СДЕЛ­КИ & ПРОЕКТИ

Capital - - СЕДМИЦАТА -

P Ка­над­с­ка­та Velocity Minerals ще при­до­бие 70% от зла­то­до­бив­ния про­ект „Ро­зи­но“. Ком­па­ни­я­та е уве­до­ми­ла мес­т­ния си съд­руж­ник „Го­руб­со - Кър­джа­ли“за же­ла­ни­е­то си да уп­раж­ни до­го­во­ре­на­та оп­ция, ка­то е пре­да­ла пъл­на­та пред­ва­ри­тел­на ико­но­ми­чес­ка оцен­ка на про­ек­та. Об­щи­те па­ра­мет­ри по­каз­ват, че раз­ра­бот­ва­не­то на про­ек­та ще до­не­се око­ло 100 млн. до­ла­ра пе­чал­ба. P Об­щи­на Тут­ра­кан тър­си стро­и­тел на го­лям во­ден про­ект за 25.2 млн. лв. За 15-те хи­ля­ди жи­те­ли на об­щи­на­та по­ръч­ка­та пред­виж­да про­ек­ти­ра­не и стро­и­тел­с­т­во на град­с­ка пре­чис­т­ва­тел­на стан­ция за от­пад­ни во­ди и до­из­г­раж­да­не и ре­кон­с­т­рук­ция на ВиК мре­жа. По­ръч­ка­та е част от про­ект по опе­ра­тив­на прог­ра­ма „Окол­на сре­да“, ка­то по­мощ­та от ЕС се рав­ня­ва на 19.2 млн. лв. от су­ма­та. P „Ме­ка­лит Бъл­га­рия“за­поч­ва но­во про­из­вод­с­т­во на мат­ра­ци в пар­т­ньор­с­т­во с ки­тайс­ка­та VEM. Ин­вес­ти­ци­я­та ще е око­ло 3.5-4 млн. ев­ро. Гер­ман­с­ки­ят соб­с­т­ве­ник Mecalit ве­че е ре­гис­т­ри­рал но­во сме­се­но дру­жес­т­во в стра­на­та - „ВЕМ Юръп“, а про­из­вод­с­т­во­то ще е раз­по­ло­же­но в из­г­раж­да­що­то се в мо­мен­та раз­ши­ре­ние на за­во­да на „Ме­ка­лит“край Плов­див. Ма­жо­ри­та­рен соб­с­т­ве­ник на „ВЕМ Юръп“с 65% е ре­гис­т­ри­ра­на­та в Хон­конг Virtual Electronics Manufacturing (VEM). P Ин­ку­ба­то­рът Campus X обя­ви, че раз­ши­ря­ва ка­па­ци­те­та си до 1300 ра­бот­ни мес­та. Но­ви­на­та ид­ва, след ка­то през ап­рил за­поч­на из­г­раж­да­не­то на про­ек­та в кв. „Мла­дост“в сто­ли­ца­та. Той пред­виж­да до сре­да­та на 2019 г. ин­ку­ба­то­рът да се със­тои от че­ти­ри сгра­ди. Campus X е на три­ма от съ­ос­но­ва­те­ли­те на „Те­ле­рик“и „Те­ле­рик ака­де­мия“- Бой­ко Яръ­мов, Ва­сил Тер­зи­ев и Све­то­зар Ге­ор­ги­ев.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.