//КОНФИСКАЦИЯ Ко­ми­сия за опаз­ва­не иму­щес­т­во­то на Брен­до

P Про­вер­ки­те на ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия на имо­ти­те на осъ­де­ния за нар­кот­ра­фик Еве­лин Ба­нев по­каз­ват или не­ком­пе­тен­т­ност, или съз­на­тел­но тър­се­на не­е­фек­тив­ност. P Пла­мен Ге­ор­ги­ев и пра­во­съд­но­то ми­нис­тер­с­т­во са мо­же би един­с­т­ве­ни­те в дър­жа­ва­та, ко­и­то не са

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - ав­тор Ро­сен Бо­сев | [email protected]

Т„То­ва, ко­е­то пра­ви бъл­гар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во, ще про­дъл­жим по съ­щия на­чин, без въ­об­ще да се ко­ле­ба­ем спря­мо те­зи пред­с­та­ви­те­ли на теж­ка­та ор­га­ни­зи­ра­на прес­тъп­ност, ко­и­то ге­не­ри­ра­ха ог­ро­мен фи­нан­сов ре­сурс с пра­не­то на па­ри от ор­га­ни­зи­ра­на прес­тъп­на дей­ност, ин­вес­ти­ра­ха и в Бъл­га­рия, за­що­то все пак да ви при­пом­ня, че вче­раш­но­то за­дър­жа­не на Брен­до ста­на в по­со­ка Бур­гас към Со­зо­пол и пос­пе­ци­ал­но към не­го­ва­та ху­ба­ва ту­рис­ти­чес­ка ин­вес­ти­ция, ко­я­то нап­ра­ви в Бъл­га­рия на към­пинг „Оа­зис“.

С те­зи ду­ми през май 2012 г. Цве­тан Цве­та­нов, вът­ре­шен ми­нис­тър и си­лов ви­цеп­ре­ми­ер към он­зи мо­мент, ко­мен­ти­ра арес­та на Еве­лин Ба­нев-Брен­до в рам­ки­те на меж­ду­на­род­на­та опе­ра­ция Magna carta. Раз­с­лед­ва­не­то се во­ди от ита­ли­ан­с­ки­те ка­ра­би­не­ри и е на­со­че­но срещу меж­ду­на­род­на прес­тъп­на гру­па за тра­фик и тър­го­вия с ко­ка­ин, чий­то ли­дер е имен­но Ба­нев.

Шест го­ди­ни по-къс­но Брен­до има окон­ча­тел­ни при­съ­ди в Ита­лия, Ру­мъ­ния и Бъл­га­рия, ко­и­то не из­тър­пя­ва, за­що­то меж­дув­ре­мен­но е пус­нат от арес­та и от­то­га­ва е в не­из­вес­т­ност. Фак­тът, че ми­тич­ни­ят Ба­нев е из­дир­ван чрез Ин­тер­пол, не пре­чи на то­ва опе­ра­ци­и­те с нед­ви­жи­ми имо­ти в Бъл­га­рия, свър­за­ни с не­го, да са в раз­ц­ве­та си.

Та­зи сед­ми­ца ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия (КПКОНПИ) съ­об­щи, че е внес­ла в съ­да иск за от­не­ма­не на иму­щес­т­во срещу Брен­до и се­мейс­т­во­то му на стой­ност 23 млн. лв. - нед­ви­жи­ми имо­ти в Со­фия, дру­жес­т­ве­ни дя­ло­ве и па­ри в бан­ко­ви смет­ки.

То­ва е пър­во­то про­из­вод­с­т­во

срещу Ба­нев, ко­е­то е об­ра­зу­ва­но още в да­леч­на­та 2007 г. От­дел­но с то­ва има и дру­га про­вер­ка, ко­я­то е за­поч­на­ла в края на 2017 г., но все още не е прик­лю­чи­ла.

Вс­т­ра­ни от опи­та за PR дейс­т­ви­я­та на ръ­ко­во­де­на­та от Пла­мен Ге­ор­ги­ев ко­ми­сия по ка­зу­са „Брен­до“пов­ди­гат се­ри­оз­ни съм­не­ния за ко­руп­ция или най-мал­ко­то за не­мар­ли­вост.

