Downtown Office Building for Sale/Rent

1110 sq.m. of built-up area Perfect for IT offices and/or medical usages High cabling category Server room & storages 100 sq.m. garden

Capital - - Свят -

Q Аме­ри­ка ис­ка Ки­тай да про­ме­ни ико­но­ми­чес­кия си мо­дел. Ки­тай ня­ма как да се съг­ла­си | 14, Tsar Osvoboditel Blvd., Sofia, Bulgaria | tel.: +359 2 489 87 00 | sales@landmark.bg

каз­ват как, „ако Ки­тай ис­ка да се от­во­ри, мо­же да го нап­ра­ви“. И пос­ла­ни­е­то към Пе­кин е, че ев­ро­пейс­ки­те ли­де­ри мо­же да не ха­рес­ват ме­то­ди­те на Тръмп, но са съг­лас­ни със съ­дър­жа­ни­е­то. И те съ­що ка­то САЩ от го­ди­ни про­тес­ти­рат сре­щу дър­жав­ни­те суб­си­дии за ки­тайс­ки фир­ми, ко­и­то пос­та­вят чуж­дес­т­ран­ни­те им кон­ку­рен­ти в неб­ла­гоп­ри­ят­на по­зи­ция, сре­щу „при­ну­ди­тел­ния тран­с­фер на тех­но­ло­гии“чрез за­дъл­жи­тел­но­то пар­т­ньор­с­т­во с ки­тайс­ки ком­па­нии и из­би­ра­тел­на­та за­щи­та на ин­те­лек­ту­ал­на­та соб­с­т­ве­ност.

И ако в на­ча­ло­то Аме­ри­ка тръг­на са­ма сре­щу всич­ки, се­га има сиг­на­ли, че се опит­ва да из­г­ра­ди обе­ди­нен фронт сре­щу Ки­тай. Ед­на от стъп­ки­те е трис­т­ран­на­та ини­ци­а­ти­ва меж­ду тър­гов­с­ки­те пред­с­та­ви­те­ли на САЩ, ЕС и Япо­ния. Как­то ка­за ев­ро­ко­ми­са­рят по тър­го­ви­я­та Се­си­лия Мал­м­с­т­рьом при пър­ва­та среща в то­зи фор­мат: „Не е тай­на, че смя­та­ме, че Ки­тай е го­ле­ми­ят греш­ник тук.“По­тен­ци­ал­на ко­ор­ди­ни­ра­на ата­ка от САЩ, ЕС и Япо­ния сре­щу ки­тайс­кия мо­дел на „дър­жа­вен ка­пи­та­ли­зъм“, вър­ху кой­то се гра­ди ико­но­ми­чес­ко­то чу­до в пос­лед­ни­те де­се­ти­ле­тия, със сигурност из­нер­вя апа­рат­чи­ци­те в Пе­кин.

Един мо­дел сре­щу всич­ки Ли­ни­я­та на ки­тайс­ки­те ли­де­ри е, че търговската вой­на е неп­ро­во­ки­ран акт на аг­ре­сия, ре­зул­тат от же­ла­ни­е­то на Тръмп да въз­п­ре въз­хо­да на Ки­тай ка­то след­ва­ща­та су­пер­си­ла. Във Ва­шин­г­тон на­ра­ти­вът е, че Ки­тай е за­поч­нал кон­ф­лик­та с дъл­го­го­диш­ни­те си не­чес­т­ни прак­ти­ки ка­то ма­ни­пу­ли­ра­не на ва­лу­та­та си,

из­ди­га­не за за­щит­ни прег­ра­ди око­ло мес­т­на­та ин­дус­т­рия и краж­би на ин­те­лек­ту­ал­на соб­с­т­ве­ност от чуж­дес­т­ран­ни ком­па­нии.

Вер­си­я­та на Ва­шин­г­тон се под­к­ре­пя и от ки­тайс­ки ико­но­мис­ти ди­си­ден­ти ка­то Чжан Ва­нин, про­фе­сор от На­ци­о­нал­но­то учи­ли­ще по раз­ви­тие към Уни­вер­си­те­та в Пе­кин. В своя ско­рош­на реч той твър­ди, че по­ве­де­ни­е­то на Пе­кин е про­во­ки­ра­ло тре­во­га на За­пад и е до­ве­ло до се­гаш­на­та кон­ф­рон­та­ция. „В очи­те на За­па­да т.нар. ки­тайс­ки мо­дел е „дър­жа­вен ка­пи­та­ли­зъм“, кой­то е не­съв­мес­тим с чес­т­на­та тър­го­вия и све­тов­ния мир и не би­ва да бъ­де ос­та­вян да нап­ред­ва три­ум­фал­но и без­п­ре­пят­с­т­ве­но“, каз­ва проф. Ва­нин.

Та­ка проб­ле­мът на Ки­тай с Аме­ри­ка и За­па­да не се из­чер­п­ва с До­налд Тръмп. В САЩ има кон­сен­сус меж­ду ре­пуб­ли­кан­ци и де­мок­ра­ти, че Ки­тай тряб­ва да бъ­де на­ка­ран да иг­рае по пра­ви­ла­та на сво­бод­ния па­зар. До­ри да не са съг­лас­ни, че търговската вой­на е най-доб­ро­то ре­ше­ние, мно­зи­на в Ев­ро­па съ­що смя­тат, че Пе­кин не мо­же да про­дъл­жа­ва, как­то до­се­га. „Не тряб­ва да се прес­т­ру­ва­ме, че то­ва с тър­го­ви­я­та е са­мо за­ра­ди Тръмп. То ще про­дъл­жи дъл­го след ка­то Тръмп ве­че го ня­ма“, по­соч­ва Май­къл Пе­тис от Учи­ли­ще­то по ме­ни­дж­мънт към Уни­вер­си­те­та в Пе­кин пред в. Washington Post.

Въп­ро­сът е, че то­ва, за ко­е­то нас­то­я­ва Аме­ри­ка, на прак­ти­ка изис­к­ва про­мя­на на струк­ту­ра­та на ки­тайс­ка­та икономика. Ня­ма как пра­ви­тел­с­т­во­то в Пе­кин да при­е­ме по­доб­но не­що. И не­ща­та са стиг­на­ли до­там, че как­то за Тръмп, та­ка и за Си би би­ло труд­но по­ли­ти­чес­ки да от­с­тъ­пят крач­ка на­зад. Още по­ве­че че не ста­ва въп-

рос са­мо за тър­гов­с­ко, а и за стра­те­ги­чес­ко съ­пер­ни­чес­т­во. „Рис­кът Ки­тай и САЩ да се плъз­нат към но­ва сту­де­на вой­на се уве­ли­ча­ва. То­ва ще бъ­де кош­мар за Ки­тай, за САЩ и за све­та“, кон­с­та­ти­ра пред в. Financial Times Ту Син­цю­ан, про­фе­сор от Уни­вер­си­те­та по меж­ду­на­род­на икономика и бизнес в Пе­кин. Но за­се­га не е яс­но как­во мо­же да ги спре. Из­точ­ник U.S. Trade Representative, Peterson Institute for International Economics

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.