//ДЕЛОТО СРЕЩУ ИВАНЧЕВА И ПЕТРОВА Из­де­ва­тел­с­т­во за на­зи­да­ние

P Бив­ша­та кме­ти­ца на „Мла­дост“Де­сис­ла­ва Иванчева и зам.-кме­ти­ца­та Би­ля­на Петрова са обект на ин­с­ти­ту­ци­о­на­лен тор­моз, кой­то ня­ма ни­що об­що с це­ли­те на на­ка­за­тел­ния про­цес, пък и с чо­ве­щи­на­та. P Ст­ран­на сим­би­о­за меж­ду спец­п­ро­ку­ра­ту­ра­та и апе­ла­тив­ния спе­ци­ал

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - ав­тор Ми­ре­ла Ве­се­ли­но­ва | [email protected]

ТТ­оч­но се­дем ме­се­ца след по­каз­но­то за­дър­жа­не на бив­ша­та кме­ти­ца на сто­лич­ния ра­йон „Мла­дост” Де­сис­ла­ва Иванчева и на зам.-кме­ти­ца­та Би­ля­на Петрова на 17 ап­рил т.г. спец­п­ро­ку­ра­ту­ра­та и Апе­ла­тив­ни­ят спе­ци­а­ли­зи­ран на­ка­за­те­лен съд (Ап­СНС) ра­зиг­ра­ха спек­та­къл, кой­то зат­вър­ди усе­ща­не­то за ин­с­ти­ту­ци­о­на­лен сго­вор срещу две­те же­ни, кой­то ня­ма ни­що об­що с це­ли­те на на­ка­за­тел­ния про­цес - раз­к­ри­ва­не на прес­тъп­ле­ни­я­та, ра­зоб­ли­ча­ва­не на ви­нов­ни­те и тър­жес­т­во на за­кон­ност­та. На 16 но­ем­в­ри съ­ди­я­та от Спе­ци­а­ли­зи­ра­ния на­ка­за­те­лен съд (СНС) Иво Хи­нов пус­на две­те под до­ма­шен арест, ка­то пос­та­но­ви те да бъ­дат не­за­бав­но ос­во­бо­де­ни.

Про­ку­ра­ту­ра­та свет­ка­вич­но про­тес­ти­ра ди­рек­т­но пред апе­ла­тив­ния съд и три ча­са по-къс­но той спря из­пъл­не­ни­е­то на съ­деб­ния акт на съ­дия Хи­нов с един­с­т­ве­ния аб­сур­ден мо­тив, че не е чел про­то­ко­ла от за­се­да­ни­е­то на СНС, за­що­то още не е из­гот­вен.

В не­де­ля сут­рин­та до­мът и кан­то­ра­та на Ирен Са­во­ва - ад­во­кат­ка­та на Би­ля­на Петрова, осъм­на с ней­ни нек­ро­ло­зи, а ме­ди­и­те на Де­лян Пе­ев­с­ки, къ­де­то про­ку­ра­ту­ра­та дик­ту­ва и те­ми­те и ана­те­ми­те, за­поч­на­ха ма­си-

ра­на кам­па­ния срещу съ­дия Иво Хи­нов.

В по­не­дел­ник про­ку­ра­ту­ра­та нап­ра­ви но­во ис­ка­не до спец­съ­да – да на­ло­жи на две­те под­съ­ди­ми и заб­ра­на за на­пус­ка­не на стра­на­та. Ад­во­ка­ти­те им иро­нич­но ко­мен­ти­ра­ха, че то­ва е мно­го адек­ват­на мяр­ка за две же­ни, ко­и­то са в арес­та от се­дем ме­се­ца, а най­доб­ро­то, ко­е­то ги очак­ва, е до­ма­шен арест.