Не чул, не раз­б­рал

Срещу Еве­лин Ба­нев за­поч­ва про­вер­ка по от­ме­не­ния за­кон за от­не­ма­не на иму­щес­т­во, при­до­би­то от прес­тъп­на дей­ност, ко­га­то той е прив­ле­чен ка­то об­ви­ня­ем през 2007 г. за ръ­ко­во­ди­тел на ор­га­ни­зи­ра­на прес­тъп­на гру­па за пра­не па­ри.

До конфискация по ста­рия за­кон мо­же­ше да се пре­ми­не чак след ка­то има окон­ча­тел­на осъ­ди­тел­на при­съ­да, ко­я­то Вър­хов­ни­ят ка­са­ци­о­нен съд пос­та­но­ви в края на ап­рил та­зи го­ди­на.

През 2012 и 2013 г. Еве­лин Ба­нев бе­ше прив­ле­чен ка­то об-

ви­ня­ем в Ита­лия и Ру­мъ­ния, а през 2017 г. - осъ­ден.

Те­зи фак­ти бя­ха пуб­лич­но дос­то­я­ние. Спо­ред за­ко­на за от­не­ма­не на не­за­кон­но при­до­би­то­то иму­щес­т­во пра­во­съд­но­то ми­нис­тер­с­т­во е за­дъл­же­но да уве­до­ми ко­ми­си­я­та за все­ки слу­чай на об­ра­зу­ва­но на­ка­за­тел­но про­из­вод­с­т­во в дру­га дър­жа­ва или за вляз­ла в си­ла при­съ­да на чуж­дес­т­ра­нен съд срещу бъл­гар­с­ки граж­да­нин. То­зи ме­ха­ни­зъм оче­вид­но не сра­бот­ва в слу­чая с Брен­до.

Спо­ред офи­ци­ал­на­та вер­сия на Пла­мен Ге­ор­ги­ев в ко­ми­си­я­та не е по­лу­ча­ван до­ку­мент ни­то за раз­с­лед­ва­ни­я­та срещу Ба­нев, ни­то за при­съ­ди­те срещу не­го.

Чак през юни 2017 - пет го­ди­ни след на­ча­ло­то на пър­во­то

раз­с­лед­ва­не срещу Ба­нев, ше­фът на ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия се се­ща, че мо­же би е доб­ре да пи­та ин­с­ти­ту­ци­и­те да­ли те зна­ят не­що по слу­чая. От Ми­нис­тер­с­т­во­то на пра­во­съ­ди­е­то, Вър­хов­на­та ка­са­ци­он­на про­ку­ра­ту­ра и На­ци­о­нал­на­та след­с­т­ве­на служ­ба оба­че от­го­ва­рят, че не зна­ят.

През ок­том­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на Пла­мен Ге­ор­ги­ев от­но­во се об­ръ­ща към съ­щи­те ин­с­ти­ту­ции и чак то­га­ва от пра­во­съд­но­то ми­нис­тер­с­т­во му от­го­ва­рят то­ва, ко­е­то се знае от­дав­на - Еве­лин Ба­нев не са­мо е об­ви­ня­ем, но срещу не­го ве­че има влез­ли в си­ла при­съ­ди в Ру­мъ­ния и Ита­лия.

Еди­ни­ят не пи­та, дру­ги­те не каз­ват

В от­го­вор на за­пит­ва­не за­що ко­ми­си­я­та не е про­я­ви­ла ин­те­рес още през 2013 г., ко­га­то Ба­нев бе­ше ек­с­т­ра­ди­ран в Ита­лия, а по­доб­но ис­ка­не има­ше и от ру­мън­с­ки­те влас­ти, Пла­мен Ге­ор­ги­ев (кой­то е пред­се­да­тел на ко­ми­си­я­та от 2012 г.) от­го­ва­ря пуб­лич­но, че за­ко­нът не пред­виж­да про­це­ду­ра те да от­п­ра­вят за­пит­ва­не, а се за­дейс­т­ват са­мо ко­га­то по­лу­чат ин­фор­ма­ция - не­що, ко­е­то сам оп­ро­вер­га­ва с пис­ма­та, ко­и­то из­п­ра­ща до ин­с­ти­ту­ци­и­те през 2017 г.

