LEADERSHIP //ТЕНДЕНЦИИ LEADERSHIP FORUM: MANAGEMENT

Capital - - Предприемач -

ББ­ъ­де­щи­те ли­де­ри са из­п­ра­ве­ни пред труд­на за­да­ча. Све­тът се про­ме­ня, ра­бо­та­та съ­що, а сре­да­та, в ко­я­то жи­ве­ем, е на пра­га на чет­вър­та­та ин­дус­т­ри­ал­на ре­во­лю­ция. Из­кус­т­ве­ни­ят ин­те­лект и ро­бо­ти­ка­та за­поч­ват да нав­ли­зат и тран­с­фор­ми­рат ве­че поч­ти вся­ка ин­дус­т­рия. За да вля­зат в ри­тъ­ма на то­зи нов, за­бър­з­ващ се ди­ги­та­лен свят, ли­де­ри­те тряб­ва да бъ­дат гъв­ка­ви на фо­на на за­да­ва­щи­те се сму­ще­ния, рез­ки об­ра­ти и под­рив­ни тех­но­ло­гии. Ня­кои от най-тър­се­ни­те днес про­фе­сии и спе­ци­а­лис­ти до­ри не съ­щес­т­ву­ва­ха са­мо пре­ди 10 го­ди­ни. Нак­рат­ко, жи­ве­ем в т.нар. VUCA свят. За те­зи от вас, ко­и­то чу­ват за пръв път

то­зи ак­ро­ним, VUCA оз­на­ча­ва нес­та­би­лен (volatile), не­си­гу­рен (uncertain), сло­жен (complex) и не­я­сен (ambiguous). Зву­чи ли ви поз­на­то?

Пог­леж­дай­ки нап­ред и с уго­вор­ка­та, че при та­ка опи­са­ни­те ус­ло­вия ни­кой не при­те­жа­ва крис­тал­на топ­ка, как­во е не­об­хо­ди­мо да пра­вят и да имат пред­вид ли­де­ри­те, ко­и­то не прос­то ис­кат да оце­ле­ят, но и да ус­пе­ят в то­зи VUCA свят? Ето ня­кол­ко от­го­во­ра, ко­и­то съб­рах­ме от учас­т­ни­ци­те в го­диш­на­та кон­фе­рен­ция HR and Leadership Forum: Management 4.0 на “Ка­пи­тал” и “Ка­ри­е­ри”.

Бър­зи, сме­ли, гъв­ка­ви Нас­то­я­щи­те ор­га­ни­за­ци­он­ни мо­де­ли се ос­но­ва­ват до го­ля­ма сте­пен на идеи, въз­ник­на­ли в на­ча­ло­то на ин­дус­т­ри­ал­на­та

ера. Та­ка как­то те­зи мо­де­ли са се по­я­ви­ли в от­го­вор на то­га­ваш­ни­те нуж­ди, все пос­лож­на­та и ди­на­мич­на бизнес сре­да днес изис­к­ва не са­мо по­гъв­ка­ви и плос­ки фор­ми на ор­га­ни­за­ция, но и но­ви ме­то­ди за уп­рав­ле­ние и кон­т­рол на опе­ра­ци­и­те и про­це­си­те. Ста­ва­ме сви­де­те­ли на все по­ве­че но­во­по­я­ви­ли се ком­па­нии, ко­и­то се раз­рас­т­ват ек­с­по­нен­ци­ал­но, т.е. из­к­лю­чи­тел­но бър­зо, в рам­ки­те са­мо на ня­кол­ко го­ди­ни.

Го­ля­ма част от то­зи нов тип ком­па­нии не при­те­жа­ват ни­как­во ма­те­ри­ал­но иму­щес­т­во, ни­то про­из­веж­дат ня­как­ва осе­за­е­ма сто­ка.

Tesla нап­ри­мер е ком­пю­тър с ко­ле­ла, кой­то над­г­раж­да ка­па­ци­те­та си на из­пъл­не­ние пос­ред­с­т­вом ак­ту­а­ли­за­ция на соф­ту­е­ра. Uber не при­те- жа­ва ни­то един ав­то­мо­бил, а Facebook е най-го­ля­ма­та ме­дий­на плат­фор­ма, ко­я­то не про­из­веж­да ни­как­во соб­с­т­ве­но съ­дър­жа­ние, а чис­то и прос­то ку­ри­ра чуж­до пос­ред­с­т­вом про­ме­нящ се ал­го­ри­тъм. “Нав­ли­за­ме в но­вия свят на ек­с­по­нен­ци­ал­ни­те ор­га­ни­за­ции, къ­де­то ни­то въз­раст­та, ни­то го­ле­ми­на­та, ни­то ре­пу­та­ци­я­та, ни­то до­ри про­даж­би­те на те­зи ак­тьо­ри га­ран­ти­рат, че те ще съ­щес­т­ву­ват ут­ре”, каз­ва Ди­е­го Со­роа, кон­сул­тант, обу­чи­тел и пос­ла­ник на Singularity University.

