//КРИПТО След­ва­що­то по­ко­ле­ние блок­чейн

P Плат­фор­ма­та с бъл­гар­с­ко учас­тие Aeternity раз­ра­бот­ва блок­чейн ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, ко­я­то да над­г­ра­ди bitcoin и ethereum. P Ком­па­ни­я­та е съб­ра­ла 35 млн. до­ла­ра, ко­и­то из­пол­з­ва и за ин­вес­ти­ции в по-мал­ки проекти чрез Aeternity Ventures.

Capital - - Компании - ав­тор Йо­ан Зап­ря­нов | yoan.zapryanov@capital.bg

ПП­ом­ни­те ли ог­ром­ния бум на крип­то­ва­лу­ти­те през 2017 г.? В рам­ки­те на ня­кол­ко ме­се­ца це­ли­ят свят (да, до­ри и ко­ле­га­та, кой­то не мо­же си ре­зер­ви­ра сам он­лайн би­лет за са­мо­лет) за­го­во­ри за “блок­чейн”, “крип­то­ва­лу­та”, “bitcoin” и “ethereum”.

Раз­би­ра се, все още сме да­леч от раз­би­ра­не как ра­бо­тят те­зи не­ща и за как­во ще се пол­з­ват, а ог­ром­на част от бу­ма се дъл­же­ше на веч­на­та вя­ра в бър­зо­то за­бо­га­тя­ва­не. По-мал­ко от ед­на го­ди­на след ка­то bitcoin и ethereum, две­те най-по­пу­ляр­ни крип­то­ва­лу­ти в све­та, дос­тиг­на­ха вър­хо­во­то си ни­во на це­на, те са за­гу­би­ли съ­от­вет­но 70% и 84% от стой­ност­та си. Още по вре­ме на пи­ко­ви­те им дни оба­че не

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.