От своя стра­на от Ми­нис­тер­с­т­во­то на пра­во­съ­ди­е­то

Ще е свръ­хо­чак­ва­не да се ис­ка от ко­ми­си­я­та да се за­ни­ма­ва и с де­сет­ки­те дру­жес­т­ва, ко­и­то Брен­до кон­т­ро­ли­ра.

Q Те­ма­та за Брен­до не е от лю­би­ми­те на пред­се­да­те­ля на ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия Пла­мен Ге­ор­ги­ев | сним­ка Вел­ко Ан­ге­лов

оп­ро­вер­га­ват ин­ди­рек­т­но Пла­мен Ге­ор­ги­ев: „По вся­ко пос­тъ­пи­ло ис­ка­не на КОНПИ/ КПКОНПИ в кра­тък срок е пре­дос­та­вя­на на­лич­на­та ин­фор­ма­ция или при въз­мож­ност до­пъл­ни­тел­но е изис­к­ва­на та­ка­ва от съ­от­вет­ни­те чуж­дес­т­ран­ни ор­га­ни с цел мак­си­мал­но съ­дейс­т­вие на ко­ми­си­я­та.”

В пре­вод - ако ни бе­ше по­пи­тал, щях­ме да ти от­го­во­рим.

Раз­би­ра се, въз­мож­но е Пла­мен Ге­ор­ги­ев, кой­то, пре­ди да бъ­де наз­на­чен за пред­се­да­тел на ко­ми­си­я­та, бе­ше зам.-ръ­ко­во­ди­тел на Спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра (ко­я­то се за­ни­ма­ва с ор­га­ни­зи­ра­на­та прес­тъп­ност), да е бил тол­ко­ва зат­ру­пан от ра­бо­та, че но­ви­ни­те за раз­с­лед­ва­не­то срещу Ба­нев да не са стиг­на­ли до не­го. Но спо­ред пра­вил­ни­ка за дей­ност­та на ко­ми­си­я­та на пря­ко под­чи­не­ние на пред­се­да­те­ля на ко­ми­си­я­та е от­дел “Връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та”, чи­е­то за­дъл­же­ние е да ана­ли­зи­ра пуб­ли­ка­ци­и­те в ме­ди­и­те и да ин­фор­ми­ра “ежед­нев­но пред­се­да­те­ля и чле­но­ве­те на ко­ми­си­я­та”.

От от­го­во­ра на въп­ро­са ко­га в пра­во­съд­но­то ми­нис­тер­с­т­во е по­лу­че­на ин­фор­ма­ция за де­ла­та на Ба­нев в Ита­лия и Ру­мъ­ния ста­ва яс­но, че то­ва е тряб­ва­ло да ста­не още ко­га­то бъл­гар­с­ки­те съ­ди­ли­ща са се про­из­нес­ли по ис­ка­ни­я­та за пре­да­ва­не­то му, т.е. още през 2012 и 2013 г. След то­ва от ми­нис­тер­с­т­во­то мно­гоз­на­чи­тел­но ко­мен­ти­рат, че по­лу­ча­ват ин­фор­ма­ция за “го­лям брой ли­ца”, но тя се об­ра­бот­ва “един­с­т­ве­но за це­ли­те на меж­ду­на­род­но­то сът­руд­ни­чес­т­во по на­ка­за­тел­ни де­ла и за ста­тис­ти­чес­ки­те це­ли за Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия“.

Как­во ня­ма в ис­ка на ко­ми­си­я­та

От Имот­ния ре­гис­тър се виж-

да, че през ок­том­в­ри по ис­ка­не на ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия е би­ла на­ло­же­на въз­б­ра­на на нед­ви­жи­ми имо­ти, соб­с­т­ве­ност на Ба­нев, се­мейс­т­во­то му и фир­ма­та “Б.М.А. трей­динг”.

Ста­ва ду­ма за къ­ща на сто­лич­ния бу­ле­вард “Пуш­кин”, апар­та­мен­ти и ма­га­зин в сгра­да “Ма­рия Лу­и­за”, апар­та­мент на бул. “Ви­то­ша”, час­ти от пар­цел на ул. „Обо­ри­ще“(вър­ху кой­то има ко­о­пе­ра­ция), хо­тел на ул. “Пи­рот­с­ка” и пар­це­ли в сто­ли­ца­та.

