Усе­ща­не­то за уп­рав­лен­с­ка кри­за ос­та­ва

Нуж­да­та от до­го­ва­ря­не на „ста­бил­ност­та“ще на­рас­т­ва за­ед­но с еро­зи­я­та в об­щес­т­ве­на­та под­к­ре­па за ГЕРБ

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - ав­тор

По вре­ме на гла­су­ва­не­то на кан­ди­да­ту­ра­та й в сря­да пре­ми­е­рът не дой­де в пар­ла­мен­та. Ня­ма­ше ги и ми­нис­т­ри­те, ка­то се из­к­лю­чи дру­ги­ят ви­цеп­ре­ми­ер без пор­т­фейл - То­мис­лав Дон­чев. Кан­ди­да­ту­ра­та на Ни­ко­ло­ва бе­ше пред­с­та­ве­на от тре­тия ви­цеп­ре­ми­ер и ко­а­ли­ци­о­нен пар­т­ньор на Симеонов в “Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти” Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов. Той един­с­т­вен от пра­ви­тел­с­т­во­то за­щи­та­ва­ше уп­рав­ля­ва­щи­те по вре­ме на де­ба­та за ро­ка­да­та. От ГЕРБ твър­дят, че Бо­ри­сов е имал ре­зер­ви към но­ми­на­ци­я­та, но не е имал на­чин да ока­же на­тиск вър­ху Симеонов да пред­ло­жи друг чо­век за пос­та. И то­ва, че се зат­руд­ня­ва да кон­т­ро­ли­ра „кон­с­т­рук­ци­я­та“на власт­та си, е пре­дуп­ре­ди­те­лен сиг­нал.

Тре­ти­ят пар­т­ньор от мал­ка­та ко­а­ли­ция - Во­лен Си­де­ров, пък са­мо се ре­гис­т­ри­ра в на­ча­ло­то на за­се­да­ни­е­то и след то­ва на­пус­на сгра­да­та на пар­ла­мен­та в знак на не­съг­ла­сие с ней­ния из­бор. Той не под­пи­са и но­ми­на­ци­я­та й, как­то изис­к­ва ко­а­ли­ци­он­но­то спо­ра­зу­ме­ние на уп­рав­ля­ва­щи­те.

Де­пу­та­ти­те от „Ата­ка“съ­що бой­ко­ти­ра­ха гла­су­ва­не­то и тех­ни­те гла­со­ве ком­пен­си­ра­ха на­род­ни­те пред­с­та­ви­те­ли от “Во­ля” на Ве­се­лин Ма­реш­ки.

Ина­че Ни­ко­ло­ва ще­ше да бъ­де из­б­ра­на на пос­та с обид­но нис­ка под­к­ре­па.

Офер­та­та на ДПС Оставката на Симеонов не ус­по­кои и ДПС, ко­и­то ина­че

>

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.