//НЕЗАОБИКОЛИМ ВЪП­РОС За­що Бо­ри­сов не смее да пип­не Пе­ев­с­ки

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ - Ве­се­лин Же­лев в

ла­гат дър­жа­ва­та да ре­гу­ли­ра це­ни­те на хля­ба. За ме­дий­ния па­зар оба­че твър­ди­те раз­па­ле­но, че то­ва не е ва­ша ра­бо­та. След ка­тас­т­ро­фа­та край Сво­ге ва­ши ми­нис­т­ри пла­ти­ха по­ли­ти­чес­ка­та це­на за­ра­ди ре­пу­та­ци­я­та на пра­ви­тел­с­т­во­то ви. Из­г­леж­да, че заб­ра­вя­те за та­зи ре­пу­та­ция, ко­га­то вър­ху нея пад­не де­бе­ла­та сян­ка на ме­дий­ния оли­гарх от ДПС.

На­дя­вам се, раз­би­ра­те, че ста­ва незаобиколим въп­ро­сът за­що Бо­ри­сов не смее да пип­не Пе­ев­с­ки. Доб­ре из­вес­т­но е, че до раз­ри­ва с Цве­тан Ва­си­лев фи­нан­сов гръб на ме­ди­и­те му бе­ше фа­ли­ра­ла­та по-къс­но КТБ. Ней­ни­те па­ри им поз­во­ля­ва­ха да про­да­ват под се­бес­той­ност­та и та­ка да уби­ват кон­ку­рен­ци­я­та. С па­ри­те на най-бо­га­ти­те дър­жав­ни дру­жес­т­ва та­зи бан­ка фи­нан­си­ра­ше час­т­ни­те ме­дии на оли­гар­хи­я­та, ко­и­то ста­ра­тел­но об­с­луж­ва­ха вся­ка власт, вклю­чи­тел­но и ва­ша­та. Бъл­гар­с­ки­ят да­нъ­коп­ла­тец сам си пла­ща­ше, за да му про­ми­ват мо­зъ­ка. Вие мо­жех­те да сло­жи­те край на то­зи мо­дел, но не го нап­ра­вих­те. Пред­по­че­тох­те да го из­пол­з­ва­те.

Един­с­т­ве­но КЗК ка­то че ли не за­бе­ляз­ва гос­под­с­т­ва­що­то по­ло­же­ние на фир­ми­те, свър­за­ни с Пе­ев­с­ки, на па­за­ра на раз­п­рос­т­ра­не­ние на пе­ча­та. Ро­ля на пра­ви­тел­с­т­во­то и на уп­рав­ля­ва­що­то мно­зин­с­т­во е да се пог­ри­жат в Бъл­га­рия да има не­за­ви­си­ми ре­гу­ла­то­ри, вклю­чи­тел­но и в ме­дий­ния сек­тор.

Днес ви чу­вам да каз­ва­те: „Оли­гарх – съз­дал си ме­дия да си за­щи­та­ва то­ва, ко­е­то е от­к­рад­нал... Все­ки под­съ­дим мо­же да си пра­ви ме­дия.“Ко­го точ­но има­те

пред­вид и ако слу­чай­но е Цве­тан Ва­си­лев, за­що не му поп­ре­чих­те да кра­де и да си пра­ви ме­дии?

До как­во до­ве­де ус­та­но­ве­ни­ят с ва­ше съ­дейс­т­вие (или без­дейс­т­вие) мо­дел “Пе­ев­с­ки”? Поч­ти не ос­та­на­ха ме­дии, ко­и­то да слу­жат на об­щес­т­ве­ния ин­те­рес.

Пре­об­ла­да­ват об­с­луж­ва­щи­те (чес­то в най-вул­гар­ния сми­съл на ду­ма­та) час­т­ни ин­те­ре­си, вклю­чи­тел­но на уп­рав­ля­ва­щи­те. Съ­дър­жа­ни­е­то им се де­ли на два го­ле­ми бло­ка: (а) оке­па­зя­ва­не и въз­х­ва­ли; (б) раз­сей­ва­не на пуб­ли­ка­та с пош­лос­ти. Тук-там мъж­ду­кат сле­ди от ня­ко­гаш­на­та прос­ве­ти­тел­с­ка и ли­дер­с­ка ми­сия на ме­ди­и­те. Во­де­щи по­ли­ти­чес­ки пре­да­ва­ния се оказ­ват две са­ти­рич­ни шо­у­та, къ­де­то ак­ту­ал­ни­те те­ми са меж­ду го­ли­те бед­ра на ба­ле­ри­ни.

Мо­де­лът „Пе­ев­с­ки“се въз­п­ро­из­веж­да. От­г­леж­да пуб­ли­ка, ко­я­то ис­ка още от съ­що­то. Ве­ро­ят­но тя е удоб­на, за­що­то е лес­но ма­ни­пу­ли­ру­е­ма, но вие не сте един­с­т­ве­ни­ят, кой­то мо­же да я ма­ни­пу­ли­ра. Днес на­рас­т­ва­щи час­ти от нея бло­ки­рат пътища с ис­ка­ния за оставката ви и за “съд и зат­вор за от­го­вор­ни­те Бъл­га­рия да бъ­де най-бед­на­та стра­на в ЕС”. За то­ва го­ля­ма зас­лу­га има и мо­де­лът „Пе­ев­с­ки“, на кой­то и вие се ос­ла­нях­те. Не­го­ви­ят кра­ен про­дукт е без­па­мет­на ма­са, го­то­ва да бъ­де во­де­на в про­из­вол­на по­со­ка. То­ва е дъл­гос­роч­на­та це­на на крат­кос­роч­ни­те пол­зи, ко­и­то из­в­ли­чах­те от ква­зи ме­ди­и­те на кор­пу­лен­т­ния оли­гарх.

Ня­ма здра­ва де­мок­ра­ция с бол­ни ме­дии.

А за да оз­д­ра­ве­ят бъл­гар­с­ки­те ме­дии и да бъ­дат ос­во­бо­де­ни от мо­де­ла “Пе­ев­с­ки”, той тряб­ва да си пла­ти за не­за­кон­ни­те пре­дим­с­т­ва, ко­и­то през го­ди­ни­те е по­лу­чил със съ­дейс­т­ви­е­то на власт­та. То­ва е ра­бо­та на пра­ви­тел­с­т­во­то. Ако не на ва­ше­то - на ня­кое дру­го.

Из­да­те­ли: Из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор: Уп­рав­ля­ва­щи ре­дак­то­ри:

1000 Со­фия, ул. „Иван Ва­зов“20

Ди­зайн & Фо­тог­ра­фия: [email protected] Або­на­мент тел. 02/ 4615 349 а[email protected] / Пе­чат „Бул­вест принт“АД Ре­дак­ция тел. 02/ 4615 414 [email protected] / Рек­ла­ма тел. 02/ 4615 444 [email protected] /

Q „Де­лян Пе­ев­с­ки си оти­де, на­пус­ка стра­на­та. Как­во ще го­во­рят пос­ле, не знам“, за­я­ви пре­ми­е­рът Бо­ри­сов през 2016 г. Две го­ди­ни по-къс­но ГЕРБ без­ро­пот­но гла­су­ва за „За­ко­на Пе­ев­с­ки“, кой­то ци­мен­ти­ра ме­дий­но­то ста­тук­во, по­со­че­но от Брюксел ка­то проб­лем за Бъл­га­рия | сним­ка Юлия Лазарова

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.