Га­зо­ви пре­го­во­ри Без уни­же­ния за „Тур­с­ки поток“

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

ТТ­а­зи сед­ми­ца рус­ки­ят пре­зи­дент Вла­ди­мир

Пу­тин и тур­с­ки­ят му ко­ле­га Ре­джеп Ер­до­ган от­к­ри­ха мор­с­ка­та част от „Тур­с­ки поток“, а за­ед­но с не­го и по-нап­рег­на­та­та част от със­те­за­ни­е­то на­къ­де ще про­дъл­жи след то­ва га­зоп­ро­во­дът.

Бъл­гар­с­ки­ят пре­ми­ер Бо­ри­сов на ня­кол­ко пъ­ти та­зи сед­ми­ца обяс­ни, че тряб­ва ед­ва ли не на­ци­о­нал­но обе­ди­не­ние и уси­ле­на ра­бо­та, за да спе­че­лим „Тур­с­ки поток“да тръг­не към Бъл­га­рия. „Газ­та дой­де до на­ша­та гра­ни­ца. Да­ли ще за­вие към нас, или Гър­ция и Ита­лия, се­га има­ме нуж­да от под­к­ре­па“, ка­за той в опит да обяс­ни, че се­га не е вре­ме за про­тес­ти и кла­те­не на пра­ви­тел­с­т­во­то.

Ис­ти­на­та е, че ня­ма­ме кой знае кол­ко го­ля­ма нуж­да от под­к­ре­па, още по-мал­ко от на­ци­о­нал­но обе­ди­не­ние, а от не­що, ко­е­то мо­же да е по-труд­но да се на­ме­ри - дос­тойн­с­т­во, са­мо­чув­с­т­вие и уме­ния да се во­дят тър­гов­с­ки пре­го­во­ри.

За Ру­сия е мно­го по-из­год­но тръ­ба­та да про­дъл­жи през Бъл­га­рия. Ако га­зоп­ро­во­дът тръг­не към Ита­лия през Гър­ция, то­ва ще оз­на­ча­ва от­но­во да се строи мор­с­ки учас­тък, а и са­ма­та край­на точ­ка има дос­та­тъч­но ал­тер­на­тив­ни из­точ­ни­ци на газ. Кли­ен­ти­те, до ко­и­то

„Газ­п­ром“ис­ка да стиг­не, са по су­хо­път­но­то тра­се през Бъл­га­рия. Кос­ве­но до­ка­за­тел­с­т­во за то­ва са и ог­ром­ни­те уси­лия, ко­и­то Мос­к­ва по­ло­жи за про­ек­та „Южен поток“.

До мо­мен­та из­г­леж­да, че Бъл­га­рия пра­ви съ­ща­та греш­ка ка­то при всич­ки до­се­гаш­ни пре­го­во­ри и сдел­ки с Ру­сия - да се дър­жи та­ка, все ед­но Пу­тин ни пра­ви ог­ром­на ус­лу­га. Да се мо­ли на Кре­мъл да бъ­де удос­то­е­на с чест­та тръ­би­те да ми­на­ват от­тук. То­ва е не са­мо уни­зи­тел­но, но и не­е­фек­тив­но.

Ако бъл­гар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во осъз­нае, че рус­ки­ят ин­те­рес е га­зоп­ро­во­дът да ми­на­ва от­тук, ре­ша­ва­не­то на то­зи въп­рос ми­на­ва през обик­но­ве­ни тър­гов­с­ки пре­го­во­ри с дос­та­тъч­на проз­рач­ност, за да не се пов­та­рят ста­ри греш­ки. Нап­ри­мер Бъл­га­рия тряб­ва да тър­си дос­та­тъч­но ви­со­ки тран­зит­ни так­си, за да не се пре­вър­не „Бул­гар­т­ран­с­газ“от най-пе­че­лив­шо­то дър­жав­но енер­гий­но дру­жес­т­во в по­ред­на­та чер­на дуп­ка.

Дру­ги­ят филм ве­че са го да­ва­ли и той не свър­ши доб­ре.

При­чи­на­та бе­ше, че „Южен поток“за­поч­на да се пра­ви ка­то ге­ос­т­ра­те­ги­чес­ки про­ект и тъй ка­то бе­ше ва­жен за Ру­сия, мно­го мес­т­ни „ин­те­ре­си“ре­ши­ха да се въз­пол­з­ват. Но нак­рая ко­руп­ци­я­та се ви­дя пре­ка­ле­на до­ри и в Кре­мъл и в край­на смет­ка всич­ки за­гу­би­ха.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.