//СЛЕД ОСТАВКАТА НА СИМЕОНОВ

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Ве­ли­на Гос­по­ди­но­ва | [email protected]

Ако Бо­ри­сов бе­ше пред­п­ри­ел по-си­лов ход, мо­же­ше да взри­ви “Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти” от­вът­ре, за­що­то Симеонов труд­но ще­ше да прег­лът­не по­доб­на на­ме­са.

След нап­рег­на­ти­те пре­го­во­ри във втор­ник са­ми­ят

Симеонов пла­ни­ра­ше в сря­да сут­рин­та да пред­с­та­ви пуб­лич­но кан­ди­да­ту­ра­та на Ни­ко­ло­ва в Ми­нис­тер­с­кия съ­вет. От ГЕРБ оба­че осу­е­ти­ха на­ме­ре­ни­е­то му, ка­то пред­ло­жи­ха гла­су­ва­не­то на ро­ка­да­та да бъ­де пър­ва точ­ка от днев­ния

ред на пар­ла­мен­та. Симеонов бе­ше в На­род­но­то съб­ра­ние, но не вле­зе в пле­нар­на­та за­ла, ни­то взе от­но­ше­ние по из­бо­ра на Ни­ко­ло­ва.

му Ма­ри­я­на Ни­ко­ло­ва ще от­го­ва­ря за ико­но­ми­чес­ка­та и де­мог­раф­с­ка­та по­ли­ти­ка. Ро­де­на е в Бо­тев­г­рад, къ­де­то за­вър­ш­ва сред­но­то си об­ра­зо­ва­ние, а след то­ва - пуб­лич­на ад­ми­нис­т­ра­ция и ад­ми­нис­т­ра­тив­ни прак­ти­ки в СУ „Све­ти Кли­мент Ох­рид­с­ки“. Ма­гис­тър е по пра­во на ЕС и сто­пан­с­ко уп­рав­ле­ние, има и раз­лич­ни обу­че­ния и спе­ци­а­ли­за­ции в чуж­би­на - в Ев­ро­пейс­кия ин­с­ти­тут по пуб­лич­на ад­ми­нис­т­ра­ция в Хо­лан­дия; в Ев­ро­пейс­ка­та ака­де­мия за да­нъ­ци, ико­но­ми­ка и пра­во в Гер­ма­ния, Ин­с­ти­ту­та за пуб­ли­чен мe­ни­дж­мънт във Фин­лан­дия и др.

по най-спор­ни­те ре­ше­ния на пар­ла­мен­та се дър­жат ка­то “скри­тия” ко­а­ли­ци­о­нен пар­т­ньор на ГЕРБ, оси­гу­ря­вай­ки дос­та­тъч­но под­к­ре­па в пле­нар­на­та за­ла. А чрез кво­та­та на “Ата­ка” в пра­ви­тел­с­т­во­то ико­но­ми­чес­ко­то ло­би на дви­же­ни­е­то има и пряк из­лаз във власт­та.

Кри­за­та око­ло Симеонов оба­че и улич­ни­те про­тес­ти да­до­ха по­вод ДПС от­но­во да пос­та­ви ус­ло­вие на Бо­ри­сов за “де­мон­таж на на­ци­о­на­лис­ти­те от власт­та” или пред­с­ро­чен вот.

За по­ре­ден път в сря­да зам.пред­се­да­те­лят на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на дви­же­ни­е­то Йор­дан Цо­нев от­п­ра­ви офер­та за пра­ви­тел­с­т­во на мал­цин­с­т­во­то на ГЕРБ. “ДПС има от пър­вия ден ед­но ис­ка­не. И то­ва ис­ка­не е на­ци­о­на­лис­ти­те да не бъ­дат във власт­та”, за­я­ви той от пар­ла­мен­тар­на­та три­бу­на и до­ри зап­ла­ши мно­гоз­на­чи­тел­но ГЕРБ, че “мо­же да очак­ва от ДПС още от съ­що­то, но в по-го­ле­ми до­зи”. “Ние ще про­дъл­жим да се бо­рим срещу то­зи мо­дел на уп­рав­ле­ние и срещу то­зи фор­мат на уп­рав­ле­ние с всич­ки де­мок­ра­тич­ни, по­ли­ти­чес­ки и пар­ла­мен­тар­ни сред­с­т­ва”, ка­за Цо­нев.

