Нас­ко Ми­хов

Capital - - СЕД­МИ­ЦА­ТА -

P Ръ­ко­во­де­ни­ят от Джес­пър Бро­дин швед­с­ки про­из­во­ди­тел на ме­бе­ли IKEA пла­ни­ра да сък­ра­ти 7500 ду­ши от пер­со­на­ла си по све­та през след­ва­щи­те две го­ди­ни, но ще съз­да­де 11.5 хил. но­ви ра­бот­ни мес­та. Ре­ше­ни­е­то е в ре­зул­тат на пла­но­ве за про­мя­на на биз­не­са, ко­и­то включ­ват по-го­ля­мо он­лайн при­със­т­вие в съ­от­вет­с­т­вие с про­ме­ня­щи­те се пот­ре­би­тел­с­ки на­ви­ци.

В ин­тер­вю пред сто­лич­на ме­диа в сря­да глав­ни­ят про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров за­я­ви с нот­ки на три­умф: спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­ят съд и про­ку­ра­ту­ра ус­пя­ха! Ма­кар да „бя­ха трън в очи­те на по­ли­ти­ци и вис­ши ма­гис­т­ра­ти“! В слу­чая ус­пе­хът, за кой­то го­во­ри Ца­ца­ров, се със­тои в то­ва, че наб­лю­да­те­ли­те на съ­деб­ни­те про­це­си у нас ще ча­кат де­ло­то да стиг­не да ВКС, за да сле­дят пра­во­раз­да­ва­не, а не линч. Спе­ци­а­ли­зи­ра­но­то пра­во­съ­дие бе съз­да­де­но от уп­рав­ля­ва­щи­те, за да ре­ша­ва де­ла­та по тях­на уго­да, изо­ли­ра­но от дру­ги­те, със спе­ци­ал­но под­б­ра­ни съ­дии и про­ку­ро­ри, ко­и­то се дър­жат ка­то съ­у­час­т­ни­ци в об­ща ка­у­за. Спец­съ­дът и спец­п­ро­ку­ра­ту­ра­та, с ко­и­то Ца­ца­ров се гор­дее, на­ис­ти­на се спе­ци­а­ли­зи­ра­ха - за­се­га в из­би­ра­те­лен тор­моз.

Уте­ши­тел­но­то е, че спо­ред съ­дии по­не за­се­га об­щи­те на­ка­за­тел­ни съ­ди­ли­ща са иму­ни­зи­ра­ни сре­щу не­го.

Без ни­как­во обяс­не­ние и кон­к­рет­ни мо­ти­ви дър­жа­ва­та сло­жи на­че­ло на АЕЦ “Коз­ло­дуй” чо­век със съм­ни­тел­на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция - Нас­ко Ми­хов. Той ста­на из­вес­тен в пуб­лич­но­то прос­т­ран­с­т­во с крат­ко­то си пре­би­ва­ва­не на­че­ло на „Топ­ло­фи­ка­ция Со­фия“в на­ча­ло­то на 2007 г., точ­но след ма­ха­не­то на Ва­лен­тин Ди­мит­ров-Топ­ло­то.

От­то­га­ва оба­че сле­ди­те му се гу­бят, а в енер­гий­ния бранш, из­г­леж­да, ни­кой не го е сре­щал.

Пре­ди 2001 г. Ми­хов е ра­бо­тил в АЕЦ-а, но ни­ко­га не е за­е­мал висш ръ­ко­во­ден пост. Бил е ди­рек­тор на от­дел, а слу­жи­те­ли в цен­т­ра­ла­та си спом­нят, че ня­кол­ко пъ­ти на­пус­кал и след то­ва се е връ­щал на раз­лич­ни длъж­нос­ти. В офи­ци­ал­но­то съ­об­ще­ние за наз­на­че­ни­е­то му се каз­ва, че е ра­бо­тил и в дър­жав­но­то пред­п­ри­я­тие “Ра­ди­о­ак­тив­ни от­па­дъ­ци”, но ня­ма ин­фор­ма­ция как­ва точ­но длъж­ност е за­е­мал там. За­то­ва пък се­га ще уп­рав­ля­ва яд­ре­на цен­т­ра­ла, ко­я­то към 30 сеп­тем­в­ри та­зи го­ди­на е на пе­чал­ба 170 млн. ле­ва. Въп­ро­сът е на ко­го ще се от­п­ла­ти

Ми­хов за наз­на­че­ни­е­то му.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.