Мо­ти­ви без пра­вен ар­гу­мент

“Ка­то про­че­тох мо­ти­ви­те на апе­ла­тив­ния спец­съд, ми ста­на яс­но, че ня­ма нуж­да да че­та край­но­то им оп­ре­де­ле­ние. За мен е дос­та­тъч­но, че в

те­зи мо­ти­ви ня­ма ни­то един пра­вен ар­гу­мент.” Та­ка сто­ли­чен съ­дия ко­мен­ти­ра ак­та на апе­ла­тив­ния спец­съд, с кой­то се спи­ра пус­ка­не­то на две­те под до­ма­шен арест. Аб­сур­дът е, че апе­ла­тив­ни­ят съд сам приз­на­ва в мо­ти­ви­те си, че не е раз­по­ла­гал с про­то­ко­ла от за­се­да­ни­е­то на пър­ва­та ин­с­тан­ция (СНС), ни­то с до­ка­за­тел­с­т­ва­та, на ко­и­то тя се е по­зо­ва­ла, ко­е­то е ло­гич­но пред­вид не­о­би­чай­но­то бър­за­не. Въп­ре­ки то­ва вто­ра­та ин­с­тан­ция се про­из­на­ся и спи­ра ак­та на СНС, ка­то се мо­ти­ви­ра имен­но с то­ва, че не раз­по­ла­га с про­то­ко­ла и до­ка­за­тел­с­т­ва­та.

То­ва об­ръ­ща ця­ла­та ло­ги­ка на съ­деб­ния про­цес.

„То­ва гра­ни­чи с аб­сур­да – при лип­са на до­ка­за­тел­с­т­ва не би след­ва­ло ни­кой съ­дия да се про­из­на­ся“, ко­мен­ти­ра ад­во­кат Ирен Са­во­ва.

Но то­зи под­ход на апе­ла­тив­ния съд му спес­тя­ва - по­не за­се­га – не­об­хо­ди­мост­та да се про­из­не­се по ар­гу­мен­ти­те на съ­дия Хи­нов за пус­ка­не­то на две­те же­ни в до­ма­шен арест.

До мо­мен­та всич­ки съ­деб­ни със­та­ви, ко­и­то са раз­г­леж­да­ли ис­ка­ния за про­мя­на на мяр­ка­та, при­е­мат, че ня­ма ни­как­ви дан­ни, че две­те мо­гат да се ук­ри­ят. Про­ку­ра­ту­ра­та не е пред­с­та­ви­ла и дан­ни, че те мо­гат да из­вър­шат но­во прес­тъп­ле­ние. Две­те са с чис­то съ­деб­но ми­на­ло, Иванчева бе­ше от­с­т­ра­не­на от длъж­ност, а Би­ля­на Петрова – скан­дал­но увол­не­на в съ­деб­но за­се­да­ние. Оче­вид­но е, че те са сла­ба­та, мар­ги­на­ли­зи­ра­на стра­на и ня­мат ни­как­ва власт да ма­ни­пу­ли­рат до­ка­за­тел­с­т­ва или да при­тис­кат сви­де­те­ли.

Пък и всич­ки сви­де­те­ли ве­че са раз­пи­та­ни. Съ­щев­ре­мен­но ме­ди­цин­с­ки­те ек­с­пер­ти­зи со­чат, че ус­ло­ви­я­та в арес­та уве­ли­ча­ват тен­ден­ци­я­та към не­об­ра­ти­мо ув­реж­да­не на здра­ве­то им. Иванчева стра­да от сил­на деп­ре­сия, а при Петрова има се­ри­оз­но вло­ша­ва­не на зре­ни­е­то. То­ва от своя стра­на им пре­чи да ор­га­ни­зи­рат за­щи­та­та си.

Бе­ле­зи на из­вън­ред­ност По за­кон про­тес­тът на про­ку­ра­ту­ра­та се де­по­зи­ра пред съ­да, кой­то е пос­та­но­вил оп­ре­де­ле­ни­е­то, той съ­об­ща­ва за не­го на под­съ­ди­ми­те, а те имат се­дем­д­не­вен срок да нап­ра­вят въз­ра­же­ни­я­та си, след то­ва пре­пис­ка­та се пра­ща на по-гор­ния съд. В слу­чая про­тес­тът е по­да­ден нап­ра­во пред по-гор­на­та ин­с­тан­ция - апе­ла­тив­ния спец­съд, за­ед-

но с ис­ка­не­то за спи­ра­не на оп­ре­де­ле­ни­е­то за пус­ка­не на две­те в до­ма­шен арест. То­ва е при­чи­на­та, по­ра­ди ко­я­то апе­ла­тив­ни­ят съд не раз­по­ла­га с ни­как­ви до­ка­за­тел­с­т­ва, но се про­из­на­ся, а спо­ред юрис­ти ця­ла­та про­це­ду­ра но­си бе­ле­зи­те на не­оп­рав­да­на из­вън­ред­ност.

