//ПЪТИЩА, ПА­РИ, СТРОИТЕЛИ Ед­на Ка­ма­ра майс­то­ри K| СЪВРЕМЕННА

P Ка­ма­ра­та на стро­и­те­ли­те в Бъл­га­рия (КСБ) чес­то е „го­во­ри­тел“за мал­ка гру­па го­ле­ми фир­ми вмес­то бран­шо­ва ор­га­ни­за­ция. P Дру­га­та фун­к­ция на КСБ е да под­к­ре­пя уп­рав­ля­ва­щи­те, от ко­и­то те­зи фир­ми за­ви­сят. P Спо­ред нея ко­руп­ция в по­ръч­ки­те ня­ма, а един­с­т­ве­нит

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - ав­тор Ми­ла Чер­не­ва | [email protected]

ППо не­пи­са­но пра­ви­ло, ко­га­то нас­тъ­пи Ди­мит­ров­ден, про­фе­си­о­нал­ни­ят праз­ник на стро­и­те­ли­те на 26 ок­том­в­ри, ра­бо­та­та се за­зи­мя­ва и се ча­ка нов удо­бен мо­мент да про­дъл­жи. Та­зи го­ди­на оба­че ста­на точ­но об­рат­но­то - през но­ем­в­ри Ка­ма­ра­та на стро­и­те­ли­те (КСБ) из­вед­нъж за­поч­на ра­бо­та.

Пок­рай скан­да­ли­те с най-

го­ля­ма­та стро­и­тел­на фир­ма “Джи Пи груп” и ка­тас­т­ро­фа­та на пъ­тя край Сво­ге от ля­то­то на­сам ор­га­ни­за­ци­я­та за­я­ви, че це­ли­ят бранш е ата­ку­ван. За­поч­на оби­кол­ка на пар­тий­ни гру­пи и те­ле­ви­зи­он­ни сту­диа, в ко­и­то ръ­ко­во­ди­те­ли на Джи Пи, по съв­мес­ти­тел­с­т­во и чле­но­ве на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на ка­ма­ра­та, обяс­ня­ва­ха ре­дом с по­ли­ти­ци от уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция как са жер­т­ва на фал­ши­ви ата­ки от ме­дии.

То­ва не­о­би­чай­но раз­д­виж­ва­не на ед­на ина­че ти­ха ор­га­ни­за­ция е мно­го по­ка­за­тел­но за ней­на­та ис­тин­с­ка ро­ля. Ка­ма­ра­та фун­к­ци­о­ни­ра ка­то „го­во­ри­тел“на нег­лас­ния кар­тел меж­ду го­ле­ми­те стро­и­тел­ни ком­па­нии и ка­то па­те­ри­ца на уп­рав­ля­ва­щи­те, от ко­и­то те­зи ком­па­нии за­ви­сят. В ни­то ед­на от изя­ви­те си КСБ не го­во­ри за проз­рач­на и кон­ку­рен­т­на сре­да или за ко­руп­ци­я­та при го­ле­ми­те по­ръч­ки, ко­я­то вре­ди на мно­го от соб­с­т­ве­ни­те й чле­но­ве.

Клуб за лю­бим­ци Ка­ма­ра­та съ­щес­т­ву­ва ка­то НПО още от 1990 г., но с при­е­ма­не­то на за­кон за ней­на­та дей­ност през 2006 г. тя при­е­ма съв­ре­мен­ния си об­лик. На те­о­рия тя тряб­ва да е про­фе­си­о­нал­на ор­га­ни­за­ция, ко­я­то да за­щи­та­ва ин­те­ре­си­те на ком­па­ни­и­те и да съ­дейс­т­ва с ек­с­пер­ти­за, ко­я­то по­ня­ко­га мо­же да е по­лез­на.

Клю­чо­ва фун­к­ция на КСБ е под­дър­жа­не­то на про­фе­си­о­нал­ния ре­гис­тър на стро­и­те­ли­те. Въп­ре­ки че ня­кои от фир­ми­те спо­де­лят за не­дос­та­тъ­ци в на­чи­на, по кой­то той ра­бо­ти в мо­мен­та, сис­те­ма­та е сред по­лез­ни­те не­ща, ко­и­то КСБ пра­ви.

Ка­ма­ра­та има уп­ра­ви­те­лен съ­вет (УС), в кой­то има 28 чле­но­ве и пред­се­да­тел, как­то и кон­т­ро­лен съ­вет. Спо­ред из­точ­ни­ци,

близ­ки до КСБ, ви­на­ги сред зам.пред­се­да­те­ли­те има “лю­бим­ци на власт­та”. Или­ян Тер­зи­ев, нас­то­я­щи­ят пред­се­да­тел на УС, е уп­ра­ви­тел на “АТ Ин­же­не­ринг 2000”. Ст­ро­и­тел­на­та фир­ма при­ва­ти­зи­ра “Тех­но­ек­с­пор­т­с­т­рой” с кре­дит от КТБ, а след то­ва прех­вър­ли дру­жес­т­во­то на фир­ма, соб­с­т­ве­ност на па­нам­с­ка оф­шор­ка. Въп­рос­на­та оф­шор­ка се смя­та за близ­ка до Де­лян Пе­ев­с­ки. За­мес­т­ник-пред­се­да­те­ли са ше­фо­ве на “Глав­бол­гар­с­т­рой”,“Джи Пи груп” и мал­ко по-не­поз­на­ти­те в пуб­лич­но­то прос­т­ран­с­т­во “Бил­д­никс” и вар­нен­с­ка­та “Пла­некс”.