В ро­ля­та на за­лож­ник

В ця­ла­та си­ту­а­ция Бо­ри­сов из­г­леж­да ка­то за­лож­ник - на неп­ред­ви­ди­ми­те пос­ле­ди­ци от кон­ф­лик­ти­те в „Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти“и на на­тис­ка на ДПС за про­мя­на на уп­рав­лен­с­ка­та фор­му­ла. И две­те оп­ции - да скло­ни за пра­ви­тел­с­т­во на мал­цин­с­т­во­то или да про­дъл­жи да уп­рав­ля­ва в то­зи фор­мат, ста­ват ед­нак­во проб­лем­ни за не­го. В пър­вия слу­чай оз­на­ча­ва да се пос­та­ви офи­ци­ал­но в то­тал­на за­ви­си­мост

от ДПС, ко­е­то ще му кос­т­ва рей­тинг и из­би­ра­те­ли. За­то­ва пре­ми­е­рът из­к­люч­ва та­къв ва­ри­ант и твър­ди, че про­мя­на на се­гаш­на­та уп­рав­лен­с­ка кон­фи­гу­ра­ция мо­же да има са­мо след пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри.

Про­дъл­жа­вай­ки с “Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти”, ко­и­то ве­че пуб­лич­но се дър­жат ка­то орел, рак и щу­ка, усе­ща­не­то за уп­рав­лен­с­ка кри­за най-ве­ро­ят­но ще се за­дъл­бо­чи. С връ­ща­не­то на Симеонов в пар­ла­мен­та си­ту­а­ци­я­та мо­же да ста­не взри­во­о­пас­на пред­вид от­но­ше­ни­я­та му със Си­де­ров. Осо­бе­но в кон­фи­гу­ра­ция, в ко­я­то ли­де­рът на „Ата­ка“е пред­се­да­тел на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па, а Симеонов - ре­до­ви член. По­ве­де­ни­е­то на Си­де­ров, кой­то оче­вид­но ра­бо­ти за раз­би­ва­не­то на по­мал­кия ко­а­ли­ци­о­нен пар­т­ньор - през седмицата той по­ис­ка и оставката на Ка­ра­ка­ча­нов, на прак­ти­ка об­с­луж­ва же­ла­ни­е­то на ДПС по един или друг на­чин да се стиг­не до пра­ви­тел­с­т­во на мал­цин­с­т­во­то на ГЕРБ. Де­пу­та­ти от “Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти” от­бе­ляз­ват, че аг­ре­сив­ни­те му изяв­ле­ния са се за­си­ли­ли след про­ва­ле­ния опит за за­ко­но­да­тел­ни про­ме­ни, с ко­и­то тряб­ва­ше да се да­де ам­нис­тия за не­из­пъл­не­ние на при­ва­ти­за­ци­он­ни до­го­во­ри. Поп­рав­ка­та, на­ре­че­на „До­мус­чи­ев“за­ра­ди над 50 млн. лв. не­ус­той­ки по до­го­во­ра за “Бъл­гар­с­ки мор­с­ки флот”, ще­ше да об­с­лу­жи и соб­с­т­ве­ни­ци­те на “Бо­я­на филм”, ко­е­то

има за­дъл­же­ние да не про­да­ва зе­мя­та на ки­но­цен­тъ­ра в ед­но­и­мен­ния прес­ти­жен квар­тал в срок от 20 го­ди­ни. Към он­зи мо­мент вър­вя­ха и пре­го­во­ри­те с де­пу­та­та от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки дру­жес­т­во­то да ста­не не­гов пар­т­ньор във вес­т­ни­кар­с­кия му биз­нес, но до сдел­ка та­ка и не се стиг­на.

Ка­то ви­цеп­ре­ми­ер Симеонов пуб­лич­но се обя­ви срещу те­зи про­ме­ни в За­ко­на за при­ва­ти­за­ци­я­та, а мал­ко след то­ва Си­де­ров за­поч­на кам­па­ни­я­та си с ос­т­ри на­пад­ки срещу не­го. Евен­ту­ал­но­то от­с­т­ра­ня­ва­не на ли­де­ра на „Ата­ка“от ко­а­ли­ци­я­та ня­ма да нап­ра­ви си­ту­а­ци­я­та по­доб­ра, за­що­то мно­зин­с­т­во­то ще тряб­ва да раз­чи­та на де­пу­та­ти­те на Ма­реш­ки, кой­то пък ос­т­ро ата­ку­ва Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов. Ос­вен то­ва Ма­реш­ки има об­ра­зу­ва­ни до­съ­деб­ни про­из­вод­с­т­ва от про­ку­ра­ту­ра­та и то­ва пос­та­вя ло­ял­ност­та му към ГЕРБ под въп­рос.

