КАПИТАЛНО

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

„Дър­жа­ва­та съз­да­ва все по­ве­че струк­ту­ри, ко­и­то да об­с­луж­ват кар­те­ла, да пре­чат на кон­ку­рен­ци­я­та. То­ва е т.нар. кро­ни ка­пи­та­ли­зъм - връз­кар­с­ки ка­пи­та­ли­зъм. Ма­лък брой хо­ра са оку­пи­ра­ли вър­ха и не до­пус­кат кон­ку­рен­ти да им мъ­тят па­зар­на­та по­зи­ция, ко­е­то би би­ло в пол­за на об­щес­т­во­то.“

Ге­ор­ги Га­нев, прог­ра­мен ди­рек­тор на Цен­тъ­ра за ли­бе­рал­ни стра­те­гии, пред в. „Се­га“

„Смя­там, че ДПС е ев­ро­ат­лан­ти­чес­ка пар­тия, ко­я­то не прос­то дек­ла­ри­ра то­ва, а се ръ­ко­во­ди в дейс­т­ви­я­та си от ев­ро­ат­лан­ти­чес­ка­та си ори­ен­та­ция.“

пред­се­да­те­лят на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на ГЕРБ Цве­тан Цве­та­нов пред в. „Днев­ник“

„Про­ку­ра­ту­ра­та не про­веж­да опе­ра­ции, а ръ­ко­во­ди раз­с­лед­ва­ния. Не из­да­ва при­съ­ди - то­ва го пра­ви съ­дът. Що се от­на­ся до оцен­ки­те - те се пра­вят от бъл­гар­с­ки­те граж­да­ни. Не поз­на­вам ни­то ед­на дър­жав­на ин­с­ти­ту­ция, кол­ко­то и ви­со­ко да е в кон­с­ти­ту­ци­он­на­та йе­рар­хия, ко­я­то да има при­ви­ле­ги­я­та са­мо да да­ва оцен­ки, без да има за­дъл­же­ния и от­го­вор­нос­ти.“

глав­ни­ят про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров пред в. „24 ча­са“

„По ста­ра бъл­гар­с­ка тра­ди­ция ули­ци­те и тро­то­а­ри­те за­дъл­жи­тел­но тряб­ва да са из­пъс­т­ре­ни с дуп­ки, пук­на­ти­ни, не­ра­вен­с­т­ва, шах­ти… Та­ка, вмес­то да меч­тае, до­ка­то зя­па вит­ри­ни и ин­те­рес­но из­г­леж­да­щи граж­дан­ки, бъл­гар­с­ки­ят пе­ше­хо­дец си гле­да в кра­ка­та и вни­ма­ва за не­о­чак­ва­ни пре­пят­с­т­вия.“ Емил Л. Ге­ор­ги­ев в www.ploshtadslaveikov.com

„Из­не­над­ва­що е, че Ун­га­рия под­к­ре­пя член­с­т­во­то в ЕС на Ма­ке­до­ния, но не я смя­та за си­гур­на стра­на.“

ев­ро­пейс­ки­ят ко­ми­сар по въп­ро­си­те на съ­сед­с­т­во­то Йо­ха­нес Хан в Ту­и­тър

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.