Съ­дии ко­мен­ти­рат, че по прин­цип ис­ка­не­то за спи­ра­не на оп­ре­де­ле­ние за про­мя­на на мяр­ка­та за не­от­к­ло­не­ние е мно­го ряд­ко. В спец­съ­да е има­ло са­мо един та­къв слу­чай до мо­мен­та, но той е про­те­къл по нор­мал­ния про­це­су­а­лен ред – про­тес­тът на про­ку­ра­ту­ра­та е по­да­ден през пър­ва­та ин­с­тан­ция СНС, кой­то го е ад­ми­нис­т­ри­рал по пра­ви­ла­та, ис­ка­не­то е съ­об­ще­но на под­съ­ди­мия, а на вто­ра­та ин­с­тан­ция са из­п­ра­те­ни на­вед­нъж всич­ки до­ку­мен­ти. В слу­чая про­тес­тът е по­да­ден нап­ра­во пред апе­ла­тив­ния съд, а под­съ­ди­ми­те не са за­поз­на­ти с не­го, ни­то са по­ка­не­ни да да­дат въз­ра­же­ния по ис­ка­не­то за спи­ра­не, ко­е­то е за­дъл­жи­тел­но спо­ред НПК. Всич­ко то­ва е бе­лег на из­вън­ред­ност, ко­мен­ти­ра съ­дия. „В оп­ре­де­ле­ни­е­то си Ап­СНС из­рич­но каз­ва, че пър­ва­та ин­с­тан­ция е та­зи, ко­я­то ад­ми­нис­т­ри­ра про­тес­та, за­то­ва го връ­щат об­рат­но на СНС, за да свър­ши та­зи ра­бо­та. Но всъщ­ност точ­но про­ку­ра­ту­ра­та и апе­ла­тив­ни­ят съд по­ка­за­ха в то­зи слу­чай, че в съ­у­час­тие мо­гат да за­о­би­ко­лят пър­ва­та ин­с­тан­ция“, мо­ти­ви­ра се той.

То­ва е са­мо пос­лед­ни­ят за­се­га щрих от се­дем­ме­сеч­на­та епо­пея на Иванчева и Петрова, ко­я­то е ем­б­ле­ма­тич­на за це­ле­на­со­че­на ко­ор­ди­ни­ра­на кам­па­ния за вик­ти­ми­зи­ра­не­то им. „Тях­на­та граж­дан­с­ка смърт е про­из­не­се­на още при за­дър­жа­не­то им, ни­то здра-

вос­лов­но, ни­то граж­дан­с­ки те мо­гат да се вър­нат в граж­дан­с­ки обо­рот. Те са об­ре­че­ни“- каз­ва ад­во­кат Ирен Са­во­ва.

Це­ле­на­со­че­на реп­ре­сия - за на­зи­да­ние, пи­ар и още не­що

Сто­ли­чен на­ка­за­те­лен съ­дия спо­де­ля: „Не си спом­ням през пос­лед­ни­те 30 го­ди­ни да е има­ло та­ка­ва по­каз­на реп­ре­сия.“