Дру­га ин­те­рес­на ло­ги­ка е, че хо­ра­та, ко­и­то са би­ли в уп­ра­ви­тел­ния съ­вет, по­лу­ча­ват пос­то­ве в Аген­ция “Път­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра” (АПИ) и Ми­нис­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­ус­т­ройс­т­во­то (виж ин­фог­ра­фи­ка­та).

Вра­го­ве и дру­га­ри Ос­нов­но­то за­дъл­же­ние на КСБ е да за­щи­та­ва ус­пеш­но ин­те­ре­си­те на сво­и­те чле­но­ве. Да­ли тя се спра­вя с то­ва за­ви­си от глед­на­та точ­ка.

„Ка­пи­тал“раз­го­ва­ря с ня­кол­ко чле­на на ка­ма­ра­та - как­то мал­ки, та­ка и го­ле­ми ком­па­нии, от раз­лич­ни час­ти на стра­на­та. Го­ле­ми­те смя­тат, че тя се спра­вя чу­дес­но, до­ка­то сред­ни­те и мал­ки­те из­ра­зя­ват мне­ние, че ис­тин­с­ка­та дей­ност

на струк­ту­ра­та е да ло­би­ра за ня­кол­ко кон­к­рет­ни ком­па­нии.

Въп­ре­ки че твър­ди, че из­бяг­ва по­ли­ти­чес­ко го­во­ре­не, в дейс­т­ви­тел­ност КСБ пра­ви точ­но то­ва, и то из­би­ра­тел­но. Чис­те­не­то на ими­джа на стро­и­тел­ния бранш от ля­то­то на­сам за­поч­на с пъл­на си­ла, ка­то във вся­ка пуб­лич­на по­зи­ция има­ше кон­к­рет­ни по­со­че­ни “вра­го­ве”. След тра­ге­ди­я­та в Сво­ге те из­ля­зо­ха с по­зи­ция срещу из­каз­ва­ния на пре­зи­ден­та Ру­мен Ра­дев и нас­то­я­ха да се из­ви­ни. Ко­га­то де­пу­та­тът от БСП Еле­на Йон­че­ва за­ед­но с още три­ма на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли по­ис­ка не­за­ви­си­ма ек­с­пер­ти­за на пъ­ти­ща­та, от­го­во­рът на КСБ бе­ше кра­ен - ис­ка­не за ос­тав­ка на въп­рос­ни­те де­пу­та­ти и зап­ла­ха за про­тес­ти.

На въп­рос за­що изоб­що КСБ се про­ти­во­пос­та­вя тол­ко­ва ос­т­ро на ис­ка­ни­я­та за про­вер­ка за ка­чес­т­во­то на пъ­ти­ща­та, Ми­рос­лав Маз­нев от­к­ло­ни те­ма­та и обяс­ни, че ня­ма нуж­да от та­ка­ва про­вер­ка.

Са­ма­та Йон­че­ва обяс­ни пред „Ка­пи­тал“, че ис­ка­не­то за ос­тав­ка я оза­да­чи­ло. „Аз си да­дох смет­ка, че съм брък­на­ла в ед­на мно­го дъл­бо­ка ра­на“, смя­та тя.

Сп­рав­ка в сай­та на КСБ оба­че со­чи, че ор­га­ни­за­ци­я­та не­ви­на­ги ре­а­ги­ра та­ка ос­т­ро - осо­бе­но ко­га­то ста­ва ду­ма за ГЕРБ.

Ко­га­то през 2016 г. пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов спря удар­но по-

Юни 2010 г.

До­се­гаш­ни­ят пред­се­да­тел Си­ме­он Пе­шов е из­б­ран за по­че­тен пред­се­да­тел, а за нов пред­се­да­тел на КСБ с го­ля­мо мно­зин­с­т­во е из­б­ран инж. Све­тос­лав Гло­сов, нас­то­ящ пред­се­да­тел на УС на Аген­ция “Път­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра”.

ръч­ки за де­сет­ки ми­ли­о­ни за­ра­ди съм­не­ния в ко­руп­ция, ка­ма­ра­та мъл­че­ше. Фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Вла­дис­лав Го­ра­нов, пак през 2016 г., пък на­мек­на в ин­тер­вю пред “Ка­пи­тал”, че има приз­на­ци за кар­тел в стро­и­тел­с­т­во. КСБ от­но­во не въз­роп­та.