Раз­би­ра се, пред Бо­ри­сов ви­на­ги стои ва­ри­ан­тът да се до­го­ва­ря по всич­ки въп­ро­си аd hoc, но то­ва еро­зи­ра под­к­ре­па­та за уп­рав­ле­ни­е­то му.

И ве­че се виж­да в со­ци­о­ло­ги­чес­ки про­уч­ва­ния. Дан­ни­те на аген­ци­и­те “Мар­кет линкс” и “Тренд” в пос­лед­ни­те две сед­ми­ци по­ка­за­ха поч­ти из­рав­не­на под­к­ре­па за ГЕРБ и БСП, с раз­ли­ка в рам­ки­те на 1%-2%. Срив се наб­лю­да­ва и при “Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти”, ко­и­то до­пи­рат ба­ри­е­ра­та от 4% и ве­че са след ДПС. Ако тен­ден­ци­и­те се за­па­зят, при след­ва­щи­те из­бо­ри мо­же да се стиг­не до най-же­ла­на­та от ДПС си­ту­а­ция - три пар­тии в пар­ла­мен­та или та­ка­ва кон­фи­гу­ра­ция, ко­я­то ще нап­ра­ви от дви­же­ни­е­то „незаобиколим фак­тор“при сфор­ми­ра­не­то на власт­та и вля­во, и вдяс­но.

Бо­ри­сов е под двой­на пре­са - на неп­ред­ви­ди­ми­те си ко­а­ли­ци­он­ни пар­т­ньо­ри и на на­тис­ка на ДПС да се от­ка­же от ко­а­ли­ци­он­на­та фор­му­ла.

При гла­су­ва­не­то на кан­ди­да­ту­ра­та й в пле­нар­на­та за­ла в сря­да към нея ня­ма­ше ни­то един въп­рос от стра­на на на­ро­ден пред­с­та­ви­тел. От май 2017 г. е на­чал­ник на ка­би­не­та на Ва­ле­ри Симеонов в ка­чес­т­во­то му на ви­цеп­ре­ми­ер, чий­то пост се­га тя ще за­е­ме. Пре­по­да­ва­тел е и в Ин­с­ти­ту­та по пуб­лич­на ад­ми­нис­т­ра­ция към Ми­нис­тер­с­кия съ­вет. Ма­ри­я­на Ни­ко­ло­ва е би­ла и в уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на Дър­жа­вен фонд „Зе­ме­де­лие“. Ра­бо­ти­ла е в Дър­жав­на­та аген­ция за мет­ро­ло­ги­чен и тех­ни­чес­ки над­зор към Ми­нис­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та. Би­ла е и ръ­ко­во­ди­тел на от­дел „До­го­вор­ноп­ра­вен и прав­на за­щи­та“в На­ци­о­нал­на­та елек­т­ри­чес­ка ком­па­ния (НЕК). пър­вия ка­би­нет „Бо­ри­сов“, ко­га­то ми­нис­тър на зе­ме­де­ли­е­то е Ми­рос­лав Най­де­нов. Би­ла е ди­рек­тор на ди­рек­ция „Прав­но­нор­ма­тив­ни дей­нос­ти“в Ми­нис­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то­их­ра­ни­те­пов­ре­ме­то­на Би­ла е ад­во­кат към Со­фийс­ка­та ад­во­кат­с­ка ко­ле­гия и юрис­кон­султ в „Топ­ло­фи­ка­ция Со­фия“. За­е­ма­ла е раз­лич­ни ек­с­пер­т­ни длъж­нос­ти в Ми­нис­тер­с­т­во­то на дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция и ад­ми­нис­т­ра­тив­на­та ре­фор­ма. По­е­май­ки ви­цеп­ре­ми­ер­с­кия пост на Ва­ле­ри Симеонов, до­се­гаш­на­та на­чал­нич­ка­на­ка­би­не­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.