„Ка­пи­тал“ по­каз­ва сре­да­та — по­ли­ти­чес­ка, ин­с­ти­ту­ци­о­нал­на, ико­но­ми­чес­ка, ло­кал­на и гло­бал­на, в ко­я­то се раз­ви­ва­ме, ин­вес­ти­ра­ме и съз­да­ва­ме стой­ност.

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Брюксел ня­ма как да ос­та­ви Рим да из­х­вър­ли всич­ки бю­джет­ни пра­ви­ла през про­зо­ре­ца, за­що­то то­ва ще под­ко­пае ос­но­ва­та на ев­ро­зо­на­та > 38-39

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.