Из­точ­ник на “Ка­пи­тал”, за­поз­нат с делото, пот­вър­ди, че то­ва са и имо­ти­те, ко­и­то ко­ми­си­я­та ис­ка да кон­фис­ку­ва. По ин­фор­ма­ция от пуб­лич­ни ре­гис­т­ри те­зи имо­ти са соб­с­т­ве­ност на Ба­нев и ос­та­на­ли­те фи­зи­чес­ки ли­ца, към ко­и­то е пре­дя­вен ис­кът.

КПКОНПИ от­каз­ва да се за­ни­ма­ва с дру­жес­т­во­то “Б.М.А. трей­динг”, око­ло ко­е­то през 2006-2007 г. се кон­цен­т­ри­рат ре­ди­ца имо­ти в цен­тъ­ра на Со­фия. Сред тях нап­ри­мер е хо­тел Les Fleurs на бул. “Ви­то­ша” или ад­ми­нис­т­ра­тив­на сгра­да на бул. “Дон­ду­ков”. Те са би­ли про­да­де­ни след арес­та на Брен­до през 2007 и 2008 г. на две дру­жес­т­ва - „Гу­ан“(соб­с­т­ве­ност към он­зи мо­мент на оф­шор­ка) и Payam Limited (дру­жес­т­во, ре­гис­т­ри­ра­но в Бе­лиз).

През юни та­зи хо­тел Les Fleurs е преп­ро­да­ден още вед­нъж.

За­ко­нът да­ва пъл­но пра­во на ко­ми­си­я­та да ос­по­ри те­зи сдел­ки. Спо­ред от­ме­не­ния за­кон за от­не­ма­не на иму­щес­т­во, при­до­би­то от прес­тъп­на дей­ност (по кой­то се во­ди ис­кът), сдел­ки­те, из­вър­ше­ни с иму­щес­т­во, при­до­би­то от прес­тъп­на дей­ност, са “не­дейс­т­ви­тел­ни по от­но­ше­ние на дър­жа­ва­та и да­де­но­то по тях под­ле­жи на от­не­ма­не” при две хи­по­те­зи - ако са без­въз-

мез­д­ни или ако са въз­мез­д­ни, но ку­пу­ва­чи­те са зна­е­ли, че те са при­до­би­ти с прес­тъп­ни сред­с­т­ва, или са го ку­пи­ли, за да прик­ри­ят не­го­вия про­из­ход.

И в слу­чая ста­ва ду­ма за фир­ма („Б.М.А. трей­динг“), в ко­я­то Ба­нев е имал пря­ко учас­тие. На то­зи фон ще бъ­де свръ­хо­чак­ва­не да се ис­ка от ко­ми­си­я­та да се за­ни­ма­ва и с де­сет­ки­те дру­жес­т­ва, ко­и­то той кон­т­ро­ли­ра и ко­и­то при­те­жа­ват имо­ти из ця­ла­та стра­на, ка­то нап­ри­мер ком­п­лек­са „Оа­зис“на мо­ре­то, кой­то от­дав­на се свър­з­ва с Брен­до - не­що, ко­е­то бив­ши­ят вът­ре­шен ми­нис­тър Цве­тан Цве­та­нов за­я­ви при арес­та му през 2012 г.

Меж­дув­ре­мен­но име­то на Ба­нев се свър­з­ва с още имот­ни сдел­ки ка­то по­куп­ка­та и бъ­де­що­то над­г­раж­да­не на хо­тел “Ри­ла” в Со­фия.

“Ка­пи­тал” се обър­на към пред­се­да­те­ля на ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия Пла­мен Ге­ор­ги­ев с въп­рос да­ли Цве­та­нов е дал по­ка­за­ния пред ръ­ко­во­де­на­та от не­го ин­с­ти­ту­ция и по ка­къв на­чин са би­ли из­би­ра­ни имо­ти­те, към ко­и­то е на­со­чен ис­кът. От КПКОНПИ от­ка­за­ха да от­го­во­рят на пос­та­ве­ни­те въп­ро­си и по­ка­ни­ха “Ка­пи­тал” да по­да­де за­яв­ле­ние по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция. Пре­ве­де­но от ези­ка на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та - ня­ма да ви от­го­во­рим.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.