Пос­лед­ни­ят при­мер бе­ше от то­зи ок­том­в­ри, ко­га­то Бо­ри­сов за­я­ви, че път­на­та аген­ция тряб­ва да из­ва­ди “Джи Пи груп” от сво­и­те по­ръч­ки по за­ко­нен на­чин. То­га­ва ка­ма­ра­та не за­щи­ти фир­ма­та. Съ­що­то се слу­чи и ко­га­то про­ку­ра­ту­ра­та об­ви­ни слу­жи­тел и съд­руж­ник в „Джи Пи груп“в пра­не на па­ри.

Чуй ни, Ев­ро­по

То­ва е всъщ­ност ис­тин­с­ко­то при­тес­не­ние на ка­ма­ра­та. Пуб­лич­ни­ят об­раз на стро­и­те­ли­те е ев­фе­ми­зъм, зад кой­то се крие стра­хът от спи­ра­не на ев­ро­пейс­ки­те сред­с­т­ва. Пре­ди де­се­ти­на дни КСБ по­ис­ка сре­ща с Ви­ле Ита­ла, ди­рек­тор на Ев­ро­пейс­ка­та служ­ба за бор­ба с из­ма­ми­те (ОЛАФ), за да из­чис­ти съм­не­ни­я­та за на­чи­на, по кой­то се хар­чат ев­ро­пейс­ки сред­с­т­ва. В соб­с­т­ве­на­та ù по­зи­ция след сре­щи­те с пар­ла­мен­тар­ни­те гру­пи от пос­лед­ния ме­сец пи­ше, че пред­с­та­ви­те­ли на КСБ “при­зо­ва­ха по­ли­ти­ци­те да бъ­дат по-мъд­ри, осо­бе­но по от­но­ше­ние на пос­ла­ни­я­та, ко­и­то от­п­ра­вят към Ев­ро­па”.

То­ва при­тес­не­ние е раз-

Но­ем­в­ри 2016 г. Фев­ру­а­ри 2018 г.

Ни­ко­лай Стан­ков е из­б­ран за пред­се­да­тел на УС.

би­ра­е­мо, за­що­то ня­кол­ко­то най-го­ле­ми фир­ми се „хра­нят“се­ри­оз­но с та­къв тип по­ръч­ки ка­то тър­го­ве­те за ма­гис­т­ра­ла „Ст­ру­ма“, проекти по опе­ра­тив­ни прог­ра­ми „Ре­ги­о­ни в рас­теж“и „Окол­на сре­да“.

Цен­тър за раз­п­ре­де­ле­ние на ра­бо­та

То­ва зат­ва­ря­не на очи­те и „ля­га­не“пред сил­ни­те на де­ня пра­ви ло­ша ус­лу­га на сек­то­ра. Ка­ма­ра­та не ад­ре­си­ра и не го­во­ри за ис­тин­с­ки­те проб­ле­ми в бран­ша и до­ри по­ня­ко­га ги сти­му­ли­ра. Тя нап­ри­мер ни­ко­га не е из­ра­зя­ва­ла по­зи­ция срещу т.нар. фир­ми бро­ке­ри, ко­и­то са съз­да­де­ни, за да пе­че­лят по­ръч­ки, а стро­и­тел­ни­те ком­па­нии с ре­ал­на дей­ност се прик­ре­пят към тях, за да по­лу­чат ра­бо­та.

То­ва бе­ше биз­нес мо­де­лът на „Вод­с­т­рой 98“, ко­га­то бе­ше в ор­би­та­та на Де­лян Пе­ев­с­ки, и има дру­ги ком­па­нии с та­ка­ва прак­ти­ка, пот­вър­ди­ха по­не че­ти­ри­ма из­точ­ни­ци от бран­ша.

Наг­ла­се­ни­те със­те­за­ния в тър­го­ве­те съ­що са пуб­лич­на тай­на, за ко­я­то го­во­рят всич­ки ос­вен КСБ.“Ви­на­ги има фа­во­рит или два. Там се по­я­вя­ва­ме ние, ко­и­то на па­за­рен прин­цип учас­т­ва­ме. Каз­ват ми „учас­т­ваш за спор­та“. Има по­ръч­ки, в ко­и­то мо­га да ви ка­жа кой ще ги спе­че­ли, без да имам про­ро­чес­ки спо­соб­нос­ти”, ка­за Бон­чо Бон­чев от ст­ро­и­тел­на­та “Пар­сек груп”.

В своя дек­ла­ра­ция през 2016г. КСБ твър­ди, че в сек­то­ра ра­бо­тят 150 хил. ду­ши, а та­зи го­ди­на из­вед­нъж се ока­за­ха поч­ти двой­но по­ве­че - 250 хил. слу­жи­те­ли.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.