Брен­до и До­ган - го­ле­ми­те ин­вес­ти­то­ри на 2018 г.

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #47 -

ЗЗ­ву­чи аб­сур­д­но и обид­но, но е факт - ед­ни от най-го­ле­ми­те ин­вес­ти­то­ри в Бъл­га­рия та­зи го­ди­на са Ах­мед До­ган (ТЕЦ Вар­на), Гин­ка Вър­ба­ко­ва (ако й раз­ре­шат сдел­ка­та за ЧЕЗ) и осъ­де­ни­ят за тра­фик на ко­ка­ин и пра­не на па­ри Еве­лин Ба­нев-Брен­до (хо­тел “Ри­ла”). (Виж­те пъ­лен спи­сък на го­ле­ми­те сдел­ки за 2018 на стр. 42.)

То­ва е го­ди­на­та, в ко­я­то биз­не­сът от дру­ги стра­ни в Из­точ­на Ев­ро­па мо­же да се пох­ва­ли с ня­кол­ко ис­то­ри­чес­ки пос­ти­же­ния:

- В Ру­мъ­ния се по­я­ви пър­ви­ят unicorn (ед­но­рог)

- ком­па­ния с па­зар­на оцен­ка над 1 ми­ли­ард до­ла­ра.

Соф­ту­ер­на­та ком­па­ния UiPath е ос­но­ва­на през 2005 г., а ка­пи­та­ли­за­ци­я­та й през но­ем­в­ри та­зи го­ди­на дос­тиг­на три ми­ли­ар­да до­ла­ра. Пред­по­ла­га се, че над 30 слу­жи­те­ли на ком­па­ни­я­та та­зи го­ди­на са ста­на­ли ми­ли­о­не­ри в до­ла­ро­во из­ра­же­ние, за­що­то соф­ту­ер­ни­те ин­же­не­ри и тър­гов­ци­те в нея по­лу­ча­ват ос­вен зап­ла­та и ак­ции.

- Чеш­ка­та ком­па­ния за ки­бер си­гур­ност Avast Software за­поч­на да се тър­гу­ва на лон­дон­с­ка­та бор­са (LSE) през ап­рил и бе­ше оце­не­на на мал­ко над 4 мл­рд. до­ла­ра. То­ва е най-го­ля­мо­то тех­но­ло­гич­но IPO на LSE до мо­мен­та. Не най-го­ля­мо­то от Из­точ­на Ев­ро­па - най-го­ля­мо­то въ­об­ще.

За ми­на­ла­та го­ди­на в Из­точ­на Ев­ро­па раз­лич­ни фон­до­ве за дя­ло­во ин­вес­ти­ра­не са вло­жи­ли над 3.5 мл­рд. ев­ро. От тях в Бъл­га­рия са дош­ли 19 млн. ев­ро,

и то го­ля­ма част от тях ве­ро­ят­но са по ли­ния на

ев­ро­фон­до­ве­те.

При­чи­на­та и за две­те - за мал­ко­то чуж­ди ин­вес­ти­ции и за лип­са­та на го­ле­ми бъл­гар­с­ки ком­па­нии, мо­же да раз­бе­ре­те, ако се вър­не­те към пър­во­то из­ре­че­ние на то­зи текст. Там, къ­де­то До­ган и Брен­до са сред най-го­ле­ми­те ин­вес­ти­то­ри, труд­но мо­же да се съз­да­де и от­г­ле­да unicorn.

Дър­жа­ва­та, ко­я­то мо­же да до­пус­не та­ки­ва “ин­вес­ти­то­ри”, е нас­т­ро­е­на на съв­сем раз­лич­на въл­на.

В нея не се съз­да­ва, а точ­но об­рат­но­то - уни­що-

жа­ва се стой­ност. Уни­що­же­ни­е­то се из­мер­ва не са­мо със су­ми­те на от­к­рад­на­то­то през ко­руп­ция и ди­рек­т­но прис­во­я­ва­не на пуб­лич­ни ак­ти­ви, но и с про­пус­на­ти пол­зи. Три­ми­ли­ар­д­на­та ру­мън­с­ка ком­па­ния и че­ти­ри­ми­ли­ар­д­на­та чеш­ка са са­мо два от при­ме­ри­те как­во мо­же­ше да е в Бъл­га­рия, ако тя има­ше по­ве­че смис­ле­ни и чес­т­ни по­ли­ти­ци. Мо­же­ше да има на­пъл­но ле­гал­ни ми­ли­ар­де­ри - хо­ра, съз­да­ли с ум и уси­лия ог­ром­ни ком­па­нии. Мо­же­ше да има ду­зи­ни прог­ра­мис­ти ми­ли­о­не­ри, ста­на­ли та­ки­ва са­мо с ко­ди­ра­не.

Не че в Ру­мъ­ния и Че­хия ня­ма ко­руп­ция, но тя оче­вид­но не за­ду­ша­ва до та­ка­ва сте­пен всич­ко ос­та­на­ло. Не че там ня­ма оли­гар­си, но те оче­вид­но се дви­жат по пра­ви­ла, ко­и­то поз­во­ля­ват и съз­да­ва­не­то на стой­ност, не са­мо уни­що­жа­ва­не­то й.

Раз­би­ра се, в спи­съ­ка на най-го­ле­ми­те сдел­ки в Бъл­га­рия та­зи го­ди­на не са са­мо Брен­до, Гин­ка и До­ган. Но сред дру­ги­те от­но­во има при­ме­ри, ко­и­то по­каз­ват за­що чуж­дес­т­ран­ни­те ин­вес­ти­то­ри из­бяг­ват Бъл­га­рия.

Кан­ди­да­тът-ку­пу­ва­чът на ЧЕЗ Гин­ка Вър­ба­ко­ва и не­ус­пеш­на­та (за­се­га) сдел­ка за “Но­ва те­ле­ви­зия” кре­щят на ком­па­ни­и­те от чуж­би­на, че ак­ти­ви­те им тук не са осо­бе­но лик­вид­ни и за­ви­сят от бла­го­во­ле­ни­е­то на по­ли­ти­ци­те. CEZ се опит­ват ве­че вто­ра го­ди­на да си тръг­нат от Бъл­га­рия и не мо­гат. MTG - швед­с­ка­та ком­па­ния, ко­я­то при­те­жа­ва Nova, из­ле­зе въ­об­ще от те­ле­ви­зи­он­ния биз­нес и ту­каш­ни­ят ка­нал е пос­лед­ни­ят, кой­то им е ос­та­нал. То­ва, че власт­та не ха­ре­са че­ха Петр Кел­нер и бло­ки­ра сдел­ка­та, стру­ва на MTG съв­сем из­ме­ри­ма су­ма па­ри. Ина­че ка­за­но - чуж­ди­те ком­па­нии не са­мо ня­мат осо­бе­ни сти­му­ли да вло­жат па­ри­те си в Бъл­га­рия, но и ня­мат ни­как­ви га­ран­ции, че ще мо­гат да си ги по­лу­чат об­рат­но, ко­га­то пре­це­нят.

И та­ка ле­ка-по­ле­ка се стиг­на до се­гаш­на­та си­ту­а­ция. Че­хия и Ру­мъ­ния мо­гат да се поз­д­ра­вят с пър­ви­те си ми­ли­ар­д­ни тех­но­ло­гич­ни ком­па­нии. В Бъл­га­рия да по­чер­пят Брен­до и До­ган.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.