Дейс­т­ви­тел­но ис­то­ри­я­та на бъл­гар­с­ко­то пра­во­съ­дие не поз­на­ва слу­чай до­ри ем­б­ле­ма­тич­ни мут­ри на пре­хо­да да са раз­кар­ва­ни с бе­лез­ни­ци, пран­ги на кра­ка­та и ог­ра­ни­чи­те­лен ко­лан, как­то Иванчева бе­ше ес­кор­ти­ра­на до бол­ни­ца­та, ни­то пък чес­то мо­же да се ви­ди под­съ­дим да се­ди в съ­деб­на­та за­ла с бе­лез­ни­ци в из­чак­ва­не на съ­ди­я­та. Във втор­ник Би­ля­на Петрова по­ка­за пор­ция ма­ка­ро­ни, сер­ви­ра­ни й в след­с­т­ве­ния арест в упот­ре­бя­ва­на ко­фич­ка от ки­се­ло мля­ко. По сви­де­тел­с­т­во на ек­с­пер­ти, ки­ли­я­та им всъщ­ност пред­с­тав­ля­ва то­а­лет­на с три лег­ла, прос­му­ка­на от теч на фе­кал­ни во­ди и тъ­не­ща в по­лум­рак.

Две­те се обис­ки­рат „на го­ло“при вся­ко вли­за­не и из­ли­за­не от след­с­т­ве­ния арест, въп­ре­ки не­от­лъч­но­то при­със­т­вие на по­не три­ма ду­ши съ­деб­на ох­ра­на на­вън.

Съ­щев­ре­мен­но по де­ла­та за мер­ки­те на Иванчева и Петрова съ­ди­ли­ща­та ка­те­го­рич­но от­каз­ват да се за­ни­ма­ват с ус­ло­ви­я­та в арес­та и преп­ра­щат към ад­ми­нис­т­ра­тив­ния съд. Там пък от­каз­ват да об­ра­зу­ват де­ло, за­що­то по за­кон с вна­ся­не­то на об­ви­ни­тел­ния акт в съ­да две­те ве­че тряб­ва да бъ­дат пре­мес­те­ни в жен­с­кия зат­вор в Сли­вен. Спец­съ­дът оба­че раз­ре­ши те, по из­к­лю­че­ние, да ос­та­нат в Со­фия, за да не пъ­ту­ват неп­ре­къс­на­то до Сли­вен и об­рат­но за де­ла­та, ко­мен­ти­ра ад­во­кат Ра­дост Ган­че­ва, съ­що за­щит­ник на Петрова.

Оче­вид­но всич­ко то­ва е це­ле­на­со­че­но из­де­ва­тел­с­т­во. Въп­ро­сът е за­що? От­го­во­рът, раз­би­ра се, е ком­п­лек­сен.

Кам­па­ни­я­та срещу Иванчева и Петрова е на­зи­да­ние за всич­ки, ко­и­то не­по­ка­не­ни се опит­ват да вля­зат в сис­те­ма­та и да се със­те­за­ват с ут­вър­де­ни­те иг­ра­чи и тех­ни­те ло­би­та. Две­те же­ни ня­мат зад гър­ба си ни­то пар­тия, ни­то друг тип ор­га­ни­зи­ра­на гру­па око­ло власт­та.

И ло­гич­но се пре­вър­на­ха в ми­ше­на за мощ­на пуб­лич­на кам­па­ния при стар­та на но­ва­та ан­ти­ко­ру­пи­цон­на ко­ми­сия на Пла­мен Ге­ор­ги­ев. С нея за­поч­на и три­ум­фал­ни­ят па­кет от зна­ко­ви ак­ции на зам. глав­ния про­ку­рор Иван Ге­шев, ко­и­то всич­ки тъл­ку­ват ка­то за­яв­ка за по-ви­со­ка по­зи­ция. Но тук се по­я­ви ед­на не­о­чак­ва­на спън­ка.

„Има ед­на осо­бе­ност...“

Още от на­ча­ло­то Иванчева и Петрова за­поч­на­ха ак­тив­но да се за­щи­та­ват и да тър­сят ко­му­ни­ка­ция с ме­ди­и­те и об­щес­т­во­то. „По нас­то­я­що­то де­ло е на­ли­це осо­бе­ност, а имен­но две­те под­съ­ди­ми, не­за­ви­си­мо че са за­щи­та­ва­ни от ви­со­кок­ва­ли­фи­ци­ра­ни ад­во­ка­ти, ка­то имат по ня­кол­ко за­щит­ни­ци, са пред­п­ри­е­ли и те са­ми­те ак­тив­на за­щит­на по­зи­ция. Те се за­поз­на­ват в под­роб­нос­ти с всич­ки ма­те­ри­а­ли по делото, ко­мен­ти­рат съ­деб­ни­те про­то­ко­ли и пра­вят мно­жес­т­во ис­ка­ния.“То­ва се каз­ва в мо­ти­ви­те на съ­дия Хи­нов от ми­на­ла­та сед­ми­ца.