Доб­ра­та но­ви­на е, че при те­зи ус­ло­вия мно­го бър­зо па­дат ба­ри­е­ри­те за нав­ли­за­не в оп­ре­де­ле­ни ин­дус­т­рии и все­ки с доб­ра идея и план как да я осъ­щес­т­ви мо­же да из­г­ра­ди соб­с­т­ве­на ком­па­ния, коя- > 66

гра­фи­я­та на па­за­ра на тру­да, съз­да­ват един все по-раз­но­об­ра­зен чо­веш­ки ре­сурс. То­зи нов вид слу­жи­те­ли са с раз­лич­ни уме­ния, кул­ту­рен и ре­ли­ги­о­зен про­из­ход, въз­раст, сек­су­ал­на ори­ен­та­ция и по­ло­ва иден­тич­ност, как­то и фи­зи­чес­ки ха­рак­те­рис­ти­ки. Кой ще ус­пее?

Ли­де­ри­те, ко­и­то уме­ят да об­щу­ват с хо­ра­та в еки­пи­те си не са­мо на мул­ти­кул­тур­но, но и на меж­ду­фун­к­ци­о­нал­но ни­во.

“Тряб­ва да из­г­раж­да­ме та­ка­ва ра­бот­на сре­да, в ко­я­то все­ки да бъ­де тре­ти­ран спра­вед­ли­во и с ува­же­ние, да има ра­вен дос­тъп до въз­мож­нос­ти и ре­сур­си, как­то и да доп­ри­на­ся ед­нак­во за ус­пе­ха на ор­га­ни­за­ци­я­та”, твър­ди Але­сан­д­ра Со­ла­ци, ди­рек­тор “Прив­ли­ча­не на та­лан­ти” в Accenture за Ита­лия, Гър­ция, Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па.

Цел и за­бав­ле­ние в епо­ха­та на AI

Ра­бо­та­та за те­зи но­ви слу­жи­те­ли ве­че не е прос­то ра­бо­та, а мно­го по­ве­че – ка­у­за, цел, за­бав­ле­ние. Про­фе­си­о­на­лис­ти­те на бъ­де­ще­то ще ис­кат не са­мо по­ве­че ав­то­но­мия, гъв­ка­вост и ба­ланс меж­ду сво­бод­но вре­ме и ра­бо­та, но и ще из­би­рат ра­бо­то­да­те­ли­те си спо­ред си­ла­та и со­ци­ал­но­то пос­ла­ние на мар­ка­та им, об­щес­т­ве­но зна­чи­ми­те ка­у­зи, с ко­и­то про­дук­ти­те

и/или ус­лу­ги­те им се асо­ци­и­рат, и еко­ло­гич­ния от­пе­ча­тък, кой­то ос­та­вят.

Ефек­тив­ност­та, про­дук­тив­ност­та, ра­бот­ни­те под­хо­ди, ори­ен­ти­ра­ни вър­ху ре­зул­та­ти­те, ще бъ­дат клю­чо­ви за ор­га­ни­за­ци­и­те и спе­ци­а­лис­ти­те на бъ­де­ще­то. Заб­ра­ве­те ра­бо­та­та от “9 до 5”, в един и същ офис, бю­ро или до­ри ге­ог­раф­с­ко мяс­то. По­ве­че­то дей­нос­ти, ко­и­то днес на­ри­ча­ме опе­ра­тив­на дей­ност, ще бъ­дат ав­то­ма­ти­зи­ра­ни, т.е. де­ле­ги­ра­ни на ра­бо­ти и ком­пют­ри. То­ва оз­на­ча­ва, че скуч­ни­те и до­сад­ни за­дъл­же­ния в ежед­не­ви­е­то ни ще от­пад­нат, а фо­ку­сът ще е вър­ху кре­а­тив­ност­та, ино­ва­тив­ност­та и съз­да­ва­не­то на до­ба­ве­на стой­ност. Ще из­чез­нат ли ня­кои про­фе­сии? Да, не­ми­ну­е­мо, но то­ва не е не­що но­во, а се е случ­ва­ло в на­ча­ло­то на вся­ка от пре­диш­ни­те ин­дус­т­ри­ал­ни ре­во­лю­ции, от­бе­ляз­ва Дей­вид Мен­д­ле­вич, съ­ос­но­ва­тел и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ком­па­ни­я­та за AI ба­зи­ра­ни ме­ни­джър­с­ки обу­че­ния butterfly.ai.

От дру­га стра­на, имен­но AI ще по­мог­не на ли­де­ри­те на бъ­де­ще­то да по­лу­ча­ват обек­ти­вен про­фил на сил­ни­те и сла­би­те си стра­ни и съ­от­вет­но да при­до­би­ват бър­зо кон­к­рет­ни уме­ния, от ко­и­то се нуж­да­ят, за да се спра­вят с да­ден ка­зус или въз­ник­нал проб­лем или за да взе­мат стра­те­ги­чес­ко ре­ше­ние. Та­ка и фо­ку­сът ще се из­мес­т­ва все по­ве­че от ме­ни­дж­мънт (опе­ра­тив­но уп­рав­ле­ние на хо­ра) към ли­дер­с­т­во (ко­му­ни­ка­ция, вли­я­ние чрез вдъх­но­вя­ва­не и мо­ти­ви­ра­не, раз­ви­тие на хо­ра). “Ком­па­ни­и­те ще имат все по-го­ля­ма нуж­да от хо­ра, ко­и­то мо­гат да во­дят, вдъх­но­вя­ват, за­дър­жат и раз­ви­ват дру­ги хо­ра, т.е. от съ­щин­с­ки ли­де­ри”, твър­ди още Мен­д­ле­вич. > 68

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.