Ка­зу­сът с Иванчева и за­мес­т­нич­ка­та й Спе­ци­а­ли­зи­ран тор­моз

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

ВВ­е­че се­дем ме­се­ца бъл­гар­с­ко­то об­щес­т­во наб­лю­да­ва ко­ор­ди­ни­ра­ния ин­с­ти­ту­ци­о­на­лен тор­моз вър­ху бив­шия кмет на „Мла­дост“Де­сис­ла­ва Иванчева и за­мес­т­нич­ка­та й Би­ля­на Петрова. Две­те бя­ха арес­ту­ва­ни по­каз­но в цен­тъ­ра на Со­фия, раз­кар­ва­ни с бе­лез­ни­ци и пран­ги в спец­съ­да и из­вън не­го, дър­жа­ни в изо­ла­ция и до­ка­ра­ни до деп­ре­сия. Ми­на­ла­та сед­ми­ца съ­дия Иво Хи­нов от спец­съ­да на­ре­ди те вед­на­га да бъ­дат пус­на­ти под до­ма­шен арест, за­що­то за­дър­жа­не­то им ве­че не е не­об­хо­ди­мо, а здра­ве­то им е сил­но вло­ше­но, ко­е­то им пре­чи да осъ­щес­т­вя­ват за­щи­та­та си. Ня­кол­ко ча­са след то­ва по ис­ка­не на спец­п­ро­ку­ра­ту­ра­та апе­ла­тив­ни­ят спец­съд спря оп­ре­де­ле­ни­е­то на съ­дия Хи­нов - без до­ка­за­тел­с­т­ва и без мо­ти­ви как­ви точ­но вре­ди ще нас­тъ­пят, ако Иванчева и Петрова бъ­дат пус­на­ти в до­ма­шен арест.

Тук не ста­ва въп­рос да­ли две­те са из­вър­ши­ли прес­тъп­ле­ни­е­то, в ко­е­то ги об­ви­ня­ват, то­ва ще ка­же съ­дът. Но

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.