Не­що по­ве­че – „тях­на­та за­щи­та е адек­ват­на и из­к­лю­чи­тел­но по­лез­на за тях­но­то прав­но по­ло­же­ние“, но при ус­ло­ви­я­та в арес­та те съ­щес­т­ве­но са зат­руд­не­ни да че­тат ма­те­ри­а­ли­те по делото, да

кон­так­ту­ват с ад­во­ка­ти­те си, да под­гот­вят за­щит­ни­те си по­зи­ции и т. н., каз­ва съ­ди­я­та. И пос­та­но­вя­ва из­ли­за­не­то им под до­ма­шен арест, за да си под­гот­вят за­щи­та­та.

То­ва мо­же би да­ва и ед­но дру­го обяс­не­ние за тор­мо­за вър­ху Иванчева и Петрова. По ус­ло­вие в съ­деб­на­та фа­за об­ви­не­ни­е­то и за­щи­та­та се със­те­за­ват ка­то рав­но­пос­та­ве­ни стра­ни.

Делото срещу кме­ти­ца­та и зам.-кме­ти­ца­та на „Мла­дост“по­каз­ва как в ус­ло­ви­я­та на бъл­гар­с­ко­то спец­п­ра­во­съ­дие, при спе­ци­фич­на­та сим­би­о­за меж­ду съ­да и про­ку­ра­ту­ра­та, с мер­ки­те за не­от­к­ло­не­ние мо­же да се оказ­ва поч­ти без­к­ра­ен тор­моз вър­ху под­съ­ди­ми­те. То­зи въп­рос не сти­га до ка­са­ция и ос­та­ва в зат­во­ре­ния свят на спец­п­ра­во­съ­ди­е­то. По­не до­ка­то не стиг­не до съ­да в Ст­рас­бург. осъм­на­ха об­ле­пе­ни с нек­ро­ло­зи, с ко­и­то се обя­вя­ва ней­на­та смърт. Кан­то­ра­та на ад­во­кат Са­во­ва е ан­га­жи­ра­на с не­мал­ко ин­те­рес­ни де­ла, нап­ри­мер за цар­с­ки­те имо­ти. Но ме­то­дът да се те­ро­ри­зи­рат опо­нен­ти с нек­ро­ло­зи е поз­нат от дру­ги слу­чаи с про­ку­рор­с­ки прив­кус. При­жи­ве по­кой­ни­ят ве­че про­ку­рор Сит­нил­с­ки бе пос­рещ­нат от нек­ро­ло­зи, раз­ле­пе­ни по сгра­да­та на ВСС през юли 2013 г. По ед­на слу­чай­ност то­га­ва той се ока­за опо­нент на глав­ния про­ку­рор Ца­ца­ров и бе от­с­т­ра­нен след ска­лъ­пе­на дис­цип­ли­нар­на про­це­ду­ра. Ня­кол­ко ме­се­ца по-къс­но – през ок­том­в­ри 2013 г., са­ми­ят Сит­нил­с­ки обя­ви, че Со­фийс­ка­та ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра е от­ка­за­ла да за­поч­не раз­с­лед­ва­не за­ра­ди раз­ле­пе­ни­те нек­ро­ло­зи с фе­но­ме­на­лен ар­гу­мент – в слу­чая не ста­ва­ло въп­рос за ху­ли­ган­с­т­во, а за фор­ма на про­тест. В не­де­ля сут­рин­та до­мът и кан­то­ра­та на ад­во­кат Са­во­ва >

Q За раз­ли­ка от про­нон­си­ра­ни бан­ди­ти Де­сис­ла­ва Иванчева и Би­ля­на Петрова ви­на­ги са вкар­ва­ни в съ­да с бе­лез­ни­ци | сним­ка Ге­ор­ги Ко­жу­ха­ров

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.