же­ние че ня­ма дос­та­тъч­но ра­бот­ни­ци.

"Бях при­ят­но из­не­на­дан от от­но­ше­ни­е­то на Ма­ли­на Ед­ре­ва. Тя ка­за: сбър­ка­ли сме

в ко­му­ни­ка­ци­я­та, сбър­ка­ли сме в мно­го дру­ги не­ща, дай­те да ви­дим как­во мо­жем да нап­ра­вим. То­ва е един бизнес под­ход, кой­то ни до­пад­на", каз­ва соб­с­т­ве­ни­кът на "Мам­ма миа". Той е изис­кал две не­ща: яс­но­та за сро­ко­ве­те и ва­ри­ан­ти да се ком­пен­си­рат за­сег­на­ти­те тър­гов­ци. "Не съм про­тив ре­мон­ти­те, а пи­там: ко­га­то ня­кой не си свър­ши ра­бо­та­та и от то­ва стра­да тре­ти чо­век - нор­мал­на­та бизнес прак­ти­ка е той да бъ­де овъз­мез­ден. Ако стро­и­те­лят се за­ба­ви, ще бъ­де гло­бен с 250 000 лв. на ден. Об­щи­на­та ще си при­бе­ре парите, ре­мон­тът ще се про­то­чи още ед­на го­ди­на, всич­ки ние уми­ра­ме. Къ­де е ло­ги­ка­та в то­ва ние да про-

Q Кли­ен­ти­те по "Граф Иг­на­ти­ев" са ряд­кост | сним­ка На­деж­да Чи­пе­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.